Services - 537724-2021

22/10/2021    S206

Polska-Lisewo: Usługi związane z odpadami

2021/S 206-537724

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lisewo
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 871118514
Adres pocztowy: ul. Chełmińska 2
Miejscowość: Lisewo
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 86-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Pawel Kowal
E-mail: p.kowal@lisewo.com
Tel.: +48 566768614
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.lisewo.com
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.lisewo.com/przetargi/23
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lisewo w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Numer referencyjny: RGiI.271.4.2021.PK
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: Odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Lisewo w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych. Szacunkowa łączna ilość odpadów komunalnych wszystkich rodzajów do odbioru i zagospodarowania w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi 1 488,80 Mg. Ilość ta jest średnią ilości odebranych odpadów komunalnych w latach 2019 oraz 2020 - zgodnie z tabelą przedstawioną w Cz. III pkt 6 SWZ. Ilości poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych w latach 2019 oraz 2020 przedstawia tabela w Cz. III pkt 6 SWZ – ilości te należy dodatkowo wziąć pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

2. Dodatkowy - Szczeg. opis przedmiotu zamówienia określa SWZ wraz z zał. stan. integralną część SWZ.

SWZ wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część SWZ jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.lisewo.com/przetargi/23

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Lisewo – zgodnie z SWZ wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część SWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: Odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Lisewo w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych. Szacunkowa łączna ilość odpadów komunalnych wszystkich rodzajów do odbioru i zagospodarowania w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi 1 488,80 Mg. Ilość ta jest średnią ilości odebranych odpadów komunalnych w latach 2019 oraz 2020 - zgodnie z tabelą przedstawioną w Cz. III pkt 6 SWZ. Ilości poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych w latach 2019 oraz 2020 przedstawia tabela w Cz. III pkt 6 SWZ – ilości te należy dodatkowo wziąć pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

Świadczenie usługi winno odbywać się zgodnie z:

1) Zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888).

2) Zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219).

3) Wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028 (Uchwała Nr XXX/545/17 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r.) dla regionu 2.

4) Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisewo (Uchwała Nr XX/125/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości

i porządku na terenie Gminy Lisewo), regulamin stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SWZ.

5) Uchwałą Nr XX/126/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 8 lipca 2020 r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszej SWZ.

2. Dodatkowy - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SWZ wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część SWZ.

SWZ wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część SWZ jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.lisewo.com/przetargi/23

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności (Liczba punktów w kryterium termin płatności zostanie przyznana w oparciu o zadeklarowany w Formularzu ofertowym wykonawcy termin płatności od daty wpływu faktury do zamawiającego) / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI poniżej wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku w zakresie: zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wymagane jest aby wykonawca posiadał:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Lisewo

w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy, zgodnie z art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

b) wpis do Rejestru Bazy Danych o Odpadach (BDO) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia – na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021

poz. 779).

c) aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 poz. 779).

d) aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 poz. 779).

2. Podmiotowe środki dowodowe:

1) W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 2) ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, złożyć w wyznaczonym

przez zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: a) Wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Lisewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lisewo.

b) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych

o którym mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2021 poz. 779).

c) Zezwolenie na zbieranie odpadów objętych zamówieniem, o którym mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 poz. 779).

d) Zawiadomienie o nadaniu numeru w Rejestrze Bazy Danych o Odpadach (BDO).

1. Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp tj. wykonawcę:

1) Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,

lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296 - 307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270 - 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.

2) Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie...

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie.

ciąg dalszy z III.1.1)

...skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.

3) Wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne

lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

4) Wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

5) Jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie.

6) Jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

3) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu należy

na wezwanie zamawiającego, złożyć w wyznaczonym przez zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:

a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego.

Sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

b) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 6 do SWZ.

c) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa Cz. VII pkt 1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

-art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

-art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

-art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

-art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do SWZ.

3. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w Cz. VII pkt 2 ppkt 3) lit a) SWZ- składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

ciąg dalszy...albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w Cz. VII. pkt 2 ppkt. 3) lit a) SWZ - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Cz. VII pkt 3 ppkt 1) SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

1. Oświadczenie:

1) Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca na dzień składania ofert:

a) Nie podlega wykluczeniu.

b) Spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- w zakresie wskazanym przez zamawiającego

2) Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego w Cz. VII. pkt 2 SWZ podmiotowe środki dowodowe.

3) Oświadczenie wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ” – wg załącznika 2 i 2a do SWZ.

Informacje dodatkowe:

1. Forma złożenia oferty

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać m.in. adres skrzynki ePUAP oraz adres poczty elektronicznej przy pomocy których prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Ze względów technicznych rozmiar przesyłanych plików nie może przekraczać 150 MB.

3) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dodatkowy / Szczegółowy opis dotyczący złożenia i przygotowania oferty znajduje się w cz. XI SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://bip.lisewo.com/przetargi/23

2. Szczegółowe informacje dotyczące RODO zawarte są w cz. XI pkt 5 SWZ dostępnej - j/w.

3. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

6. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

7. Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.

8. Zamawiający stawia wymagania o których mowa art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.

9. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżeń, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

2) Zdolności technicznej lub zawodowej:

a) wymagane jest aby wykonawca dysponował co najmniej: 2 pojazdami jednokomorowymi przystosowanymi do obioru odpadów komunalnych spełniającymi co najmniej normę emisji spalin EURO 4, 1 pojazdem z komorą trójdzielną przystosowaną do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych spełniającym co najmniej normę emisji spalin EURO 4, 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Pojazdy te muszą być trwałe i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez zamawiającego. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów

w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. Pojazdy do odbioru odpadów muszą mieć zamontowaną kamerę, która umożliwi monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów

na terenie poszczególnych nieruchomości.

b) wymagane jest aby wykonawca posiadał oprogramowanie umożliwiające generowanie sprawozdań zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z aktualnymi licencjami na ww. oprogramowanie. Oprogramowanie musi być kompatybilne z oprogramowaniem zamawiającego. Zamawiający posiada oprogramowanie firmy RADIX. Nazwa programu: System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi GOK+.

c) wymagane jest wykazanie przez wykonawcę wykonania w ramach jednej umowy / kontraktu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania

w ramach jednej umowy / kontraktu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

co najmniej jednej usługi polegającej na selektywnym odbiorze odpadów komunalnych o wartości zamówienia nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto.

2. Podmiotowe środki dowodowe:

2) W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4) ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, złożyć w wyznaczonym

przez zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: a) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ,

b) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

5. Postanowienia odnośnie dokumentów dotyczących wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa w Cz. VII pkt 1 specyfikacji, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia

oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

2) W przypadkach, o których mowa w Cz. V pkt 4 ppkt 2) lub ppkt 3) SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

3) W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna) zobowiązani są oni na wezwanie zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Cz. VII pkt 2 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:

− w Cz. VII pkt 2 ppkt 1) i ppkt 2) SWZ składa odpowiednio wykonawca/wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku,

− w Cz. VII pkt 2 ppkt 3) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6. Postanowienia odnośnie dokumentów dotyczących podmiotów udostępniających zasoby: 1) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem o którym mowa w Cz. VII pkt 1 specyfikacji, także oświadczenie, o którym mowa w Cz. VII pkt 1 specyfikacji podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby.

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3) Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie zamawiającego dokumenty, o których mowa w Cz. VII pkt 2 ppkt 3) specyfikacji, dotyczące podmiotów na zdolnościach lub sytuacji których polega na zasadach określonych w Cz. V pkt 3 specyfikacji.

1) Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia, poprawienia, uzupełnienia oświadczenia o którym mowa w Cz. VII pkt 1 SWZ, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących oświadczenia o którym mowa w Cz. VII pkt 1 SWZ, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń.

1) Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Cz. VII. pkt 2 SWZ, aktualnych

na dzień złożenia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Postanowienia umowy zawarto we Wzorze umowy, który stanowi załącznik Nr 8 do SWZ.

3. Wzór umowy, który stanowi załącznik Nr 8 do SWZ określa rodzaj, zakres, charakter oraz warunki wprowadzania zmian postanowień zawartej z wykonawcą umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/11/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/11/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz przy użyciu poczty elektronicznej-adres poczty elektronicznej: p.kowal@lisewo.com

2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Paweł Kowal, tel. 534512717, adres poczty elektronicznej:p.kowal@lisewo.com

3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP

ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do„ Formularza do komunikacji”.

4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania

z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

7) Zamawiający na pierwszej stronie SWZ zamieszcza link do postępowania na miniPortalu oraz ID postępowania (nr wygenerowany przez miniPortal). Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień

oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego również na miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej - adres poczty elektronicznej: p.kowal@lisewo.com

2) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się:numerem ogłoszenia w TED lub ID postępowania (nr wygenerowany przez miniPortal) lub Nr.sprawy-umieszczonymi na pierwszej stronie SWZ.

3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pośrednictwem poczty elektronicznej-adres poczty elektronicznej: p.kowal@lisewo.com

4) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz.2415).

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://bip.lisewo.com/przetargi/23,na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat m.in. terminów składania odwołań zawarto w Cz. XVIII SWZ, dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.lisewo.com/przetargi/23

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021