Dienstleistungen - 537721-2018

06/12/2018    S235    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Lublin: Wartung von Straßenlichtsignalen

2018/S 235-537721

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
ul. Krochmalna 13j
Lublin
20-401
Polen
Kontaktstelle(n): Mariusz Przybysz
Telefon: +48 814665710
E-Mail: zamowienia@zdm.lublin.eu
Fax: +48 814665701
NUTS-Code: PL814

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://biuletyn.lublin.eu/zdm

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: gminna jednostka budżetowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Bieżące utrzymanie i konserwacja ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń (...) związanych z infrastrukturą drogową na terenie miasta Lublin w rejonie nr 1 i 2 - 2 części.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-PS.221.1.49.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50232200
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Zakres zamówienia obejmuje bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń tj. wykonywanie wszelkich prac w zakresie eksploatacji, obsługi, konserwacji, napraw, remontów i modernizacji urządzeń które są prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i normami technicznymi, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony od porażeń oraz zgodnie z instrukcjami eksploatacji urządzeń.

2. Szczegółowy zakres prac określa wycena ofertowa oraz wzór umowy wraz z załącznikami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego https://biuletyn.lublin.eu/zdm/zamowienia-publiczne/ w zakładce ogłoszone.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 13 528 008.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Bieżące utrzymanie i konserwacja ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń (...) związanych z infrastrukturą drogową na terenie miasta Lublin w rejonie nr 1.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50332000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814
Hauptort der Ausführung:

Lublin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zakres zamówienia obejmuje: obejmuje bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń tj. wykonywanie wszelkich prac w zakresie eksploatacji, obsługi, konserwacji, napraw, remontów i modernizacji urządzeń które są prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i normami technicznymi, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony od porażeń oraz zgodnie z instrukcjami eksploatacji urządzeń.

2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynności związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem wskazane i opisane w umowie, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.), były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, w szczególności:

2.1. przeprowadzanie przeglądów ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń,

2.2. usuwanie w ciągu całej doby we wszystkie dni tygodnia wszelkich zagrożeń oraz awarii, które mogą doprowadzić do uszkodzeń pojazdów, wypadków uczestników ruchu oraz stwarzać niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym,

2.3. prowadzenie dzienników eksploatacji sygnalizacji i innych urządzeń przez cały okres trwania umowy, w formie papierowej i elektronicznej,

2.4. powiadamianie Zamawiającego o zmianach w pracy sygnalizacji polegających na innej pracy niż wynikająca z harmonogramu sygnalizacji, m. in. całkowite wyłączenie lub przełączenie na sygnał żółty migający w celu konserwacji instalacji lub usunięcia awarii wraz z odnotowywaniem zmian w dziennikach eksploatacji,

2.5. przekazywanie Zamawiającemu wszelkich innych informacji o stanie pracy urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń mających wpływ na ich prawidłowe działanie,

2.6. wnioskowanie do Zamawiającego o konieczności wykonania remontu, wymiany elementów lub całych urządzeń ze względu na zły stan techniczny,

2.7. uczestniczenie wspólnie z Zamawiającym w odbiorach technicznych zrealizowanych inwestycji oraz odbiorach gwarancyjnych w zakresie ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń w rejonie swojego działania,

2.8. opracowywanie i dostarczanie Zamawiającemu rozliczeń (książka obmiarów, kosztorys powykonawczy, faktura) za wykonywane prace.

Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych czynności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę.

Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e jednoosobową działalność gospodarczą.

Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel Wykonawcy nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Liczba osób z uprawnieniami / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia – 4 lata od dnia zawarcia umowy, z tym że:

a) w przypadku zawarcia umowy przed 1.2.2019 r. - od dnia 1.2.2019 r. do dnia 31.1.2023 r.

b) w przypadku zawarcia umowy po 1.2.2019 r. - od dnia zawarcia umowy do dnia 31.1.2023 r.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Bieżące utrzymanie i konserwacja ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń (...) związanych z infrastrukturą drogową na terenie miasta Lublin w rejonie nr 2.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50332000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814
Hauptort der Ausführung:

Lublin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zakres zamówienia obejmuje: obejmuje bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń tj. wykonywanie wszelkich prac w zakresie eksploatacji, obsługi, konserwacji, napraw, remontów i modernizacji urządzeń które są prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i normami technicznymi, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony od porażeń oraz zgodnie z instrukcjami eksploatacji urządzeń.

