Dienstleistungen - 537557-2018

06/12/2018    S235

die Slowakei-Bratislava: Informationstechnologiedienste

2018/S 235-537557

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Nationale Identifikationsnummer: 50349287
Postanschrift: Štefánikova 15
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK SLOVENSKO
Postleitzahl: 811 05
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Branislav Hudec
E-Mail: branislav.hudec@vicepremier.gov.sk
Telefon: +421 220928102
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.vicepremier.gov.sk/
Adresse des Beschafferprofils: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18008
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18008
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie

Referenznummer der Bekanntmachung: 416762
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72222300 Informationstechnologiedienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je poskytovanie služby dátovej integrácie: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie v zmysle Prílohy č.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 12 449 436.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
72246000 Systemberatung
72254000 Softwaretests
72254100 Systemprüfung
72263000 Software-Implementierung
72268000 Bereitstellung von Software
72310000 Datenverarbeitung
72311100 Datenkonvertierung
72312000 Dateneingabe
72314000 Datenerhebung und -zusammentragung
72316000 Datenanalyse
72317000 Datenspeicherung
72318000 Datenübertragung
72319000 Datenbereitstellung
72320000 Datenbankdienste
72322000 Datenverwaltung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK SLOVENSKO
Hauptort der Ausführung:

Slovenská republika - jednotlivé orgány verejnej moci špecifikované v súťažných podkladoch

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

ÚPPVII na základe § 10 odsek 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov zabezpečuje výkon správy spoločného modulu procesnej integrácie a integrácie údajov (v ďalšom MPIaIU). Súčasťou MPIaIU je IS Centrálnej správy referenčných údajov (v ďalšom CSRÚ), ktorý realizuje časť funkcionality MPIaIU definovanej v § 10 odsek 11 pism. e), f) zákona o e-Governmente.

Súčasťou správy spoločného modulu MPIaIU zo strany ÚPPVII je aj správa IS CSRÚ.

IS CSRÚ je integračnou aplikáciou realizovanou nad platformou dátovej integrácie a MDM (Master dáta management) Talend, ktorá umožňuje inštitúciám verejnej správy spoľahlivo pristupovať k referenčným údajom a iným údajom z iných inštitúcii jednotným spôsobom. IS CSRU poskytuje nástroje na riešenie dátovej kvality. IS CSRU s platformou dátovej integrácie tvoria základnú infraštruktúru pre realizáciu princípu Jeden krát a dosť

Verejné obstaranie je realizované v rámci národného projektu Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie ďalej len Dátová integrácia, ktorý je zameraný na sprístupnenie infraštruktúry pre realizáciu princípu Jeden krát a dosť a sprístupňovanie otvorených údajov pre rozhodujúcu masuOVM. Projekt je súčasťou realizácie reformného zámeru Koncepčné budovanie digitálnej a inovatívnej VS.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 12 449 436.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 34
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

1.1.Komisia na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti (ďalej len komisia) zriadená verejným obstarávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) vyhodnotí žiadosti o účasť záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti a neboli vylúčení, podľa kritéria určeného v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a na základe pravidiel jeho uplatnenia určeného v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

1.2.Kritérium obmedzenia počtu záujemcov:

Kritériom obmedzenia počtu záujemcov je výška kumulatívnej hodnoty realizovaných zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je požadovaný predmet zákazky. Maximálna číselná hodnota 10 bodov, ktoré záujemca môže získať v rámci tohto kritéria.

1.3.Počet záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, je 5 (päť).

1.4.Pravidlá na uplatnenie kritéria obmedzenia počtu záujemcov:

Kritériom obmedzenia počtu záujemcov je výška kumulatívnej hodnoty realizovaných zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je požadovaný predmet zákazky (za zákazku rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje zákazka na poskytovanie služieb v oblasti implementácie informačných systémov), ktorými záujemca preukazoval splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO uvedenej v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Záujemca v rámci žiadosti o účasť predloží vyplnený návrh na plnenie kritéria obmedzenia počtu záujemcov podľa prílohy č. 1 tohto dokumentu. Komisia pri hodnotení žiadostí o účasť zohľadní aj referencie záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie existujú.

