Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537697-2021

22/10/2021    S206

Poland-Werbkowice: Refuse and waste related services

2021/S 206-537697

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Werbkowice
National registration number: 9191783198
Postal address: ul. Zamojska 1
Town: Werbkowice
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postal code: 22-550
Country: Poland
Contact person: Anna Sydoruk
E-mail: annasydoruk@werbkowice.pl
Telephone: +48 846572080
Internet address(es):
Main address: https://www.werbkowice.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://przetargi.werbkowice.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://przetargi.werbkowice.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WERBKOWICE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R

Reference number: RIP.271.26.2021.MK
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Werbkowice w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31grudnia 2022 r. z obszaru 29 sołectw oraz z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnychzlokalizowanych w miejscowości Sahryń i Hostynne, z podziałem na dwie części.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 1: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielolokalowej w m. Werbkowice tj. w Spółdzielni Cukrownik i Wspólnoty Jana Pawła II.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Main site or place of performance:

Gmina Werbkowice

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na tereniezabudowy wielolokalowej w m. Werbkowice tj. w Spółdzielni Cukrownik i Wspólnoty Jana Pawła II.Przedmiotem tego zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów (niezależnie od ich ilości)gromadzonych w systemie pojemnikowo-kontenerowym. Mieszkańcy tej zabudowy wspólniekorzystają z pojemników i kontenerów. Odpady zmieszane gromadzone będą w pojemnikach 1100l, odpady selektywne szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, bioodpady,szkło gromadzone będą w pojemnikach 1100 l oznaczonych kolorami: zielony, niebieski, żółty,brązowy, papier w kontenerach Kp-7 kolor niebieski. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 2: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w 29 sołectwach terenu gminy Werbkowice oraz odbiór odpadów z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90511000 Refuse collection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Main site or place of performance:

Gmina Werbkowice

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomościzamieszkałych w 29 sołectwach terenu gminy Werbkowice tj. Adelina, Alojzów, Dobromierzyce,Gozdów, Hostynne wieś, Hostynne-Kolonia, Honiatycze, Honiatycze Kolonia, Honiatyczki, Konopne,Kotorów, Łysa Góra, Łotów, Malice, Podhorce, Peresołowice, Sahryń, Sahryń-Kolonia, Strzyżowiec,Terebiniec, Terebiń, Turkowice, Werbkowice (z wyłączeniem zadania opisanego jako część 1),Wilków, Wronowice, Zagajnik, Wilków-Kolonia, Terebiń-Kolonia, Terebiń Zady, na którejobowiązuje system zbiórki odpadów komunalnych mieszany pojemnikowo-workowy oraz odbioruodpadów z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w miejscowościSahryń i Hostynne. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do świadczenia usługi odbierania izagospodarowania odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, naktórych zamieszkują mieszkańcy. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający wymaga wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych odwłaścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Werbkowice, o którym mowa w art. 9bi 9c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U .2020.1439). (wymóg dotyczy części 1 i 2)

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:a) dla częś ci 1: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, iż w ciąguostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy – w tym okresie, wykonywał min. 1 usługę przez okres minimum 12 miesięcy,polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w ilości min. 200 ton w tym okresie,potwierdzoną przez instalacje do zagospodarowania odpadów;b) dla częś c i 2: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, iż w ciąguostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy – w tym okresie, wykonywał min. 1 usługę przez okres minimum 12 miesięcy,15polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w ilości min. 500 ton w tym okresie,potwierdzoną przez instalacje do zagospodarowania odpadów.Uwaga: Wykonawcy składający ofertę na część 1 i część 2 muszą spełnić warunki o których mowaw pkt. a) i b).c) dla częś ci 1 lub na częś c i 2 lub na część 1 i 2:- Zamawiający wymaga dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wyposażeniem iurządzeniami technicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych odwłaścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122 z późn. zm.) w celu realizacji zamówieniawraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.-Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże że dysponuje:(a) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;(b) dwoma pojazdami do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych;(c) jednym pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej;(d) bazą magazynowo-transportowej usytuowaną na terenie gminy Werbkowice lub w odległościnie większej niż 60 km, zlokalizowanej na terenie do którego Wykonawca posiada tytuł prawny.- Teren bazy magazynowo–transportowej musi być zabezpieczony w sposóbuniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym.- Miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów musi być zabezpieczone przed emisjązanieczyszczeń do gruntu.- Miejsce magazynowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych musi byćzabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniemczynników atmosferycznych;- Teren bazy magazynowo- transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemyzapewniające odprowadzenie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących zterenu bazy zgodnie z wymogami określonymi przepisami, w tym ustawy z dnia 20 lipca2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2020.310).- Baza magazynowo–transportowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone doparkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilościzatrudnionych osób, miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupyodpadów komunalnych oraz legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku,gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów.- Na terenie bazy magazynowo–transportowej powinien znajdować się także punkt bieżącejkonserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynnościte nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazymagazynowo – transportowej.- Na terenie bazy magazynowo-transportowej muszą znajdować się urządzenia doselektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem; urządzenia należyutrzymywać we właściwym stanie technicznym i sanitarnym

Minimum level(s) of standards possibly required:

Na potwierdzenie spełnienia wymaganych kryteriów wykonawca musi złożyć odpowiednie podmiotowe środki dowodowe wymienione w SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/11/2021
Local time: 10:15
Place:

siedziba zamawiającego

Information about authorised persons and opening procedure:

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - Platformy. W przypadku awarii tegosystemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego,otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie przysługuje na:1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą wpostępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanieczynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawieustawy;Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przedupływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przedupływem tego terminu. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacjiogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia nastronie internetowej.Odwołanie wnosi się w terminie:1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającegostanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środkówkomunikacji elektronicznej,2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającegostanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określonyw pkt 1). Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021