Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537647-2021

22/10/2021    S206

Poland-Krakow: Refuse and waste related services

2021/S 206-537647

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Agencja Mienia Wojskowego 00-911 Warszawa ul. Nowowiejska 26 A; Oddział Regionalny w Krakowie
National registration number: 011263946
Postal address: ul. Montelupich 3
Town: Kraków
NUTS code: PL Polska
Postal code: 31-155
Country: Poland
Contact person: Barbara Sitko
E-mail: dzp.kr@amw.com.pl
Telephone: +48 122114015
Fax: +48 12205
Internet address(es):
Main address: https://amw.com.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://amw.eb2b.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://amw.eb2b.com.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Other activity: Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługa odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie

Reference number: DZP-OK.2610.386.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów o kodzie 17 01 07 i łącznej masie 70 000,00 kg, pochodzących z Grupy Zabezpieczenia Tarnowskie Góry - Lasowice, zlokalizowanej w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie.

Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności polegające na załadunku i transporcie odpadów, związane z realizacją przedmiotu zamówienia których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Tarnowskie Góry

II.2.4)Description of the procurement:

Na podstawie art. 121 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia tj. usługi zbierania odpadów.

Zamawiający przewiduje zamówienie podstawowe oraz w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu Wykonawcy, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający gwarantuje udzielenie zamówienia podstawowego, natomiast z udzielenia zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy, Zamawiający może nie skorzystać, skorzystać w całości lub w części.

Przedmiot zamówienia oraz opis sposobu realizacji usługi:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zbierania, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Krakowie o masie 70 000,00 kg (wyszczególnionych w załączniku nr 1) o kodzie odpadu: 17 01 07.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca, który odbierze odpad od Zamawiającego, samodzielnie przetworzył odebrane odpady bez przekazania ich do przetworzenia innemu podmiotowi.

2. Szczegółowy wykaz odpadów (wg kodów odpadu) przedstawia się następująco:

Lp. Kod odpadu Ilość [kg]

1 17 01 07 70 000,00

Łączna ilość: 70 000,00

3. Kody przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV – 90500000 – 2 usługi związane z odpadami;

CPV – 90512000 – 9 usługa transportu odpadów.

4. Masa, skład, kody odpadów oraz miejsca ich odbioru przedstawiono w załączniku nr 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia.

5. Masa odpadów odebranych przez Wykonawcę nie może przekroczyć masy odpadów podanych przez Zamawiającego.

6. Podana w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia masa odpadów może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 25%.

7. Podana masa odpadów stanowi masę netto.

8. Odpady są przechowywane w sposób określony przez jednostki i instytucje wojskowe. Miejsce magazynowania odpadów zostało opisane w kolumnie nr 5 – „Miejsce magazynowania odpadu/sposób przechowywania” załącznika nr 1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym zakresie opakowania zastępcze do transportu.

9. Ważenie, załadunek oraz transport odbywać się będzie na koszt Wykonawcy oraz jego siłami.

10. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z:

a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.),

b) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.),

c) rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 r., poz. 10),

d) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1742 ze zm.),

e) ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r., poz. 150).

11. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania odpadów podmiotowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia do przetworzenia odpadów, wymagane ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 r., poz. 779 ze zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), a także Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 r., poz. 10) lub do samodzielnego przetworzenia odpadów, jeżeli Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia, o których mowa wyżej.

12. Wykonawca w trakcie realizacji umowy, będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uprawnienia do przetworzenia przekazanych odpadów:

- Wykonawcy, w przypadku samodzielnego przetworzenia odpadów

lub

- Innego podmiotu, w przypadku przekazania odpadów do przetworzenia innemu podmiotowi.

13. Zamawiający umożliwia Wykonawcom przeprowadzenie oględzin odpadów.

Termin wizji lokalnej został wyznaczony w Rozdziale IV ust. 5 SWZ. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa.

14. Zamawiający przed podpisaniem umowy przekaże wybranemu Wykonawcy numery telefonów do osób odpowiedzialnych za wydanie odpadów z jednostek i instytucji wojskowych.

Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy:

1. Zamawiający przewiduje, możliwość udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, o całkowitej wartości nie większej niż do 100% zamówienia podstawowego.

2. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.

3. Wysokość wynagrodzenia zamówień podobnych zostanie ustalona na identycznych zasadach, jak w odniesieniu do wynagrodzenia dotyczącego zamówienia podstawowego.

4. Warunki na jakich zamówienia te zostaną udzielone, będą nie szersze niż określone w zamówieniu podstawowym, a w szczególności:

• kody odpadów nie mogą się różnić od wykazu kodów odpadów przedstawionych przez Zamawiającego w zamówieniu podstawowym;

• masa odpadów nie może przekroczyć masy odpadów podanych przez Zamawiającego w zamówieniu podstawowym;

Lp. Kod odpadu Ilość [kg]

1 17 01 07 70 000,00

Łączna ilość: 70 000,00

Termin realizacji usługi:

Maksymalny termin wykonania usługi wynosi – do 14 dni od dnia zawarcia umowy

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt7 ustawy, o całkowitej wartości nie większej niż do 100% zamówienia podstawowego..

Zamówienia zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.

