Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537682-2021

22/10/2021    S206

Poland-Leżajsk: Refuse and waste related services

2021/S 206-537682

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o.
National registration number: 8160001975
Postal address: ul. Żwirki i Wigury 3
Town: Leżajsk
NUTS code: PL Polska
Postal code: 37-300
Country: Poland
E-mail: sekretariat@mzklezajsk.pl
Telephone: +48 172420858
Fax: +48 172420858
Internet address(es):
Main address: http://mzklezajsk.pl/
Address of the buyer profile: http://mzklezajsk.pl/o-nas/dzialalnosc-spolki/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/transakcja/522839
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spółka ze 100% udziałem gminy
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Ręczne sortowanie odpadów komunalnych na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Leżajsku w 2022 roku”

Reference number: ZP/1/10/2021/WOiGO
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez „Wykonawcę” na rzecz Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w dalszej części zwanego „Zamawiającym”

w postaci:

• Usługi ręcznego sortowania odpadów na terenie sortowni zlokalizowanej w Leżajsku przy ul. Podolszyny 1,

• Usługa ładowania nieczystości stałych,

• Usługa kierowanie samochodem i ciągnikiem

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90510000 Refuse disposal and treatment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Wydział Oczyszczania i Gospodarki Odpadami

ul. Podolszyny 1

37-300 Leżajsk

II.2.4)Description of the procurement:

• Usługa ręcznego sortowania odpadów na terenie sortowni zlokalizowanej

w Leżajsku przy ul. Podolszyny 1, świadczona przez 18 osób. Praca polegać będzie na wybieraniu i sortowaniu na linii sortowniczej asortymentu takiego jak: opakowania z tworzyw sztucznych, folia, makulatura, szkło, metal oraz innych materiałów wskazanych przez Zamawiającego, rozcinanie i opróżnianie worków z odpadami, które ma na celu usprawnienie dalszego procesu segregacji, a także prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na stanowiskach pracy, jak i również na terenie zakładu i w jego otoczeniu.

• Usługa ładowania nieczystości stałych, świadczona przez 11 osób. Praca polegać będzie na odbiorze odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych (przenoszenie i opróżnianie pojemników ze śmieciami, załadunek na samochody, zbieranie i ładowanie surowców wtórnych) z terenów obsługiwanych gmin przez Zamawiającego.

• Usługa kierowanie samochodem i ciągnikiem (dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t), świadczona przez 1 osobę. Praca polegać będzie na prowadzeniu oraz obsłudze samochodów i urządzeń służących do transportowania odpadów z terenów obsługiwanych gmin przez Zamawiającego.

Łączna dzienna ilość osób świadczących usługi, będzie wynosić 30 osób, w tym 3-ch brygadzistów rozdysponowanych według potrzeb Zamawiającego. Brygadziści muszą posiadać czynne uprawnienia do obsługi wózków widłowych oraz ładowarek (w tym teleskopowych), zaś kierowca musi posiadać czynne prawo jazdy kat. B oraz B+E.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa wymagań odnośnie tego warunku.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w „Ustawie Pzp” oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo żądać od wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana, umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.

Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania zgodnie z pkt 22 SWZ.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią Załącznik nr 7 do SWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2021
Local time: 11:00
Place:

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 3

37-300 Leżajsk

sala konferencyjna II piętro

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

październik 2022r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021