Servicios - 537752-2019

13/11/2019    S219

Polonia-Cracovia: Servicios informáticos

2019/S 219-537752

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytet Jagielloński
Número de identificación fiscal: 6750002236
Dirección postal: ul. Gołębia 24
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 31-007
País: Polonia
Persona de contacto: Alicja Rajczyk
Correo electrónico: alicja.rajczyk@uj.edu.pl
Teléfono: +48 126631068
Fax: +48 126633914
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.uj.edu.pl
Dirección del perfil de comprador: www.przetargi.uj.edu.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.przetargi.uj.edu.pl
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Nombre oficial: Dział Zamówień Publicznych
Número de identificación fiscal: PL
Dirección postal: ul. Straszewskiego 25/2
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 31-113
País: Polonia
Persona de contacto: Alicja Rajczyk
Correo electrónico: alicja.rajczyk@uj.edu.pl
Teléfono: +48 126631068
Fax: +48 126633916
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.uj.edu.pl
Dirección del perfil de comprador: www.przetargi.uj.edu.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Opracowanie szczegółowej koncepcji, zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i obsługa aplikacji dla studentów UJ

Número de referencia: 80.272.393.2019
II.1.2)Código CPV principal
72500000 Servicios informáticos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania szczegółowej koncepcji, zaprojektowania, wykonania, wdrożenia i obsługi aplikacji dla studentów UJ, obejmującej:

a) natywną aplikację mobilną działającą na urządzeniach przenośnych z systemami Android i iOS,

b) aplikację webową o funkcjonalności takiej jak aplikacja mobilna,

c) część serwerowa.

2. Przedmiot zamówienia należy rozumieć kompleksowo, w szczególności obejmuje on konsultacje z Zamawiającym, opracowanie szczegółowej koncepcji aplikacji, opracowanie oprogramowania wraz z dokumentacją, stworzenie systemu baz danych na serwerze, stworzenie szaty graficznej aplikacji, wdrożenie aplikacji (w tym przeprowadzenie szkoleń dla oddelegowanych przez Zamawiającego administratorów aplikacji) oraz obsługę bieżącą.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis podziału zamówienia na etapy, wymagania Zamawiającego w zakresie gwarancji i rękojmi zawarty jest w Załączniku A do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72230000 Servicios de desarrollo de software personalizado
72210000 Servicios de programación de paquetes de software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania szczegółowej koncepcji, zaprojektowania, wykonania, wdrożenia i obsługi aplikacji dla studentów UJ.

2. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie aplikacji dla studentów UJ, obejmującej:

a) natywną aplikację mobilną działającą na urządzeniach przenośnych z systemami Android i iOS,

b) aplikację webową o funkcjonalności takiej jak aplikacja mobilna (w zakresie, w jakim to jest możliwe),

c) część serwerową obsługującą m.in. zarządzanie treścią, panel administracyjny oraz komunikację z innymi systemami UJ.

3. Przedmiot zamówienia należy rozumieć kompleksowo, a zatem obejmuje on konsultacje z Zamawiającym, opracowanie szczegółowej koncepcji aplikacji, opracowanie oprogramowania wraz z dokumentacją, stworzenie systemu baz danych na serwerze, stworzenie szaty graficznej aplikacji, wdrożenie aplikacji (w tym przeprowadzenie szkoleń oraz obsługę bieżącą.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje środowisko deweloperskie (w rozumieniu ogółu potrzebnych narzędzi i dokumentacji) umożliwiające rozbudowę stworzonej aplikacji. Środowisko musi zostać dostarczone z odpowiednią liczbą licencji, pozwalającą na efektywną pracę zespołu rozwijającego aplikację.

5. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do oprogramowania i dokumentacji, powstałych w wyniku realizacji zamówienia. Wymagane jest od Wykonawcy udostępnienie kodu źródłowego całości stworzonego oprogramowania wraz z udzieleniem nieograniczonej czasowo licencji pozwalającej na dalszą rozbudowę aplikacji bez utraty gwarancji przez Zamawiającego na funkcje wykonane w ramach zamówienia.