Komisia pri hodnotení žiadostí o účasť pridelí body za kritérium obmedzenia počtu záujemcov nasledovne:

Výška kumulatívnej hodnoty realizovaných zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je požadovaný predmet zákazky (n)Počet bodov

5 000 000,00 EUR bez DPH < n < 8 000 000,00 EUR bez DPH 3 body

8 000 000,00 EUR bez DPH n < 12 000 000,00 EUR bez DPH 6 bodov

12 000 000,00 EUR bez DPH n EUR bez DPH 10 bodov

Príklad:

Ak záujemca AB vo svojej žiadosti o účasť predloží referencie v kumulatívnej hodnote 9 500 000,00 EUR bez DPH, ktorými preukáže splnenie podmienky účasti podľa oddielu III.1.3 bod 1. oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, komisia za kritérium obmedzenia počtu záujemcov pridelí záujemcovi AB 6 čiastkových bodov.

Návrh na plnenie kritéria záujemcovia uvádzajú zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

V nadväznosti na výsledok hodnotenia žiadostí o účasť komisia odporučí verejnému obstarávateľovi, aby vyzval záujemcov, ktorí sa umiestnili na 1. (prvom) až 5. (piatom) mieste v poradí (t. j. prvých 5 (päť) záujemcov podľa najvyššieho počtu dosiahnutých bodov za kritérium obmedzenia počtu záujemcov), aby predložili ponuky podľa § 68 ZVO.

V prípade rovnosti dosiahnutých bodov u viacerých záujemcov rozhoduje o poradí najvyššia hodnota zákazky/projektu týkajúceho sa implementácie/modifikácie aplikácie založenej na komponentoch Talend MDM (Master Data Management), Talend DQ (Data Quality) a Talend DI (Data Integration) alebo ekvivalentných komponentoch.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje nevyužiť inštitút obmedzenia počtu záujemcov podľa § 67 ods. 1 ZVO za predpokladu, že sa predmetnej užšej súťaže zúčastní menej ako 6 záujemcov, ktorí zároveň splnia podmienky účasti.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Národný projekt: Dátová integrácia. Operačný program Integrovaná infraštruktúra

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 200 000,- EUR (slovom dvesto tisíc EUR). Doklad o zložení zábezpeky musí byť súčasťou časti ponuky uchádzača označenej slovom Ostatné. Ak doklad o zložení zábezpeky nebude súčasťou časti ponuky označenej slovom Ostatné alebo ak finančné prostriedky nebudú zložené na účet verejného obstarávateľa podľa bodu 11.4 a) súťažných podkladov alebo ak banková záruka nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 11.4 b) súťažných podkladov, bude ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená v súlade s § 53 ods. 5 písm. a) zákona. Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač. Spôsoby zloženia zábezpeky sú

— zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa podľa bodu 11.4 a) súťažných podkladov alebo

— poskytnutie bankovej záruky za uchádzača podľa bodu 11.4 b) súťažných podkladov.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Vyžadované požadované doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti sa predkladajú výlučne v elektronickej podobe (bez využitia zaručeného elektronického podpisu), pokiaľ v tomto oznámení a v súťažných podkladoch nie je uvedené inak, a to prostredníctvom modernizovaného systému EVO.

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ZVO týkajúce sa osobného postavenia:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO:

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo podľa § 152 ZVO. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO si overí verejný obstarávateľ sám (týka sa len zápisu do obchodného a živnostenského registra Slovenskej republiky) v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). V prípade, že uchádzač uvedie v ponuke podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia.

Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1.2.Doklady, prostredníctvom ktorých záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona:

Vyžaduje sa predloženie dokladov podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia: Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky) verejný obstarávateľ požaduje od záujemcov predloženie nasledujúcich dokladov:

a)Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka), v ktorej má záujemca vedený účet/účty nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania žiadostí o účasť, ktoré musí obsahovať informáciu:

— o schopnosti záujemcu plniť finančné záväzky,

— o tom, že záujemca nie je v nepovolenom debete,

— v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár,

— že na jeho účet nie je vydaný exekučný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke.

b)K vyjadreniu banky/bánk záujemca zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene záujemcu, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania žiadostí o účasť, že nemá vedené účty ani záväzky v inej banke/bankách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenie. V prípade, ak má záujemca účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z nich.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (dôkazové prostriedky):

— vyjadrenie banky, nie starším ako 3 mesiace ku dňu predkladania žiadostí o účasť a

— čestné vyhlásenie záujemcu, podpísané štatutárnym zástupcom záujemcu alebo iným zástupcom záujemcu, ktorý je oprávnený konať v jeho mene, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania žiadostí o účasť.

