There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 537630-2022

03/10/2022    S190

Romania-Cluj-Napoca: Electricity

2022/S 190-537630

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CLUJ
National registration number: 7489169
Postal address: Strada: Horea, nr. 55
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400202
Country: Romania
Contact person: Florinela Popa
E-mail: achizitii@sajcluj.ro
Telephone: +40 264433240
Fax: +40 264433240
Internet address(es):
Main address: www.sajcluj.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare energie electrica 2022-2023

Reference number: 7489169_2022_PAAPD1344244
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Acord cadru de furnizare care are ca obiect "Furnizare energie electrică", cu acel operator economic care va îndeplini condițiile impuse prin Fișa de date și va răspunde cerințelor prezentului Caiet de sarcini pentru toate locațiile autorității contractante.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

1 400202 Cluj-Napoca str. Horea nr. 55

2 400237 Cluj-Napoca str. Septimiu Muresan nr. 9

3 401103 Turda str. Andrei Muresanu nr. 14

4 405400 Huedin str. Victoriei nr. 6

5 405100 C-Turzii str. Poet Andrei Mureșanu nr.20

II.2.4)Description of the procurement:

Nr. Crt LOC CONSUM Cant. Max AC

1 400202 Cluj-Napoca str. Horea nr. 55 = 89 MWh

2 400237 Cluj-Napoca str. Septimiu Muresan nr. 9 = 58 MWh

3 401103 Turda str. Andrei Muresanu nr. 14 = 31MWh

4 405400 Huedin str. Victoriei nr. 6 = 57 MWh

5 405100 C-Turzii str. Poet Andrei Mureșanu nr.20 = 45 MWh

TOTAL = 280 MWh

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 179-503590
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Pentru îndeplinirea obligației de la art. 20 alin. (5) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 22 alin. (5) din HG nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile/entitățile contractante vor configura DUAE direct în secțiunea dedicată din formularul electronic de definire a documentației de atribuire. DUAE, astfel configurat, va fi atașat automat de către sistem la respectiva documentație, ca fișier în format .xml.

Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedurile de atribuire, prevăzută la art. 60 alin. (1) și (4), art. 69 alin. (1) și (3), art. 123 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 67 alin. (1) și (4), art. 76 alin. (1) și (3), art. 129 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritatea contractantă în secțiunea dedicată acestuia.

Astfel, DUAE va fi configurat de către autoritatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. SEAP-ul va genera automat fișierul în format .xml aferent și îl va atașa fără ca utilizatorii să aibă posibilitatea să-l modifice direct sau să-l șteargă. De asemenea, răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător).

Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La fel ca în prezent, la procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta.

În vederea evaluării răspunsurilor DUAE ale operatorilor economici, autoritățile contractante vor vizualiza direct în SEAP ceea ce a completat fiecare participant. Acestea sunt generate automat în scopul includerii în dosarul achiziției. Astfel, operatorul SEAP certifică faptul că: datele încărcate ca răspunsuri DUAE sunt completate numai de către utilizatorii de tip ofertant după autentificare; datele sunt completate de către fiecare membru al ofertantului (operatorul economic care se înscrie la procedură declară forma de participare – individuală/în asociere precum și componența iar ceilalți validează că fac parte din acea asociere/componență); De asemenea, detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

În cazul în care ofertele clasate pe I, au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificări prin intermediul SEAP-ului, în vederea încărcării electronice de către operatorii economici de documente care conțin noi preturi, după verificarea documentelor ce probează cele susținute în DUAE.

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnătura electronica). Operatorii economici au obligația de a urmări în SEAP răspunsurile la solicitările de clarificări.

Termenul de evaluare a ofertelor este de 30 zile lucrătoare de la data deschiderii acestora. Această perioadă se poate prelungi, in cazuri temeinic justificate, aducându-se la cunoștința operatorilor economici implicați în procedură în termen de maximum două zile de la aprobarea deciziei de prelungire. Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări, înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este 8 zile, iar autoritatea contractanta răspunde tuturor solicitărilor prin răspuns consolidat, cu 5 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta aplica reducerea termenelor in conformitate cu art.74 alin. 3) din Legea 98/2016, respectiv: ”În cazul în care o situaţie de urgenţă, demonstrată în mod corespunzător de către autoritatea contractantă, face imposibil de respectat perioada prevăzută la alin. (1), autoritatea contractantă poate stabili o perioadă redusă pentru depunerea ofertelor, care nu poate fi mai mică de 15 zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare.”

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: SERVICIUL DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI CLUJ
Postal address: str. Horea, nr.55
Town: Cluj-Napoca
Postal code: 400202
Country: Romania
E-mail: jurist@sajcluj.ro
Telephone: +40 26407007
Internet address: www.sajcluj.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/09/2022