TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 537675-2022

03/10/2022    S190

Bulgaria-Zavet: Fuels

2022/S 190-537675

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: OBShtINA ZAVET
National registration number: 000505814
Postal address: ul. LUDOGORIE No.19
Town: gr.Zavet
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 7330
Country: Bulgaria
Contact person: Nihal Yusuf
E-mail: nihal_ny@outlook.com
Telephone: +359 876208406
Internet address(es):
Main address: www.zavet-bg.com
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/18353
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на Горива (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово моторно гориво) и Смазочни масла и препарати за МПС и друга техника в Община Завет чрез карти за безналично плащане за срок от 24 месеца

II.1.2)Main CPV code
09100000 Fuels
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Предметът на поръчката включва доставка на Автомобилен бензин А95Н, Дизелово моторно гориво и Смазочни масла и препарати за МПС и друга техника в Община Завет  чрез електронни карти за безналично плащане за срок от 24 (двадесет и четири)  месеца.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 328 516.67 BGN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09100000 Fuels
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

Бензиностанциите на изпълнителя на територията на Република България.

II.2.4)Description of the procurement:

Предметът на поръчката включва доставка на Автомобилен бензин А95Н, Дизелово моторно гориво и Смазочни масла и препарати за МПС и друга техника в Община Завет  чрез електронни карти за безналично плащане за срок от 24 (двадесет и четири)  месеца.

Прогнозни количества:

1. Автомобилен бензин А-95 Н – 12 000 (дванадесет хиляди) литра +/- 10 %

2. Дизелово моторно гориво - 110 000 (сто и десет хиляди) литра +/- 10 %

3. Смазочни масла и препарати – 10 000 лв.

Количества са прогнозни и се посочват единствено с цел определяне прогнозния обем на поръчката. Посочените количества не задължават Възложителя да ги закупи в пълен обем и той не носи отговорност пред Изпълнителя на договора за претенции в случай, че обемът на поръчката не бъде изпълнен изцяло.

Количествата на заявяваните Горива и Смазочни масла и препарати ще се определят в зависимост от конкретната необходимост на Община Завет в рамките на бюджетните средства и до размера на обявената прогнозна стойност на поръчката. В хода на изпълнение на поръчката Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява количествата на закупените горива според реалните си нужди.

Място на изпълнение на поръчката: бензиностанции на изпълнителя. Всички бензиностанции да са снабдени с терминални устройства за безналично плащане. Продавачът да осигури 24 часа в денонощието зареждане с гориво на всички свои бензиностанции. Картите за безналично плащане да се издадат по списък на Купувача-Възложител.

Критерий за подбор на изпълнител - най-ниска предложена цена с включена търговска отстъпка или надценка, която е постигната между брокерите на борсовата сесия.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The procurement falls outside the scope of application of the directive
Explanation:

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от министъра на финансите и одобрен от Министерския съвет. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Изборът на процедура на договаряне без предварително обявление се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка са определени по списък одобрен от Министерски съвет. Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 59282
Title:

„Доставка на Горива (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово моторно гориво) и Смазочни масла и препарати за МПС и друга техника в Община Завет чрез електронни карти за безналично плащане за срок от 24 (д

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
07/09/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ЦЕТИ - 2008 ООД
National registration number: 200158187
Postal address: ул. "Цар Освободител" №10
Town: Кубрат
NUTS code: BG324 Разград / Razgrad
Postal code: 7300
Country: Bulgaria
E-mail: koki1963@abv.bg
Telephone: +359 899082828
Fax: +359 899082828
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 420 000.00 BGN
Total value of the contract/lot: 328 516.67 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл.197 от Закона за обществените поръчки.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/09/2022