Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537819-2021

22/10/2021    S206

Poland-Poznań: Building-cleaning services

2021/S 206-537819

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Postal address: ul. Wieniawskiego 1
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Postal code: 61-712
Country: Poland
Contact person: Aleksandra Siemińska-Lińska
E-mail: aleksandra.sieminska@amu.edu.pl
Telephone: +48 618294469
Fax: +48 618294012
Internet address(es):
Main address: www.amu.edu.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.amu.edu.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://e-ProPublico.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: uczelnia wyższa
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

usługę sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy Dąbrowskiego 165, ZP/1345/U/21

Reference number: ZP/1345/U/21
II.1.2)Main CPV code
90911200 Building-cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1.Przedmiotem zamówienia jest usługę sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Ogrodu Botanicznego UAM przy Dąbrowskiego 165 w Poznaniu.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usługi utrzymania czystości przy użyciu środków czystości preferowanych przez Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem A do SWZ lub przy użyciu środków czystości równoważnych. Środki czystości zaoferowane do realizacji usługi muszą spełniać wymagania Zamawiającego zwarte w załącznikach A do SWZ.

3. Wykonawca w formularzu oferty (zał. nr 1 do SWZ) oświadczy jakie środki czystości będą stosowane do realizacji zamówienia.

4.Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia, zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik do SWZ – dotyczy osób sprzątających, osób wyznaczonych do serwisu dziennego oraz koordynatora.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Budynki Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy Dąbrowskiego 165, Poznań

II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest usługę sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Ogrodu Botanicznego UAM przy Dąbrowskiego 165 w Poznaniu.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usługi utrzymania czystości przy użyciu środków czystości preferowanych przez Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem A do SWZ lub przy użyciu środków czystości równoważnych. Środki czystości zaoferowane do realizacji usługi muszą spełniać wymagania Zamawiającego zwarte w załącznikach A do SWZ.

3. Wykonawca w formularzu oferty (zał. nr 1 do SWZ) oświadczy jakie środki czystości będą stosowane do realizacji zamówienia.

4.Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia, zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik do SWZ – dotyczy osób sprzątających, osób wyznaczonych do serwisu dziennego oraz koordynatora.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: kontrola jakości świadczenia usług / Weighting: 30
Quality criterion - Name: kryterium społeczne: zatrudnienie osoby z niepełnosprawnościami / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności w zakresie sprzątania obiektów na sumę co najmniej 500.000,00 zł.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

- jednolity europejski dokument zamówienia;

- dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia

- zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów przez podmiot udostępniający zasoby (jeżeli dotyczy)

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawcy winni wykazać się wykonaniem należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto w skali roku, polegającej na utrzymaniu czystości w budynkach oraz załączą dowody potwierdzające czy wykazana usługa została wykonana należycie.

Uwaga: Jedna usługa sprzątania oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy. W przypadku usług wykonywanych (tj. rozpoczętych a nie zakończonych):

- na poczet wymaganej wiedzy i doświadczenia zaliczona będzie wyłącznie jej zrealizowana część,

- poświadczenia w odniesieniu do tych usług winny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, w wykazie wykonanych usług wskazuje usługi, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

- jednolity europejski dokument zamówienia;

- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane - zgodnie z warunkiem określonym w rozdziale V.1b)1 SWZ wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

- zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów przez podmiot udostępniający zasoby (jeżeli dotyczy)

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/11/2021
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert na platformie e-ProPublico (https://e-propublico.pl/)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

za 36 miesięcy

VI.3)Additional information:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i 109 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 ustawy Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający na podstawie art. 139 ustawy Prawo zamówień publicznych najpierw dokona badania i oceny a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca do upływu terminu składania ofert składa:

- wraz z ofertą: formularz ofertowy, formularz cenowy, zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (jeśli dotyczy), dowód wniesienia wadium (w przypadku składania wadium w formie innej niż pieniądz), Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (jeżeli dotyczy), karty katalogowe środków czystości/opisy środków czystości.

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia:

- JEDZ, wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie, dokument potwierdzający ubezpieczenie oc działalności gospodarczej, informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie wskazanym w SWZ, Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS, Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy. Dokumenty podmiotów zagranicznych zostały wymienione w SWZ.

Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Klauzula infor. z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem –zgodnie z rozdz. III SWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden spełniał warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie dla nich dokonywana łącznie. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: Postepu 17a
Town: Warszawa
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki

ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505–590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021