6. Głównym celem aplikacji jest ułatwienie codziennego funkcjonowania studentów na uczelni i poruszania się po mieście.

7. System nawigacji aplikacji musi zostać zaprojektowany zgodnie z aktualnymi zasadami tworzenia aplikacji. Nawigacja w aplikacji powinna być intuicyjna oraz ergonomiczna, zapewniać łatwy dostęp do poszukiwanej treści, stanowić przejrzysty i zrozumiały system komunikacji. Zastosowane rozwiązania powinny minimalizować liczbę czynności, które musi wykonać użytkownik korzystając z danej funkcji.

8. Wszelkie treści będą przygotowywane przez Zamawiającego lub pobierane z publicznie dostępnych systemów, przy czym treści przygotowywane przez Zamawiającego będą pobierane automatycznie z innych systemów (USOS i portal UJ) lub wprowadzane za pomocą systemu zarządzania treścią, będącego częścią aplikacji.

9. Aplikacja będzie działać w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

10. Dostarczone oprogramowanie będzie funkcjonowało w oparciu o dedykowany serwer aplikacji, utrzymywany przez Zamawiającego.

11 Aplikacja mobilna będzie ogólnodostępna dla wszystkich użytkowników, których urządzenia spełniają wymagania techniczne, i będzie możliwa do pobrania bezpłatnie w Google Play i Apple App Store. Aplikacja webowa będzie ogólnodostępna z każdej typowej przeglądarki internetowej.

12 Aplikacja będzie zapewniać wysoki standard bezpieczeństwa danych, w tym uwierzytelnienie użytkownika za pomocą mechanizmów logowania UJ, także z użyciem danych biometrycznych (w odniesieniu do funkcji, które przetwarzają dane studenta pobrane z systemów UJ) i użycie bezpiecznych protokołów komunikacji.

13 Na etapie konsultacji i wykonania aplikacji co najmniej raz na dwa tygodnie będą odbywać się spotkania Zamawiającego z Wykonawcą, w siedzibie Zamawiającego, w celu omówienia dotychczasowych postępów prac nad aplikacją oraz zaplanowania kolejnych etapów.

14 Wykonawca ma prawo umieścić swój logotyp na głównym ekranie aplikacji, na zasadach określonych w SIWZ. Aplikacja nie może wyświetlać żadnej treści nie przewidzianej zapisami opisu przedmiotu zamówienia, bez zgody Zamawiającego.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie osób dedykowanych do realizacji zamówienia w zakresie dużych projektów / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie osób dedykowanych do realizacji zamówienia w zakresie oprogramowania dla dużej liczby użytkowników / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Szybkość obsługi usterek o wysokim priorytecie / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/09/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z304/18-00, z dnia 27.12.2018 r., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”.

II.2.14)Información adicional

Termin wykonywania przedmiotu zamówienia określa się od dnia zawarcia umowy do dnia 30.9.2022 r.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

1 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonali należycie co najmniej dwa zamówienia (dwa odrębne kontrakty), z którego każdy dotyczył wykonania i wdrożenia systemu informatycznego o wartości co najmniej 100 000,00 PLN.

2 dysponują osobami zdolnymi do wykonania planowanego zamówienia, tj.:

2.1 dysponują minimum 1 (jedną) osobą wyznaczona do sprawowania funkcji Kierownika projektu posiadającą doświadczenie w zarządzaniu co najmniej dwoma projektami informatycznymi o wartości powyżej 100 000 PLN każdy,

2.2 minimum 5 (pięcioma) programistami, którzy posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej: jeden – w zakresie programowania aplikacji webowych, jeden – w zakresie programowania natywnych aplikacji mobilnych w systemie Android i jeden – w zakresie programowania natywnych aplikacji mobilnych w systemie iOS,

2.3 minimum 1 (jednym) grafikiem posiadającym co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu stron internetowych,

2.4 minimum 2 (dwoma) osobami, które posiadają roczne doświadczenie zawodowe w zakresie testowania, pokrywające łącznie testowanie aplikacji mobilnych (Android i iOS) oraz aplikacji webowych.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy są zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 16/12/2019
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 16/12/2019
Hora local: 09:15
Lugar:

Dział Zamówień Publicznych UJ, przy ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków, POLSKA.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Składanie ofert odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal na zasadach określonych w SIWZ.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx za pomocą klucza prywatnego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

Składanie ofert odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal na zasadach określonych w SIWZ.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx za pomocą klucza prywatnego.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2019