Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537711-2021

Submission deadline has been amended by:  612075-2021
22/10/2021    S206

Denmark-Copenhagen: Architectural, construction, engineering and inspection services

2021/S 206-537711

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
National registration number: 64 94 22 12
Postal address: Islands Brygge 37
Town: København S
NUTS code: DK011 Byen København
Postal code: 2300
Country: Denmark
Contact person: Cicilie Oxholm Zigler
E-mail: NH15@kk.dk
Telephone: +45 21381851
Internet address(es):
Main address: www.kk.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Hofor A/S
National registration number: 10073022
Postal address: Ørestads Boulevard 35
Town: København S
NUTS code: DK011 Byen København
Postal code: 2300
Country: Denmark
Contact person: Cicilie Oxholm Zigler
E-mail: NH15@kk.dk
Telephone: +45 21381851
Internet address(es):
Main address: www.hofor.dk
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://rib-software.dk/udbudsportal
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://rib-software.dk/udbudsportal
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Fælledparkprojekterne

II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Nærværende udbud bygger på de oprindelige skybrudsplaner for København fra 2013, som efterfølgende er blevet videreudviklet af Københavns Kommune og HOFOR i Hydraulisk Masterplan for Nørrebro Vandopland fra 2020. Projekterne har to primære formål: at tilbageholde skybrudsvand opstrøms i Nørrebro Vandopland for at reducere oversvømmelsesrisikoen i mere udsatte dele af lokalområdet – og indplacere de tekniske skybrudsløsninger på en sådan måde, at eksisterende byrumskvaliteter i projektet bevares, herunder hensyntagen til eksisterende beplantning og træer.

Med udgangspunkt i allerede udarbejdet rammesætning fra Masterplanen, og en efterfølgende foranalyse foretaget, skal Rådgiver således udarbejde anlægsprogram, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt og udførelsesprojekt.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services
71600000 Technical testing, analysis and consultancy services
71400000 Urban planning and landscape architectural services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK011 Byen København
II.2.4)Description of the procurement:

Nærværende udbud bygger på de oprindelige skybrudsplaner for København fra 2013, som efterfølgende er blevet videreudviklet af Københavns Kommune og HOFOR i Hydraulisk Masterplan for Nørrebro Vandopland fra 2020. Projekterne har to primære formål: at tilbageholde skybrudsvand opstrøms i Nørrebro Vandopland for at reducere oversvømmelsesrisikoen i mere udsatte dele af lokalområdet – og indplacere de tekniske skybrudsløsninger på en sådan måde, at eksisterende byrumskvaliteter i projektet bevares, herunder hensyntagen til eksisterende beplantning og træer.

Med udgangspunkt i allerede udarbejdet rammesætning fra Masterplanen, og en efterfølgende foranalyse foretaget, skal Rådgiver således udarbejde anlægsprogram, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt og udførelsesprojekt.

Løsningsgrebet for projektet er redegjort for i Masterplanens projektbeskrivelser og den tilhørende foranalyse (vedlagt som bilag til Idéoplægget) og består af en række terrænnære anlægstiltag, som skal sikre transport af skybrudsvand til Fælledparken, som forsinkes ved udførsel af terrænbearbejdninger. Hertil skal der også indarbejdes forsinkelseskapacitet i Øster Allé under den eksisterende vejbane.

Projektet skal udføres som medfinansieringsprojekt, uden byrumstilkøb, som betyder, at alle løsninger og afledt drift skal være begrundet i et behov for regnvandshåndtering. Projektet indeholder derved ikke tiltag eller økonomi til byrumsforbedringer, begrønning eller lignende.

Rådgivers rolle er at varetage projekteringsledelse og styring samt at projektere en samlet løsning, der kan danne grund for myndighedsgodkendelse, entrepriseudbud og anlæg.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Fælledparkprojekterne vil som udgangspunkt udføres som medfinansieringsprojekter fordelt på tre bevillinger, med TMF som bygherre/Ordregiver. Skulle dele af medfinansieringsprojekterne indeholdt i de tre bevillinger under projekteringen, vise sig ikke at kunne overholde retningslinjerne for medfinansieringsprojekter, vil disse overgå til at blive udført som spildevandstekniske anlæg med HOFOR A/S som Bygherre/Ordregiver (option). Derfor er HOFOR med som ordregiver på udbuddet af projektet. TMF har tidligere i tilsvarende projekter oplevet, at der ved projekteringen er sket ændringer i et projekts udformning og dele af et projekt er overgået til HOFOR, som spildevandsteknisk anlæg. For at sikre, at samme rådgiver kan anvendes til projekteringen af et eventuelt spildevandsteknisk anlæg og dermed bevare projektviden, udbydes Fælledparkprojektet tillige med HOFOR som ordregiver og med option på projektering af spildevandsteknisk anlæg.

