Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537629-2021

22/10/2021    S206

Poland-Szczecin: Refuse and waste related services

2021/S 206-537629

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie
Postal address: ul. Potulicka 2
Town: Szczecin
NUTS code: PL Polska
Postal code: 70-230
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Liebner
E-mail: dzp.sz@amw.com.pl
Telephone: +48 914472000
Fax: +48 914472001
Internet address(es):
Main address: https://amw.com.pl
Address of the buyer profile: https://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Other activity: Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„zakup usługi odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej OR w Szczecinie”DZP-OS.2610.

Reference number: DZP-OS.2610.380.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Szczecinie o masie:

Część 1

60 090,00 kg (wyszczególnionych w załączniku nr 1a) o kodzie odpadu: 15 01 03.

Część 2

2. 28 420,09 kg (wyszczególnionych w załączniku nr 1b) o kodach odpadu: 06 03 99, 06 04 04*, 07 01 04*, 07 02 80, 07 06 99, 08 01 11*, 08 01 12, 09 01 04*, 15 01 03, 15 01 07, 15 01 10*, 15 02 02*, 15 02 03, 16 01 03, 16 01 07*, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 22, 16 01 99, 16 02 13*, 16 03 04, 16 03 06, 16 05 07*, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 02 04*, 17 09 04.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca, który odbierze odpady od Zamawiającego, samodzielnie przetworzył odebrane odpady bez przekazania ich do przetworzenia innemu podmiotowi.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 1 Lp. Kod odpadu Ilość odpadu [kg] 1 15 01 03 60 090,00

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

województwo zachodniopomorskie

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Szczecinie o masie:

Część 1

60 090,00 kg (wyszczególnionych w załączniku nr 1a) o kodzie odpadu: 15 01 03.

Część 2

2. 28 420,09 kg (wyszczególnionych w załączniku nr 1b) o kodach odpadu: 06 03 99, 06 04 04*, 07 01 04*, 07 02 80, 07 06 99, 08 01 11*, 08 01 12, 09 01 04*, 15 01 03, 15 01 07, 15 01 10*, 15 02 02*, 15 02 03, 16 01 03, 16 01 07*, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 22, 16 01 99, 16 02 13*, 16 03 04, 16 03 06, 16 05 07*, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 02 04*, 17 09 04.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca, który odbierze odpady od Zamawiającego, samodzielnie przetworzył odebrane odpady bez przekazania ich do przetworzenia innemu podmiotowi.

3. Szczegółowy wykaz odpadów (wg kodów odpadu) przedstawia się następująco:

Część 1

Lp. Kod odpadu Ilość odpadu [kg]

1 15 01 03 60 090,00

Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień

CPV – 90500000 – 2 usługi związane z odpadami;

CPV – 90512000 – 9 usługa transportu odpadów.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.

6. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

7. Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie jest wydzieloną częścią zamówienia o nazwie Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne.

8. Na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy, Zamawiający nie przewiduje możliwości skorzystania z prawa opcji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 10
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 2 2. 28 420,09 kg (wyszczególnionych w załączniku nr 1b) o kodach odpadu: 06 03 99, 06 04 04*, 07 01 04*, 07 02 80, 07 06 99, 08 01 11*, 08 01 12, 09 01 04*, 15 01 03, 15 01 07, 15 01 10*, 15

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

zachodniopomorskie

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Szczecinie o masie:

Część 2

2. 28 420,09 kg (wyszczególnionych w załączniku nr 1b) o kodach odpadu: 06 03 99, 06 04 04*, 07 01 04*, 07 02 80, 07 06 99, 08 01 11*, 08 01 12, 09 01 04*, 15 01 03, 15 01 07, 15 01 10*, 15 02 02*, 15 02 03, 16 01 03, 16 01 07*, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 22, 16 01 99, 16 02 13*, 16 03 04, 16 03 06, 16 05 07*, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 02 04*, 17 09 04.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca, który odbierze odpady od Zamawiającego, samodzielnie przetworzył odebrane odpady bez przekazania ich do przetworzenia innemu podmiotowi.

3. Szczegółowy wykaz odpadów (wg kodów odpadu) przedstawia się następująco:

Część 2

Lp. Kod odpadu Ilość odpadu [kg]

1 06 03 99 3 500,00

2 06 04 04* 3,3

3 07 01 04* 840

4 07 02 80 300

5 07 06 99 5,9

6 08 01 11* 7,7

7 08 01 12 340

8 09 01 04* 390

9 15 01 03 450

10 15 01 07 680

11 15 01 10* 4 432,90

12 15 02 02* 5 064,00

13 15 02 03 635,87

14 16 01 03 5

15 16 01 07* 789,9

16 16 01 19 1 309,70

17 16 01 20 46,2

18 16 01 22 84

19 16 01 99 240,5

20 16 02 13* 630

21 16 03 04 49

22 16 03 06 11,6

23 16 05 07* 416,7

24 17 02 01 2 559,65

25 17 02 02 218,8

26 17 02 03 3 309,37

27 17 02 04* 1 800,00

28 17 09 04 300

4. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień

CPV – 90500000 – 2 usługi związane z odpadami;

CPV – 90512000 – 9 usługa transportu odpadów.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.

6. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

7. Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie jest wydzieloną częścią zamówienia o nazwie Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne.

8. Na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy, Zamawiający nie przewiduje możliwości skorzystania z prawa opcji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu

w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy.

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunki udziału w postepowaniu, zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca:

1. posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania ( odzysk albo unieszkodliwienie ) odpadów o kodach:

część 1: 15 01 03;

część 2: 06 03 99, 06 04 04*, 07 01 04*, 07 02 80, 07 06 99, 08 01 11*, 08 01 12, 09 01 04*, 15 01 03, 15 01 07, 15 01 10*, 15 02 02*, 15 02 03, 16 01 03, 16 01 07*, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 22, 16 01 99, 16 02 13*, 16 03 04, 16 03 06, 16 05 07*, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 02 04*, 17 09 04.

2. posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów o kodach:

część 1: 15 01 03;

część 2: 06 03 99, 06 04 04*, 07 01 04*, 07 02 80, 07 06 99, 08 01 11*, 08 01 12, 09 01 04*, 15 01 03, 15 01 07, 15 01 10*, 15 02 02*, 15 02 03, 16 01 03, 16 01 07*, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 22, 16 01 99, 16 02 13*, 16 03 04, 16 03 06, 16 05 07*, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 02 04*, 17 09 04.

3. posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub zbierania i przetwarzania, recyklingu albo innych niż recykling procesów odzysku zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego – dla odpadów o kodzie 16 02 13* - warunek dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia w części 2.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ (wzór umowy).

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

z uwzględnieniem art. 577 ustawy.

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,

o którym mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

4. Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy, wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przepisami Ustawy, za zgodą obu Stron, w okolicznościach wskazanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2021
Local time: 10:00
Place:

Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://amw.eb2b.com.pl/ przy użyciu zakładki „Załączniki”

Information about authorised persons and opening procedure:

Romualda Zawierucha tel. 91 447 2108

1. Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy

2. Zamawiający, po upływie terminu składania ofert, a bezpośrednio przed ich otwarciem, udostępni na Platformie informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Zgodnie z treścią art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) oraz zapisów art. 138 ust 2 pkt 2 Zamawiający wyznaczył termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 1, nie krótszy jednak niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w następujących przypadkach (zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę. w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021