Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537581-2021

22/10/2021    S206

Poland-Gdansk: Refuse and waste related services

2021/S 206-537581

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o.
Postal address: ul. Jabłoniowa 55
Town: Gdańsk
NUTS code: PL634 Gdański
Postal code: 80-180
Country: Poland
Contact person: 1) w zakresie merytorycznym – Pan Piotr Gołaszewski 2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych - Pani Lidia Krzyczyńska,
E-mail: zut@zut.com.pl
Telephone: +48 583260100
Fax: +48 583221576
Internet address(es):
Main address: www.zut.com.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/501754
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/501754
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Jednoosobowa Spółka Gminy
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

sukcesywny odbiór przez Wykonawcę odpadów zużytych opon, stanowiących zgodnie z klasyfikacja odpadów odpad o kodzie 16 01 03

Reference number: 28/PN/2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór przez Wykonawcę odpadów zużytych opon, stanowiących zgodnie z klasyfikacja odpadów odpad o kodzie 16 01 03 w ilościach:

1) – zużyte opony do pojazdów osobowych 720 Mg,

2) – zużyte opony do pojazdów ciężarowych 30 Mg,

3) – zużyte opony rolnicze, gabarytowe, przemysłowe 30 Mg

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór przez Wykonawcę odpadów zużytych opon, stanowiących zgodnie z klasyfikacja odpadów odpad o kodzie 16 01 03 w ilościach:

1) – zużyte opony do pojazdów osobowych 720 Mg,

2) – zużyte opony do pojazdów ciężarowych 30 Mg,

3) – zużyte opony rolnicze, gabarytowe, przemysłowe 30 Mg

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 15
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w odpadach i gospodarzących odpadami (BDO). Wpis winien być dokonany przez Marszałka Województwa właściwego dla siedziby Wykonawcy i winien zawierać pozwolenie na transport odpadów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia oraz:

a. posiada decyzje administracyjne w zakresie w zakresie zbierania odpadu, stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia

b. do dnia 05.03.2020 r. złożył wniosek o zmianę decyzji w zakresie gospodarowania odpadami do organu właściwego do wydania

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje warunku

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje warunku

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2021
Local time: 10:15
Place:

Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem - platformazakupowa.pl

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

styczeń 2023

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 513 - 521 ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021