Wysokość wynagrodzenia zamówień podobnych zostanie ustalona na identycznych zasadach, jak w zamówieniu podstawowym.

Warunki na jakich zamówienia te zostaną udzielone, będą nie szersze niż określone w zamówieniu podstawowym, a w szczególności: kody odpadów nie mogą się różnić od wykazu kodów odpadów przedstawionych przez Zamawiającego w zamówieniu podstawowym; masa odpadów nie może przekroczyć masy odpadów podanych przez Zamawiającego w zamówieniu podstawowym

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto oferty.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunki udziału w postepowaniu, zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca posiada:

1. uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów o kodzie 170107

2. uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów o kodzie 170107

Zamawiający wymaga aby Wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów.

Jeżeli Wykonawca samodzielnie nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, może na podstawie art. 58 ustawy pzp, wspólnie z innym podmiotem ubiegać się o zamówienie np. w formie konsorcjum.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:

1) Wykonawca, który realizuje usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

a) a) Aktualne zezwolenie w zakresie zbierania lub zbierania i przetwarzania odpadów wydane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.) lub ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) o kodzie 17 01 07, określonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 r., poz. 10).

• W przypadku, gdy Wykonawca nie uzyskał zmiany posiadanych uprawnień wymaganych do gospodarowania odpadami w zakresie określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument poświadczający, że w terminie do dnia 5 marca 2020 r. złożył wniosek o zmianę posiadanej decyzji oraz, że we wniosku tym, zawarł kody odpadów będące przedmiotem jego oferty;

b) Aktualny wpis do „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (zwanej dalej BDO) w zakresie transportu odpadów o kodach określonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 r., poz. 10): 17 01 07.

2) Wykonawca który realizuje usługę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

a) a) Aktualny dokument wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi dla danego kraju, potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zbierania odpadów lub zbierania i przetwarzania odpadów, o kodzie: 17 01 07.

b) Wymagane prawem danego kraju uprawnienia w zakresie umożliwiającym realizację transportu odpadów, wynikające z przepisów prawa obowiązujące w danym kraju, natomiast na terenie Rzeczypospolitej Polskiej transport odpadów odbywał się będzie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, w tym: z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 382 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1742 ze zm.) dla odpadów o kodzie: 17 01 07.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Określone zostały w Istotnych postanowieniach umowy - załącznik nr 5 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane nie dłużej niż przez rok.

Zamawiający otrzymał odpady do zagospodarowania 09.07.2021.

Jako termin wytworzenia odpadów wskazano maj 2021, odpad powstał w wyniku rozbiórki budynku w 2019 r. Podjęto próby sprzedaży, wystawiając odpady: naplatformie internetowej Waste Master, Cyrkl; w przetargu na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych - 21.09.2021; w sprzedaży poprzetargowej, gdzie oferta dostępna będzie 10.10-25.10.2021, nie otrzymując żadnej oferty zakupu. Nie widząc możliwości sprzedażowych zdecydowano o skierowaniu odpadów do utylizacji.

Wytwórca odpadów wystąpił do Dyrektora OR w Krakowie przestawiając okoliczności pilnej potrzeby zagospodarowania odpadów, przywołując przesłanki zagrożenia bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie kompleksu Przedmiotowa usługa będzie sfinansowana ze środków dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej AMW w 2021 roku. Termin wydatkowania dotacji-31.12.2021

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 03/11/2021
Local time: 10:00
Place:

Platforma zakupowa eb2b

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art.108 ust.1 ustawy, z zastrzeżeniem art.110 ust.2 ustawy,

2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ (poprzez wypełnienie wyłącznie w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia – zwanym „JEDZ” – sekcji ) oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy – w formie JEDZ, (zal 3 do SWZ).

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, JEDZ podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art.108 ust.1 pkt4 ustawy dotyczącej braku prawomocnego orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art.108 ust.1 pkt 3-6 ustawy–zal 9 do SWZ;

4) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej– zal 4 do SWZ;

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust.4 pkt 1) i 2) SWZ składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust.4 pkt 1) i 2) SWZ, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.,

6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.5 SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust.1 pkt 1, 2, 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument potwierdzający okoliczności, o których mowa w art.108 ust.1 pkt1,2,4 ustawy musi być wystawiony nie wcześniej 6 miesięcy przed jego złożeniem.

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu JEDZ, dane umożliwiające dostęp do tych środków. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

8. Oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 2 (JEDZ) oraz w ust. 4 pkt 1,2,3, 4 dotyczą również podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy oraz Rozdziału VIII ust. 2 SWZ oraz w przy¬padku wspólnego ubiegania się o zamówienie, przez każdego z tych Wykonawców.

9. Wykonawca może wykorzystać oświadczenie JEDZ złożone w odrębnym postępowaniu o udzielnie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe (na podstawie art.125 ust.6 ustawy).

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy, najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 26 A, 00-911 Warszawa

2.Administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z ochrona danych poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@amw.com.pl lub listownie na adres Agencji Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26A, 00 - 911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;

4.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art.74 ustawy Pzp;

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w po¬stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8.Posiada Pan/Pani:

• na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

• na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie nie¬zgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9.Nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO.

10.Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust.5 RODO

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 515 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021