Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537698-2021

22/10/2021    S206

Poland-Katowice: Refuse and waste related services

2021/S 206-537698

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postal address: ul. Ziołowa 45/47
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-635
Country: Poland
Contact person: Bożena Lipińska
E-mail: blipinska@gcm.pl
Telephone: +48 323598449
Fax: +48 322029501
Internet address(es):
Main address: www.bip.gcm.pl
Address of the buyer profile: https://gcm.logintrade.net/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://gcm.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów szpitalnych

Reference number: DZ.3321.189.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów szpitalnych

Zad. 1 - Odbiór odpadów innych niż medyczne

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
Main site or place of performance:

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ziołowa 45/47, 40–635 Katowice – Ochojec

II.2.4)Description of the procurement:

3.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Wykonawca zobowiązany jest do :

a) dostarczenia na własny koszt właściwej ilości znormalizowanych pojemników, umożliwiających selektywne gromadzenie odpadów, w których gromadzone i odbierane będą odpady

b) opróżniania pojemników

c) dostarczenia pojemników posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty i odpowiednio zarejestrowanych, jeżeli odrębne przepisy wymagają posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji,

d) odbioru odpadów własnym transportem (samochodem) z zachowaniem przepisów dotyczących transportu odpadów i transportu do instalacji do przetwarzania odpadów,

e) przekazywania Zamawiającemu Karty Przekazania Odpadów przy odbiorze odpadów,

f) nieodpłatnego przeszkolenie pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie: gromadzenia, klasyfikacji, transportu wewnętrznego i czasowego składowania odpadów,

g) terminowego odbioru odpadów,

h) przeprowadzania dezynfekcji pojemników minimum raz w tygodniu zgodnie z wymogami Państwowego Inspektora Sanitarnego,

i) nie zanieczyszczenia posesji, chodnika lub jezdni przy odbiorze odpadów oraz ustawienia opróżnionych pojemników w miejscu gromadzenia odpadów,

j) po zakończeniu umowy odebrać pojemniki udostępnione Zamawiającemu na własny koszt,

k) zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o miejscu składowania, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy,

l) zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o każdej zmianie miejsca składowania, przetwarzania

i unieszkodliwiania odpadów w terminie do 7 dni kalendarzowych.

m) niezwłocznego zapewnienia nowego pojemnika w przypadkach, gdy pojemnik będzie wadliwy lub nastąpi jego zużycie,

n) utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

o) unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3.2. Wykonawca musi świadczyć usługę z zachowaniem następujących przepisów:

o Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2020 poz. 797.),

o Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020 poz. 1219),

o Ustawą z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019 poz. 2140)

o Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz.U.2016.108 z późn. zm.),

o Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (t.j. Dz.U.2020 poz. 1439),

o Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2020 poz. 1114),

o Wszelkimi innymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia i Ministra Środowiska w przedmiotowym zakresie

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiotem zamówienia posiadając odpowiednie atesty, certyfikaty i odpowiednią rejestrację, jeżeli odrębne przepisy wymagają posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie kryteriów określonych w SWZ oraz ich wag.

Oferty oceniane będą punktowo.

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poniższe kryteria według następujących zasad:

KRYTERIUM CENA waga: 60 %

CZAS AWARYJNEGO ODBIORU ODPADÓW OD CHWILI ZGŁOSZENIA waga: 40 %

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 12/07/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe środki dowodowe określone są w pkt 10.5 SWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1) warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, tj.:

a) posiada decyzję administracyjną zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów lub wpis do rejestru podmiotów prowadzonego przez Marszałka województwa;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 58 Pzp, muszą łącznie spełnić warunek wymieniony w art. 112 ust. 2 pkt 1 Pzp.

2) warunek uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.:

a) posiada zezwolenie, licencję, koncesję lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez prezydent miasta Katowice, właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych, z którego wynika rodzaj odbieranych odpadów komunalnych (art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

b) posiada decyzję administracyjną określającą wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

c) posiada Zezwolenie na gospodarowanie odpadami wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 58 Pzp, muszą łącznie spełnić warunek wymieniony w art. 112 ust. 2 pkt 2 Pzp .

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie konkretyzuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie konkretyzuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 12.07.2022 r.

3.4. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowach. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy stanowią załączniki do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 043-107589
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 03/11/2021
Local time: 11:15
Place:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej najpóźniej do dnia 03.11.2021 r. do godz. 11:00

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2021 r. o godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Usługa powtarzająca się od daty podpisania do 12.07.2022 r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

WYKAZ OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW I PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

...Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z art. 139 ust. 1), ...

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy (JEDZ).

2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

3. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

4. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

5. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

6. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności

7. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

8. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez prezydent miasta Katowice, właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych, z którego wynika rodzaj odbieranych odpadów komunalnych (art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach,

9. Decyzja administracyjna określającą wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

10. Zezwolenie na gospodarowanie odpadami wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

11. Decyzja administracyjna zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów lub wpis do rejestru podmiotów prowadzonego przez Marszałka województwa

Pełny opis znajduje się w pkt 6 SWZ

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

17.1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

17.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

17.4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych odpowiednio w art. 515 ustawy Pzp.

17.5. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

17.6. Środki ochrony prawnej są szczegółowo unormowane w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021