Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537600-2021

22/10/2021    S206

Polska-Pawłosiów: Usługi wywozu odpadów

2021/S 206-537600

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pawłosiów
Adres pocztowy: Jarosław
Miejscowość: Pawłosiów 88
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Kubicki
E-mail: jkubicki@gminapawlosiow.pl
Tel.: +48 166220366
Adresy internetowe:
Główny adres: http://gminapawlosiow.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.epuap.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Pawłosiów w 2022r.

Numer referencyjny: IP.271.4.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Pawłosiów w 2022r.

Część Nr 1 - odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i z punktów selektywnej zbiórki odpadów wraz z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki na odpady.

Część Nr 2 - odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z obiektów gminnych i jej jednostek organizacyjnych wraz z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki na odpady

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 221 200.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i z punktów selektywnej zbiórki odpadów wraz z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki na odpady.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

powiat jarosławski Gmina Pawłosiów

II.2.4)Opis zamówienia:

odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i z punktów selektywnej zbiórki odpadów wraz z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki na odpady.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 141 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert :

a) Cena (C) - waga kryterium 60%;

b) Kryterium środowiskowe

Kryterium Znaczenie procentowe Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta

Kryterium środowiskowe – normy emisji spalin pojazdów wykorzystywanych na potrzeby realizacji zamówienia (Ś) 40% 40 punktów

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z obiektów gminnych i jej jednostek organizacyjnych wraz z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki na odpady

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

powiat jarosławski gmina Pawłosiów

II.2.4)Opis zamówienia:

odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z obiektów gminnych i jej jednostek organizacyjnych wraz z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki na odpady

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 80 200.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

kryteriami oceny ofert :

a) Cena (C) - waga kryterium 60%;

b) Kryterium środowiskowe

Kryterium Znaczenie procentowe Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta

Kryterium środowiskowe – normy emisji spalin pojazdów wykorzystywanych na potrzeby realizacji zamówienia (Ś) 40% 40 punktów

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wpis do wskazanych rejestrów. Wykonawca spełni warunek jeżeli legitymuje się: posiadaniem wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pawłosiów, posiadaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów; posiadaniem wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, posiadaniem wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Urząd Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoby upoważnione:

Jerzy Kubicki, Katarzyna Kulikowska

Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

październik 2022r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Warszawa
Miejscowość: ul. Postępu 17a
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: SR952
Miejscowość: Jarosław
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z rozdziałem IX ustawy prawo zamówień publicznych odwołanie wnosi się: w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021