Det forventes, at det afklares i de indledende projektfaser, hvorvidt en del af Fælledparkprojektet vil overgå til HOFOR.

HOFOR er ikke forpligtet til at anvende Rådgiver og kan vælge at udbyde et eventuelt spildevandsteknisk anlæg på anden vis. HOFOR overtager kun bygherrerollen, hvis optionen benyttes. I så fald vil HOFOR indgå en allonge med Rådgiver, hvor igangsætningen af faserne/ydelserne, afregning og betaling af honorar mv. for de dele af projektet der vedrører spildevandstekniske anlæg, vil fremgå af allongen, dog i henhold til den indgåede Rådgiveraftale.

Udbuddet indeholder desuden option på fagtilsyn, se Tilbudsliste.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Tilbudsgiver og virksomheder, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske eller tekniske formåen på, er udelukket fra deltagelse, hvis de er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 6.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Der stilles følgende minimumskrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

• Tilbudsgiver skal have en årsomsætning på minimum 12 mio. kr. i det seneste regnskabsår eller som gennemsnit i de tre seneste disponible regnskabsår.

• Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på minimum 10 % i det senest offentliggjorte årsregnskab.

Tilbudsgiver skal til brug for ovenstående vurdering udfylde de relevante oplysninger i ESPD del IV afsnit B.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Der stilles følgende minimumskrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

• Tilbudsgiver skal have en årsomsætning på minimum 12 mio. kr. i det seneste regnskabsår eller som gennemsnit i de tre seneste disponible regnskabsår.

• Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på minimum 10 % i det senest offentliggjorte årsregnskab.

Tilbudsgiver skal til brug for ovenstående vurdering udfylde de relevante oplysninger i ESPD del IV afsnit B.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Der stilles følgende minimumskrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

Tilbudsgiveren skal kunne fremlægge følgende referencer:

• Reference A: Tilbudsgiver skal fremlægge 2 referencer på rådgivning og projektering af anlægsprojekter, som omfatter etablering af skybrudsprojekter i parker, grønne områder og/eller naturområder, samt er omfattet af fredningsforhold. Referencerne skal indeholde etablering af overfladeløsninger som f.eks. LAR-anlæg eller grønne overfladeløsninger, med en samlet projektøkonomi på minimum 10 mio. kr. for hver reference.

• Reference B: Tilbudsgiver skal fremlægge 1 reference på varetagelse og styring af anlægsprojekt med flere bevillinger, med en samlet projektøkonomi på minimum 10 mio. kr. Tilbudsgiver skal have været totalrådgiver og have varetaget projekteringsledelsen på referencen.

• Reference C: Tilbudsgiver skal fremlægge 1 reference på projektering og udførelse af projekt på vejarealer med høj trafikklasse, som inkluderer etablering af LAR-anlæg på vejarealer og trafikafvikling under anlægsfasen.

• Reference D: Tilbudsgiver skal fremlægge 1 reference for varetagelse og styring af proces for myndighedsbehandling, som inkluderer varetagelse af en fuld miljøvurdering, herunder VVM.

Referencernes samlede projektøkonomi omfatter projektering og budget for udførelse.

For hver reference skal tilbudsgiver oplyse følgende:

• Kort beskrivelse af projektet

• Tilbudsgivers konkrete rolle i projektet

• Tilbudsgivers konkrete aktiviteter og leverancer i projektet

• Periode for projektering, herunder dato for afleveret hovedprojekt/udbudsprojekt eller udførelse.

• Projektets samlede projektøkonomi.

• Navn på Bygherren.

Tilbudsgiveren bedes tydeligt anføre, hvilke referencer der opfylder hvilke mindstekrav.

Referenceprojekter skal være udført inden for de seneste 3 år, hvilket vil sige, at opgaven ikke må være afsluttet tidligere end 3 år regnet fra dette udbuds tilbudsfrist. Med afsluttede opgaver forstås i denne sammenhæng opgaver, hvor der er afholdt afleveringsforretning, eller hvor der er afleveret hovedprojekt/udbudsprojekt. For så vidt angår Reference D, forstås med afsluttede opgaver, at der på tilbudsfristdagen for dette udbud, er foretaget fuld miljøvurdering, herunder VVM.