2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynności związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem wskazane i opisane w umowie, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.), były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, w szczególności:

2.1. przeprowadzanie przeglądów ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń,

2.2. usuwanie w ciągu całej doby we wszystkie dni tygodnia wszelkich zagrożeń oraz awarii, które mogą doprowadzić do uszkodzeń pojazdów, wypadków uczestników ruchu oraz stwarzać niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym,

2.3. prowadzenie dzienników eksploatacji sygnalizacji i innych urządzeń przez cały okres trwania umowy, w formie papierowej i elektronicznej,

2.4. powiadamianie Zamawiającego o zmianach w pracy sygnalizacji polegających na innej pracy niż wynikająca z harmonogramu sygnalizacji, m. in. całkowite wyłączenie lub przełączenie na sygnał żółty migający w celu konserwacji instalacji lub usunięcia awarii wraz z odnotowywaniem zmian w dziennikach eksploatacji,

2.5. przekazywanie Zamawiającemu wszelkich innych informacji o stanie pracy urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń mających wpływ na ich prawidłowe działanie,

2.6. wnioskowanie do Zamawiającego o konieczności wykonania remontu, wymiany elementów lub całych urządzeń ze względu na zły stan techniczny,

2.7. uczestniczenie wspólnie z Zamawiającym w odbiorach technicznych zrealizowanych inwestycji oraz odbiorach gwarancyjnych w zakresie ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń w rejonie swojego działania,

2.8. opracowywanie i dostarczanie Zamawiającemu rozliczeń (książka obmiarów, kosztorys powykonawczy, faktura) za wykonywane prace.

Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych czynności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę.

Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e jednoosobową działalność gospodarczą.

Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel Wykonawcy nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Liczba osób z uprawnieniami / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia – 4 lata od dnia zawarcia umowy, z tym że:

a) w przypadku zawarcia umowy przed 1.2.2019 r. - od dnia 1.2.2019 r. do dnia 31.1.2023 r.

b) w przypadku zawarcia umowy po 1.2.2019 r. - od dnia zawarcia umowy do dnia 31.1.2023 r.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 177-401557
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Bieżące utrzymanie i konserwacja ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń (...) związanych z infrastrukturą drogową na terenie miasta Lublin w rejonie nr 1.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/11/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
IKOM Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 132
Lublin
20-368
Polen
Telefon: +48 815245021
E-Mail: ikom@ikom.com.pl
Fax: +48 815245023
NUTS-Code: PL814
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 7 094 004.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 7 284 552.85 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Bieżące utrzymanie i konserwacja ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń (...) związanych z infrastrukturą drogową na terenie miasta Lublin w rejonie nr 2.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/11/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
IKOM Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 132
Lublin
20-368
Polen
Telefon: +48 815245021
E-Mail: ikom@ikom.com.pl
Fax: +48 815245023
NUTS-Code: PL814
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 434 004.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 6 617 886.18 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 5ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - JEDZ. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń,o których mowa w § 5 pkt od 1 do 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) odnoszących się do Wykonawcy oraz podmiotów, o których mowa pkt 4.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozporządzenia.

7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 7.

9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 5 ustawy Pzp.

11. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy Pzp.

12. Termin związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) Ogłoszenia wynosi 60 dni.

13. Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości:

— część 1 (rejon nr 1) – 105 000,00 PLN (słownie: sto pięć tysięcy złotych i 00/100),

— część 2 (rejon nr 2) – 95 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie.

2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

2.4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

2.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2.4. i 2.5. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Skarga do sądu.

3.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

3.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

3.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

3.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

3.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
20-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.p

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/12/2018