V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.

Záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.

Podľa § 39 ods. 1 zákona splnenie podmienky účasti možno preukázať jednotným európskym dokumentom, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti stanovených verejným obstarávateľom, pričom doklad, resp. doklady nahradené jednotným európskym dokumentom predloží záujemca verejnému obstarávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.

Odôvodnenie potreby a primeranosti stanovenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky:

Požadované doklady podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona záujemca predloží ako dôkaz ekonomickej stability a schopnosti bezproblémového plnenia predmetu zákazky zo strany záujemcu, keďže verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky na plnenie predmetu zákazky.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1.3.Doklady, prostredníctvom ktorých záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona:

Vyžaduje sa predloženie dokladov podľa § 34 ods. 1 písm. a) a písm. g) zákona a § 35 v spojení s § 34 ods. 1 písm. d) zákona, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:

1.§ 34 ods. 1 písm. a) zákona, zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona. Referenciou je elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody uzatvorenej podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorý obsahuje náležitosti podľa § 12 ods. 2 zákona. Ak bude v predložených dokumentoch uvedená cena plnenia v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania oznámenia o vyhlásení tohto verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ. Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona bude splnená, ak zoznam podľa vyššie uvedeného bodu, bude obsahovať realizáciu zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je požadovaný predmet zákazky (za zákazku rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje zákazka na poskytovanie služieb v oblasti implementácie informačných systémov) v kumulatívnej hodnote min. 5 000 000 EUR bez DPH, pričom záujemca týmto zoznamom zároveň preukáže splnenie nasledujúcich podmienok:

— o minimálne 1 projekt zahŕňajúci riešenie dátovej integrácie poskytovateľov a konzumentov údajov v hodnote minimálne 1 000 000 EUR bez DPH,

— o minimálne 1 projekt týkajúci sa implementácie/modifikácie aplikácie založenej na komponentoch Talend MDM (Master Data Management), Talend DQ (Data Quality) a Talend DI (Data Integration) alebo ekvivalentných komponentoch v hodnote minimálne 1 000 000 EUR bez DPH.

Odôvodnenie potreby a primeranosti stanovenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky:

Podmienky účasti sú primerané a ich potreba vyplynula z dôvodu overenia skutočnosti, či záujemcovia disponujú odbornými skúsenosťami z kľúčových oblastí predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho dodať. Celková kumulatívna hodnota požadovaných referencií vychádza z predpokladanej hodnoty zákazky a náročnosti obstarávaných služieb, pričom verejný obstarávateľ pre rozšírenie hospodárskej súťaže určil túto kumulatívnu hodnotu výrazne nižšie ako je predpokladaná hodnota zákazky. Minimálne hodnoty čiastkových referencií zohľadňujúc ďalšie špecifické požiadavky sú určené vo výške výrazne nižšej ako umožňuje reálny podiel zodpovedajúcich plnení v rámci predmetu zákazky. Keďže IS CSRÚ je prevalentne postavený na technológiách/komponentoch Talend, verejný obstarávateľ požaduje aspoň 1 skúsenosť záujemcu s týmito technológiami/komponentmi, pričom pre rozšírenie hospodárskej súťaže umožňuje aj použitie referencií s obdobnými (ekvivalentnými) technológiami/komponentmi. 2.§ 34 ods. 1 písm. g) zákona, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Verejný obstarávateľ požaduje údaje o odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za poskytnutie služby od záujemcu preukázať predložením profesijných životopisov podpísaných dotknutou osobou a predložením dokladov, ktoré sú uvedené pri jednotlivých členoch tímu. Každý záujemcom predložený profesijný životopis alebo ekvivalentný doklad, podpísaný dotknutou osobou, musí obsahovať minimálne: meno a priezvisko príslušnej osoby, opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ) a ostatné relevantné informácie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Kľúčový expert č. 1 - Projektový manažér

a)minimálne 5-ročné praktické skúsenosti v oblasti riadenia projektov v oblasti informačných technológií;

