Services - 537761-2021

22/10/2021    S206

Polska-Chodzież: Usługi związane z odpadami

2021/S 206-537761

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Chodzież
Adres pocztowy: ul. Notecka 28
Miejscowość: Chodzież
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 64-800
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@gminachodziez.pl
Tel.: +48 672821608
Faks: +48 672821608
Adresy internetowe:
Główny adres: https://gminachodziez.ezamawiajacy.pl
Adres profilu nabywcy: https://gminachodziez.ezamawiajacy.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gminachodziez.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy

Numer referencyjny: GO.271.4.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku usług w zakresie:

a) odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych ( dalej w SWZ – zmieszanych odpadów komunalnych ) od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Chodzież, na których zamieszkują mieszkańcy,

b) odbierania i zagospodarowania odpadów selektywnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież i odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kamionce,

c) wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na zmieszane odpady komunalne i w worki na selektywnie zbierane odpady komunalne oraz wyposażenie w pojemniki i kontenery Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kamionce - bez dodatkowej opłaty na czas realizacji przedmiotowego zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Chodzież

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku usług w zakresie:

a) odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych ( dalej w SWZ – zmieszanych odpadów komunalnych ) od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Chodzież, na których zamieszkują mieszkańcy,

b) odbierania i zagospodarowania odpadów selektywnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież i odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kamionce,

c) wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na zmieszane odpady komunalne i w worki na selektywnie zbierane odpady komunalne oraz wyposażenie w pojemniki i kontenery Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kamionce - bez dodatkowej opłaty na czas realizacji przedmiotowego zamówienia.

2) Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) zamieszkałe nieruchomości jednorodzinne oraz zabudowane budynkiem wielolokalowym z częstotliwością odbierania odpadów, jak z nieruchomości jednorodzinnych zgodnie z pkt. 6 A niniejszego rozdziału,

b) zamieszkałe nieruchomości zabudowane budynkiem wielolokalowym zgodnie z pkt. 6B niniejszego rozdziału,

c) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kamionce.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielania podobnych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 temu samemu wykonawcy o wartości nie przekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego na takich samych warunkach realizacji jak umowa podstawowa, jeżeli wyczerpią się ilości odpadów planowanych do odbioru i zagospodarowania lub zostanie zakończona wartość umowy podana w ofercie wykonawcy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :

a) posiadają aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami ( BDO ), o którym mowa w art. 49 i 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) w zakresie transportu odpadów,

b) posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, stanowiących przedmiot zamówienia, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.), prowadzonego przez Wójta Gminy Chodzież,

c) posiadają zezwolenie na zagospodarowanie odpadów komunalnych objętych zamówieniem lub umowę z instalacją komunalną, wpisaną na listę prowadzoną przez Marszałka Województwa, spełniającą wymagania określone w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach zlokalizowaną z zachowaniem wymagań zawartych w art. 20 ust. 2 tej ustawy oraz zezwolenie lub umowy z instalacjami zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie.

Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego JEDZ oraz wpisu do BDO i wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Gminę, zezwolenia lub umów z instalacjami - na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie określa się warunku

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Doświadczenie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie co najmniej:

jedną usługę polegającą na odbiorze i transporcie zmieszanych odpadów komunalnych w ilości co najmniej 1000 Mg od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres min. 12 miesięcy oraz

jedną usługę polegającą na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych selektywnie zbieranych w ilości co najmniej 800 Mg od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres min. 12 miesięcy.

Potwierdzenie spełniania warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego JEDZ i wykazu wykonanych lub wykonywanych usług i dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

b) Potencjał techniczny :

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

ba) dysponują bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie Gminy lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Chodzież, do której wykonawca posiada tytuł prawny, spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz postanowienia wynikające z ustawy o odpadach.

bb) dysponują lub będą dysponować co najmniej :

co najmniej dwoma pojazdami (typu śmieciarka) przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

co najmniej jednym pojazdem bez funkcji kompaktującej, samochód ciężarowy przystosowany do odbioru odpadów np. wielkogabarytowych,

które dodatkowo spełniać będą poniższe warunki:

wszystkie pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów powinny posiadać wyposażenie pozycjonowania satelitarnego (GPS) oraz urządzenia pozwalające na rejestrowanie zdarzenia odbioru odpadów w postaci zdjęć z określeniem daty, godziny i miejsca,

co najmniej 1 pojazd powinien posiadać wyposażenie w element prasujący, pozwalający zmniejszyć kubaturę przewożonych odpadów zmieszanych.

Pojazdy muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Potwierdzenie spełniania warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego JEDZ i wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

c) Osób zdolnych do wykonania zamówienia :

1) Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia spełniania warunku wykonawca dysponował co najmniej :

1 osobą pełniącą funkcję koordynatora, którą wykonawca skieruje do bezpośrednich kontaktów z przedstawicielem Zamawiającego,

5 kierowcami posiadającymi prawo jazdy kategorii odpowiednio B lub C, w zależności od pojazdu jaki będzie obsługiwany przez danego kierowcę,

5 ładowaczami ( obsługa - związana z odbieraniem, załadunkiem i rozładunkiem odpadów )

Potwierdzenie spełniania warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego JEDZ oraz wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zawiera załącznik Nr 7 Projekt umowy do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/11/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/11/2021
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.11.2021r do godz. 10:00. za pośrednictwem Platformy na adres : https://gminachodziez.ezamawiajacy.pl wg zasad określonych w rozdziale II SWZ.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Do kontaktów z wykonawcami upoważnieni są:

w sprawach merytoryczno-technicznych : Anna Maciejewska,

konsultant ds. zamówień publicznych – Ryszard Dąbrowski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca ubiegający się o zamówienie składa do oferty przedmiotowe środki dowodowe, o jakich mowa w rozdziale VIII SWZ.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie będzie stosował procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp ( tj. procedury odwróconej ).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.

Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego.

Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp – odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 62-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021