Tjenesteydelser - 537569-2019

13/11/2019    S219    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Birkerød: Revisionsvirksomhed

2019/S 219-537569

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Novafos A/S
CVR-nummer: 31884993
Postadresse: Blokken 9
By: Birkerød
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Katja Nordentoft
E-mail: kno@novafos.dk
Telefon: +45 44208106

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.novafos.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/328776

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=254467&B=NORDKOB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=254467&B=NORDKOB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af revisionsydelser

Sagsnr.: S19-1808
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79212000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aftalen omfatter årlig lovpligtig revision og øvrige revisionsydelser. Den lovpligtige revision skal tilsikre at gældende lovgivning, herunder regnskabslovgivning og vandsektorloven overholdes. Under øvrige revisionsydelser indgår rådgivning indenfor revision, skatter og afgifter, samt øvrig økonomisk rådgivning.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79200000
79210000
79212000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen omfatter årlig lovpligtig revision og øvrige revisionsydelser. Den lovpligtige revision skal tilsikre at gældende lovgivning, herunder regnskabslovgivning og vandsektorloven overholdes. Under øvrige revisionsydelser indgår rådgivning indenfor revision, skatter og afgifter, samt øvrig økonomisk rådgivning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6, finder anvendelse for tildelingen af rammeaftalen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal afgive oplysninger om omsætning og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Tilbudsgiver skal have haft en positiv egenkapital for de seneste 3 regnskabsår,

- Tilbudsgiver skal have haft en omsætning på minimum 15 000 000 DKK for hvert af de seneste 3 regnskabsår.

Som dokumentation skal tilbudsgiver fremsende regnskab eller revisorerklæring om at kravet er opfyldt.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal afgive oplysninger om referencer, antal statsautoriserede revisorer og antal medarbejdere, der forventes at arbejde direkte og indirekte på den udbudte opgave.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgiver skal kunne dokumentere erfaring med revision, rådgivning og skat inden for vandforsyningsbranchen og derigennem dokumentere erfaring og ekspertise i forhold til vandsektorloven. Tilbudsgiver skal således som minimum kunne fremvise 3 relevante referencer inden for dette område, der er sammenlignelige med den udbudte ydelse.

Referencerne må ikke vedrøre opgaver der er afsluttet for mere end 3 år siden,

- Virksomheden skal som minimum have 2 statsautoriserede revisorer ansat ved tilbudstidspunktet, der kan underskrive regnskaberne, og 1 statsautoriseret revisor med speciale indenfor skattelovgivning til vandforsyningsbranchen,

- Tilbudsgivers virksomhed skal have mindst 30 revisorer ansat på tilbudstidspunktet, der direkte og indirekte kan arbejde på opgaverne hos ordregiver.

Som dokumentation for tilbudsgivers tekniske kapacitet skal tilbudsgiver angive:

1) Referenceliste med beskrivelse af tilsvarende eller lignende leverancer, som tilbudsgiveren har udført i løbet af de sidste 3 år. Ordregiver ser gerne, at beskrivelsen indeholder følgende:

(a) Kundens navn, adresse, telefonnummer og kontaktperson,

(b) Dato for opgavens udførelse,

(c) Kort beskrivelse af opgaven og dens omfang.

Såfremt opgaven ikke er afsluttet, bedes det angivet, hvilken del af opgaven der er udført.

2) Bevis for bestaltning for minimum 3 statsautoriserede revisorer ved tilbudstidspunktet;

3) Oversigt over antal revisorer i virksomheden ved tilbudstidspunktet, der forventes at arbejde på opgaven hos ordregiver.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Væsentlige dele af ydelsen kan kun udføres af statsautorisede revisorer iht. regnskabslovgivningen i Danmark.

III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til det offentliggjorte udbudsmateriale.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/12/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/12/2019
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Det er ikke muligt at være til stede ved åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6, finder anvendelse for tildelingen af denne rammeaftale.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De præcise frister for klager følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/11/2019