Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537687-2021

22/10/2021    S206

Poland-Grodków: Property management services of real estate on a fee or contract basis

2021/S 206-537687

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Grodków
National registration number: 531412734
Postal address: ul. Warszawska 29
Town: Grodków
NUTS code: PL523 Nyski
Postal code: 49-200
Country: Poland
Contact person: Iwona Kokowska-Paluch
E-mail: pm@grodkow.pl
Telephone: +48 774040308
Fax: +48 774155516
Internet address(es):
Main address: www.grodkow.pl
Address of the buyer profile: http://www.grodkow.pl/261-bip.html
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://grodkow.pl/pl/241-ogloszenia/20745-zamowienia-publiczne-2021.html#tresc
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Grodków i zarządzanie lokalami gminnymi we Wspólnotach Mieszkaniowych

Reference number: IGP.VI.271.11.2021
II.1.2)Main CPV code
70330000 Property management services of real estate on a fee or contract basis
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Grodków i zarządzanie lokalami gminnymi we Wspólnotach Mieszkaniowych

oraz utrzymanie czystości i porządku w nieruchomościach i budynkach użyteczności publicznej Gminy Grodków w latach 2022 – 2023

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zarządzanie oraz utrzymanie czystości i porządku w nieruchomościach Gminy Grodków

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90911200 Building-cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL523 Nyski
Main site or place of performance:

teren miasta i gminy Grodków

II.2.4)Description of the procurement:

1) Przeglądy okresowe budynków stanowiących 100 % własność Gminy Grodków wykonuje na swój koszt Wykonawca. Następny przegląd pięcioletni budynków należy wykonać w 2026 roku.

2) Drobne naprawy konserwatorskie, o których mowa w załączniku nr 5 do umowy dział VI pkt 3 ppkt 1 są na bieżąco wykonywane przez Wykonawcę. Do poprawnej kalkulacji ceny należy przyjąć, że raz w roku w każdym budynku stanowiącym 100 % własność Gminy Grodków należy wykonać albo jedną naprawę tynku na elewacji, albo 1 raz uszczelnić pokrycie dachowe oraz wykonać 1 naprawę lub dopasowanie stolarki okiennej lub drzwiowej na częściach wspólnych nieruchomości. Koszty materiałów zużytych do bieżącej konserwacji budynków mieszkalnych i użytkowych ponosi Wykonawca.

3) Koszty opłat sądowych i komorniczych w prowadzonych sprawach, o których mowa w załączniku nr 5 do umowy dziale V pkt. 5, 6 i 7 ponosi Zamawiający, a pozostałe koszty postępowań (obsługa prawna, zastępstwo procesowe, korespondencja, itp.) ponosi Wykonawca. Aktualnie prowadzonych jest 120 postępowań sądowych w tym:

o zapłatę - 78, a o eksmisję – 42.

4) Czynności związane z eksmisją lokatorów z zajmowanych lokali do lokali socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych wykonuje Wykonawca zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy dział V pkt 8 ppkt 7 (koszt opłat komorniczych ponosi Zamawiający) – w ciągu roku jest około 2-óch takich spraw.

5) Wykonywanie czynności wymienionych w załączniku nr 5 do umowy dział VI pkt 3 ppkt 6c zleca na swój koszt Wykonawca.

6) Ilość przewodów dymowych 216

7) Ilość przewodów spalinowych 48

8) Ilość przewodów wentylacyjnych 232

9) Sprawy przekraczające zakres uprawnień Zarządcy, które należy załatwiać przy udziale Zamawiającego (załącznik nr 5 do umowy dział I pkt 13) to czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu zgodnie z art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

10) Ilość wodomierzy do odczytu to: 373 w 9 miejscowościach Gminy Grodków (załącznik nr 5 do umowy dział II pkt 22).