b)minimálne 2 praktické skúsenosti s dodávkou projektov v pozícii projektového manažéra v oblasti implementácie informačných systémov, ktoré boli riadené metodikami IPMA, PRINCE2 alebo ekvivalentnou metodikou, 1 zameraný na oblasť dátovej integrácie a na oblasť riadenia dátovej kvality vrátane stotožňovania voči referenčným údajom,

c)platný certifikát projektového manažmentu na úrovni projektový manažér napríklad IPMA minimálne úrovne C alebo PMI úrovne PMP, alebo PRINCE 2 úrovne Practitioner alebo;

Kľúčový expert č. 2 - Konzultant pre oblasť bezpečnosti

a)minimálne 5-ročné praktické skúsenosti v oblasti implementácie bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry informačných systémov;

b)minimálne 2 praktické skúsenosti v oblasti implementácie bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry informačných systémov; túto podmienku účasti záujemca preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom;

c)platný certifikát na odbornú spôsobilosť v oblasti implementácie bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry

Kľúčový expert č. 3 IT Architekt

a)minimálne 5-ročné praktické skúsenosti v oblasti analýzy a návrhu informačných systémov;

b)minimálne 2 praktické skúsenosti s vypracovaním návrhov riešení v oblasti architektúry informačných systémov, pričom aspoň 1 z týchto projektov bol zameraný na oblasť návrhu a implementácie riešenia dátovej kvality a dátovej integrácie s použitím softvérového riešenia Talend (alebo ekvivalentného riešenia) v cloudovom prostredí; túto podmienku účasti záujemca preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom;

c)platný certifikát s minimálnou úrovňou TOGAF Certified alebo ekvivalent;

d)platný certifikát s minimálnou úrovňou SOA Professional alebo ekvivalent; t

Kľúčový expert č. 4 Expert pre oblasť integrácií

a) minimálne 5-ročné praktické skúsenosti v oblasti analýzy, návrhu a modelovania integračných rozhraní;

b) minimálne 2 praktické skúsenosti v oblasti analýzy, návrhu a modelovania integračných rozhraní informačných systémov, pričom pri aspoň 1 z týchto projektov bolo integrovaných aspoň 8 rôznych informačných systémov a aspoň 1 z týchto projektov bol implementovaný v cloudovom prostredí IaaS (Infrastructure as a Service);

Kľúčový expert č. 5 - Expert pre oblasť dátovej kvality

a) minimálne 5-ročné praktické skúsenosti v oblasti informačných technológií;

b) minimálne 2 praktické skúsenosti v oblasti návrhu a implementácie funkčnosti a procedúr dátovej kvality informačných systémov, pričom aspoň 1 z týchto projektov bol zameraný na oblasť návrhu a implementácie riešenia pre stotožňovanie údajov voči referenčným údajom a aspoň 1 z týchto projektov bol zameraný na oblasť implementácie SW komponentov Talend MDM (Master Data Management) a/alebo Talend DQ (Data Quality), alebo ekvivalentných SW komponentov;

Kľúčový expert č. 6 Hlavný vývojár - IT Programátor

a)minimálne 5-ročné praktické skúsenosti v oblasti softvérového vývoja;

b)minimálne 2 praktické skúsenosti v oblasti vývoja informačných systémov, pričom aspoň 1 z týchto projektov bol zameraný na oblasť zabezpečenia riešenia dátovej kvality a dátovej integrácie s použitím softvérového riešenia Talend (alebo ekvivalent) v cloudovom prostredí;

§ 35 zákona vo väzbe na § 34 ods. 1 písm. d) zákona verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklad podľa § 35 zákona vo väzbe na podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona, ktorým bude certifikát v oblasti zabezpečenia kvality podľa normy ISO 9001 v oblasti informačných technológií, alebo ekvivalent.

Presné znenie podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti ako aj ich odôvodnenie je uvedené v dokumente "Podmienky účasti", ktorý je zverejnený na profile verejného obstarávateľa: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18008

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zoznam všetkých známych subdodávateľov, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať navrhovaným subdodávateľom, predmety týchto subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Predmetné údaje o týchto subdodávateľoch sa stanú súčasťou zmluvy s úspešným uchádzačom ako Príloha č. 5 zmluvy. Pravidlá zmeny subdodávateľov a povinnosť oznámiť zmenu subdodávateľov sú v súlade s § 41 ods. 4 zákona upravené v návrhu zmluvy.