Til brug for ovenstående vurdering skal tilbudsgiver udfylde de relevante oplysninger i ESPD Del IV afsnit C:

Tilbudsgiveren skal oplyse de ovenfor angivne referencer (2 referencer vedr. Reference A, 1 reference vedr. Reference B, 1 reference vedr. Reference C, og 1 reference vedr. Reference D, dvs. I alt 5 referencer) til dokumentation for opfyldelse af mindstekrav. Hvis tilbudsgiveren afleverer flere end de angivne referencer, vil TMF alene se på de første 5 referencer.

TMF forbeholder sig retten til at kontakte bygherren for de vedlagte referencer og inddrage eventuelle udtalelser herfra i vurderingen.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Der stilles følgende minimumskrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

Tilbudsgiveren skal kunne fremlægge følgende referencer:

• Reference A: Tilbudsgiver skal fremlægge 2 referencer på rådgivning og projektering af anlægsprojekter, som omfatter etablering af skybrudsprojekter i parker, grønne områder og/eller naturområder, samt er omfattet af fredningsforhold. Referencerne skal indeholde etablering af overfladeløsninger som f.eks. LAR-anlæg eller grønne overfladeløsninger, med en samlet projektøkonomi på minimum 10 mio. kr. for hver reference.

• Reference B: Tilbudsgiver skal fremlægge 1 reference på varetagelse og styring af anlægsprojekt med flere bevillinger, med en samlet projektøkonomi på minimum 10 mio. kr. Tilbudsgiver skal have været totalrådgiver og have varetaget projekteringsledelsen på referencen.

• Reference C: Tilbudsgiver skal fremlægge 1 reference på projektering og udførelse af projekt på vejarealer med høj trafikklasse, som inkluderer etablering af LAR-anlæg på vejarealer og trafikafvikling under anlægsfasen.

• Reference D: Tilbudsgiver skal fremlægge 1 reference for varetagelse og styring af proces for myndighedsbehandling, som inkluderer varetagelse af en fuld miljøvurdering, herunder VVM.

Referencernes samlede projektøkonomi omfatter projektering og budget for udførelse.

For hver reference skal tilbudsgiver oplyse følgende:

• Kort beskrivelse af projektet

• Tilbudsgivers konkrete rolle i projektet

• Tilbudsgivers konkrete aktiviteter og leverancer i projektet

• Periode for projektering, herunder dato for afleveret hovedprojekt/udbudsprojekt eller udførelse.

• Projektets samlede projektøkonomi.

• Navn på Bygherren.

Tilbudsgiveren bedes tydeligt anføre, hvilke referencer der opfylder hvilke mindstekrav.

Referenceprojekter skal være udført inden for de seneste 3 år, hvilket vil sige, at opgaven ikke må være afsluttet tidligere end 3 år regnet fra dette udbuds tilbudsfrist. Med afsluttede opgaver forstås i denne sammenhæng opgaver, hvor der er afholdt afleveringsforretning, eller hvor der er afleveret hovedprojekt/udbudsprojekt. For så vidt angår Reference D, forstås med afsluttede opgaver, at der på tilbudsfristdagen for dette udbud, er foretaget fuld miljøvurdering, herunder VVM.

Til brug for ovenstående vurdering skal tilbudsgiver udfylde de relevante oplysninger i ESPD Del IV afsnit C:

Tilbudsgiveren skal oplyse de ovenfor angivne referencer (2 referencer vedr. Reference A, 1 reference vedr. Reference B, 1 reference vedr. Reference C, og 1 reference vedr. Reference D, dvs. I alt 5 referencer) til dokumentation for opfyldelse af mindstekrav. Hvis tilbudsgiveren afleverer flere end de angivne referencer, vil TMF alene se på de første 5 referencer.

TMF forbeholder sig retten til at kontakte bygherren for de vedlagte referencer og inddrage eventuelle udtalelser herfra i vurderingen.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 137-365501
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/11/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/11/2021
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405708
Internet address: www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45

kalenderdage regnet fra dagen efter, at TMF har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions

Tidende om, at TMF har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 2, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for

Udbud af 2. juni 2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 4171500
Internet address: www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021