Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537688-2021

22/10/2021    S206

Poland-Strzyżów: Refuse collection services

2021/S 206-537688

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Strzyżów
National registration number: 8191562982
Postal address: ul. Przecławczyka 5
Town: Strzyżów
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 38-100
Country: Poland
E-mail: gmina@strzyzow.pl
Telephone: +48 172761354
Fax: +48 172763219
Internet address(es):
Main address: http://bip.strzyzow.pl/
Address of the buyer profile: http://bip.strzyzow.pl/index.php?page=zwykly.php&under=22&grp=13&dep=142
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/strzyzow
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżów od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz świadczenie usługi w zakresie zorganizo

Reference number: ZP.271.12.2021.TB
II.1.2)Main CPV code
90511000 Refuse collection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżów od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., świadczenie usługi w zakresie zorganizowania i prowadzenia stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Strzyżów oraz transportu i zagospodarowania zgromadzonych segregowanych odpadów komunalnych w instalacjach komunalnych albo instalacjach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Odbiór odpadów z terenu gminy Strzyżów z 15 miejscowości w wynosi ok. 15 700 osób zamieszkujących w ok. 5032 nieruchomościach. Łączna szacunkowa masa odpadów ok.: 3 775 Mg

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511200 Household-refuse collection services
90511300 Litter collection services
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL2 Makroregion południowy
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Gmina Strzyżów

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżów od dnia 01.01.2022r. do 31.12.2022 r., świadczenie usługi w zakresie zorganizowania i prowadzenia stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Strzyżów oraz transportu i zagospodarowania zgromadzonych segregowanych odpadów komunalnych w instalacjach komunalnych albo instalacjach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Odbiór odpadów z terenu gminy Strzyżów z 15 miejscowości: Strzyżów, Bonarówka, Brzeżanka, Dobrzechów, Gbiska, Glinik Charzewski, Glinik Zaborowski, Godowa, Grodzisko, Łętownia, Tropie, Wysoka Strzyżowska, Zawadka, Żarnowa, Żyznów. Liczba mieszkańców ujętych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ok. 15 700 osób zamieszkujących w ok. 5032 nieruchomościach. Łączna szacunkowa masa odpadów ok.: 3 775 Mg. Obszar Gminy Strzyżów ok.140,23 km2. W ramach zagospodarowania odpadów podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych do obowiązkowo wskazanej w ofercie instalacji komunalnych lub instalacji termicznego przetwarzania odpadów. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy dysponować pojazdami w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie się odpadów.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Strzyżowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).

b) prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie kodów objętych przedmiotem zamówienia.

c) aktualny wpis do Rejestru BDO prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) w zakresie podmiotów transportujących odpady, w zakresie kodów odpadów komunalnych, objętych przedmiotem zamówienia.

d) aktualne zaświadczenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) w zakresie kodów odpadów objętych przedmiotem zamówienia.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

W celu wykazania spełniania warunku Wykonawca winien wykazać:

-że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 złotych.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać że:

a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w ilości minimum 2500 Mg w ciągu jednego roku, z podaniem ich ilości, przedmiotu usług, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku, wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz usług, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej SWZ;

W przypadku usług nadal wykonywanych Wykonawca zobowiązany jest wskazać spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu w zakresie części usługi już wykonanej. Wartość ta będzie brana pod uwagę przy analizie spełniania warunku.

b) Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.

c) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać usługę (zakres), w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

d) W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

e) W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego Wykonawca świadczył usługi wskazane w wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

f) Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/11/2021
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/11/2021
Local time: 09:35
Place:

Gmina Strzyżów ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

październik 2022 r.

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie
Postal address: ul. Postepu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587800
Fax: +48 224587801
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 3. W pozostałych przypadkach odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie
Postal address: Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 06-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587800
Fax: +48 224587801
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021