11) Wszystkie umowy na dostawę mediów (z wyjątkiem umowy na energię elektryczną do budynku przy ul. Warszawskiej 44 w Grodkowie, ul. Elsnera 15 w Grodkowie i ul. Rynek 1 w Grodkowie oraz umowy na c.o. dostarczane centralnie do dwóch budynków w Grodkowie) zawiera z dostawcami Zarządca. Zarządca zobowiązany jest rozliczyć wszystkie media łącznie z w/w 5 budynkami na które umowy zawarte ma bezpośrednio Gmina Grodków i zapłacić w terminie ich płatności, a koszt zakupu refakturować Zamawiającemu – wszelkie ewentualne odsetki za nieterminowe regulowanie należności za media obciążają Zarządcę. Zamawiający zwróci Zarządcy koszt opłat niezależnych zgodnie z zasadami określonymi w § 9 pkt 4 Wzoru Umowy.

12) Pobierane czynsze oraz opłaty za dostawę mediów do lokali będących przedmiotem umowy Zarządca zobowiązany jest zbierać na osobnym rachunku bankowym

i przekazywać Zamawiającemu dwa razy w miesiącu, zgodnie z zasadami określonymi w § 9 pkt 2 Wzoru Umowy.

13) Części wspólne winny być utrzymywane na bieżąco w czystości poprzez minimum jednokrotne w tygodniu ich zamiatanie oraz minimum jednokrotne w miesiącu umycie posadzek i schodów.

14) Zamawiający nie zapewnia wody i pomieszczenia magazynowego dla osób wykonujących sprzątanie części wspólnych nieruchomości.

15) W ciągu roku należy wykonać około 15 kosztorysów inwestorskich na remonty bieżące w gminnych zasobach komunalnych.

17) Pogotowie techniczne Zarządca zobowiązany jest utrzymywać 24 godz. na dobę i przystępować niezwłocznie do zabezpieczenia awarii po otrzymaniu widomości od najemcy lub odpowiednich służb (maksymalny czas rozpoczęcia zabezpieczenia awarii nie może przekroczyć 2 godzin). Pogotowie techniczne obejmuje również lokale gminne w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Pogotowie techniczne obejmuje też natychmiastowe reagowanie na alarm wysłany z centrali p. poż. w Ratuszu na wskazany nr telefonu Zarządcy (sprawdzenie przyczyny alarmu, wyłączenie alarmu, zabezpieczenie i zamknięcie budynku Ratu

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

Część 1 - 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy i 00/100 złotych)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Utrzymanie czystości i dozoru w budynkach użyteczności publicznej w Grodkowie

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90911200 Building-cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL523 Nyski
Main site or place of performance:

teren miasta Grodków

II.2.4)Description of the procurement:

1) Utrzymanie czystości, porządku i dozór w budynkach użyteczności publicznej tj.:

a) w poczekalni oraz w 2 toaletach: wewnętrznej i zewnętrznej w budynku przy ul. Warszawskiej 44 w Grodkowie – 129,10 m2,

b) w szalecie miejskim na placu targowym przy ul. Warszawskiej w Grodkowie – 23,20 m2.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

Część 2 - 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące i 00/100 złotych)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyłącznie dla Części 1 zamówienia, dotyczących:

1) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych / ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę, realizowaną na podstawie jednej umowy trwającej co najmniej 12 miesięcy (następujących po sobie), polegającą na zarządzaniu budynkami o łącznej powierzchni co najmniej 20.000 m2 – wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do IDW.

Przy czym pod pojęciem „zarządzanie nieruchomościami” należy rozumieć zarządzanie nieruchomością, polegające na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności, mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością, a w szczególności:

właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;

bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;

właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego;

bieżące administrowanie nieruchomością;

utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;

uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

b) dysponuje lub będzie dysponować w trakcie realizacji zamówienia następującymi osobami:

minimum 1 osobą, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe

w zarządzaniu nieruchomościami mieszkalnymi lub mieszkalno-usługowymi o łącznej powierzchni co najmniej 20.000 m2,

minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia poszczególnych funkcji przez w/w osoby.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Kwestie odnoszące się do realizacji umowy uregulowane są w części II SWZ, tj. we wzorze umowy, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego (odrębnie dla części 1 i 2 zamówienia).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 159-420392
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2021
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 03/11/2021
Local time: 12:00
Place:

Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, pokój nr 37a

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert nastąpi przy udziale Komisji przetargowej, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

czerwiec 2023

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021