V prípade, ak sa verejného obstarávania zúčastňuje skupina dodávateľov, originál alebo úradne overenú kópiu zmluvy, preukazujúcej vytvorenie právnych vzťahov medzi členmi skupiny dodávateľov

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/01/2019
Ortszeit: 00:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/08/2019

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Link na VO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/411910

Postup pre záujemcu/uchádzača:

1.V prípade, ak ste používateľ, ktorý nemá konto v IS ÚVO je potrebné vytvoriť si účet.

2.V prípade, ak hospodársky subjekt, za ktorého predkladáte dokumenty/ponuky ešte nie je registrovaný v IS ÚVO, je potrebné ho zaregistrovať.

https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty/add

3.V prípade, ak je to potrebné môžete zaevidovať ďalších používateľov, ktorí budú za registrovaný hospodársky subjekt komunikovať s verejným obstarávateľom/obstarávateľom elektronicky.

4.Cez priložený odkaz zaevidujte Vaše podanie k danej zákazke (budete notifikovaný o zmenách vykonaných na danej zákazke).

https://evo.uvo.gov.sk/evo/Pages/Privates/ZiadostPapierovaForma/ZiadostPapierovaFormaDetail.aspx?ZakazkaId=4119

10

Príručky pre používateľov modernizovaného systému EVO je možné nájsť tu v časti záujemca/uchádzač:

https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html

Video návody pre používateľov modernizovaného systému EVO je možné nájsť tu v časti záujemca/uchádzač:

https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html

Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu, že jednotlivé služby tvoria 1 celok plnenia predmetu zákazky. Predmet zákazky predstavuje homogénne aktivity, ktoré sú navzájom procesne, časovo a vecne prepojené. Predmetom zákazky je poskytovanie služby dátovej integrácie: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie. Výstupom plnení predmetu zákazky má byť dielo, z veľkej časti autorské dielo. Rozdelenie zákazky na časti by predstavovalo riziko, že realizácia zákazky a vytvorenie diela sa stane nadmerne technicky obťažná a finančne náročná. Rozdelenie predmetu zákazky by mohlo spôsobiť komplikácie pri identifikácii zodpovednosti za vady diela pri viacerých dodávateľoch.

Služby, ktoré tvoria súčasť predmetu tejto zákazky, spolu časovo, miestne, vecne a funkčne súvisia. Ich ďalšie vyčlenenie do 2, prípadne viacerých verejných obstarávaní, resp. rozdelenie predmetu zákazky na samostatné časti, by prinášalo verejnému obstarávateľovi významné komplikácie pri zavádzaní predmetu zákazky do prevádzky. Verejný obstarávateľ nemá personálne kapacity na riadenie a koordináciu viacerých dodávateľov pri tak štruktúrovanom systéme, akým je IS CSRÚ, na ktorý tento predmet zákazky nadväzuje. Pri tomto type plnení a zmluvy o dielo je rozhodujúce aj správne nasadzovanie jednotlivých čiastkových tímov a subdodávateľov, čo vyžaduje sofistikovanú internú projektovú koordináciu. Pre povahu IS CSRÚ je dôležitá aj komunikácia s ďalšími dodávateľmi systémov tretích strán a OVM pri riešení integrácií. Špecifickosť IS CSRÚ v rámci ISVS a regionálny aspekt takisto podporujú potrebu nerozdelenia predmetu zákazky na časti. Najmä s ohľadom na miestne, vecné, funkčné aj časové väzby, charakter predmetu zákazky a jedinečné požiadavky na služby, by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelné, nehospodárne až objektívne nerealizovateľné.

Vzhľadom na to, aby v rámci celej realizácie zákazky boli zabezpečené služby na rovnako vysokej úrovni, je potrebné všetky služby, ktoré spolu súvisia, zabezpečiť 1 kompetentným poskytovateľom služieb.

Takto vymedzené obstaranie služieb (bez ďalšieho delenia na samostatné časti) predstavuje zároveň tzv. best practices (dobrú prax) na relevantnom trhu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/12/2018