Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 537573-2022

Submission deadline has been amended by:  610946-2022
03/10/2022    S190

Polska-Szczyrk: Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

2022/S 190-537573

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku
Adres pocztowy: ul. Plażowa 8
Miejscowość: Szczyrk
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-370
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Szczyrk
E-mail: przetargi.szczyrk@cos.pl
Tel.: +48 338178441
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.cos.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.cos.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytucja Gospodarki Budżetowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Sport

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa maszyny śnieżnej (ratraka) do przygotowania tras narciarskich

II.1.2)Główny kod CPV
34144000 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej, nowej (rok produkcji 2022) maszyny śnieżnej dużej (ratraka) 300 – 330 kW do przygotowania tras narciarskich i wykonania toru SnowPark

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej, nowej (rok produkcji 2022) maszyny śnieżnej dużej (ratraka) 300 – 330 kW do przygotowania tras narciarskich i wykonania toru SnowPark

Dane techniczno-użytkowe ratraka wraz z wyposażeniem zostały określone w SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 25
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7

ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i przepisów art. 5 k rozporządzenia

833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

2)spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:

a)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

b)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych

przepisów:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

c)sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

d)zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem miniPortalu https://

miniportal.uzp.gov.pl/ dokumenty lub oświadczenia w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, tj.:

1)W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do

wykluczenia, na mocy art. 125 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, wykonawcy muszą złożyć JEDZ w postaci elektronicznej

oraz oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu

nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji

destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego–

Załącznik nr 6 do SWZ.

2) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ.

3. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,

do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących

oświadczeń lub dokumentów:

1)informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, i pkt. 4 ustawy

(dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego), sporządzone nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.,

2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.

z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy

kapitałowej, sporządzone według załącznika nr 3 do SWZ.

3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.

1 ustawy (według załącznika nr 4 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez

zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu

zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

4.W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu

Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego, ten

korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

5.W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w

ust. 9 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz

danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub

dokumenty.

6.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) – składa informację z

odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, innych

równoważnych dokumentów wydanych przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust.3 pkt 1

7. Dokumenty, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego

złożeniem.

8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o

których mowa w ust.6 pkt 1) lub gdy dokumenty nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa

w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą,

złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

zostały określone w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/10/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/12/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/10/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl

Otwarcie ofert na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie

ofert ściągniętych przez Zamawiającego z jego konta ePUAP (skrzynka COS-IGB) podmiot Centralny Ośrodek

Sportu Warszawa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/09/2022