Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537861-2021

22/10/2021    S206

Poland-Szczytna: Forestry services

2021/S 206-537861

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Zdroje
National registration number: 931024089
Postal address: Krótka 5
Town: Szczytna
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
Postal code: 57-330
Country: Poland
Contact person: Dawid Kubaś
E-mail: zdroje@wroclaw.lasy.gov.pl
Telephone: +48 748683270
Fax: +48 748684172
Internet address(es):
Main address: http://www.zdroje.wroclaw.lasy.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-zdroje/zamowienia-publiczne3
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://e-propublico.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: PGL Lasy Państwowe
I.5)Main activity
Other activity: Leśnictwo

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadleśnictwa Zdroje w roku 2022

Reference number: SA.270.5.2021.S3
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi leśne, obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zdroje w roku 2022.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 14 171 532.22 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet I - leśnictwa: Kudowa, Lewin, Zdrój, Bobrowniki, Orlica

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
75251120 Forest-firefighting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
Main site or place of performance:

Polska, województwo dolnośląskie, powiat kłodzki, teren administrowany przez Nadleśnictwo Zdroje, leśnictwa: Kudowa, Lewin, Zdrój, Bobrowniki, Orlica

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm.) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zdroje w roku 2022. Szczegółowy zakres prac określono w załącznikach nr 3 i 4 do SWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 402 213.43 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w SWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet II - leśnictwa: Duszniki, Piekiełko, Chocieszów, Wolany, Polanica

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
75251120 Forest-firefighting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
Main site or place of performance:

Polska, województwo dolnośląskie, powiat kłodzki, teren administrowany przez Nadleśnictwo Zdroje, leśnictwa: Duszniki, Piekiełko, Chocieszów, Wolany, Polanica

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm.) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zdroje w roku 2022. Szczegółowy zakres prac określono w załącznikach nr 3 i 4 do SWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 727 225.16 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w SWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet III - leśnictwo szkółkarskie

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211300 Tree-clearing services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
Main site or place of performance:

Polska, województwo dolnośląskie, powiat kłodzki, teren administrowany przez Nadleśnictwo Zdroje.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm.) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zdroje w roku 2022. Szczegółowy zakres prac określono w załącznikach nr 3 i 4 do SWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 042 093.63 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w SWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:

I) dla Pakietu I - 533 517,78 zł

II) dla Pakietu II - 560 602,09 zł

III) dla Pakietu III - 86 841,13 zł

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

I) dla Pakietu I zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy), na podstawie jednej lub większej ilości umów, usługi z zakresu gospodarki leśnej o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 931 607,00 zł brutto polegające na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, przy czym: (a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z takich wykonawców powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 30% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku, (b) w przypadku polegania na doświadczeniu podmiotów udostępniających zasoby, co najmniej jeden z takich podmiotów lub wykonawca (a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - co najmniej jeden z takich wykonawców) powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 30% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku;

II) dla Pakietu II zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy), na podstawie jednej lub większej ilości umów, usługi z zakresu gospodarki leśnej o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 034 180,00 zł brutto polegające na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna przy czym: (a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z takich wykonawców powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 30% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku, (b) w przypadku polegania na doświadczeniu podmiotów udostępniających zasoby, co najmniej jeden z takich podmiotów lub wykonawca (a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - co najmniej jeden z takich wykonawców) powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 30% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku;

III) dla Pakietu III zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy), na podstawie jednej lub większej ilości umów, usługi z zakresu gospodarki leśnej o łącznej wartości nie mniejszej niż 312 628,00 zł brutto polegające na wykonywaniu prac z zakresu szkółkarstwa leśnego przy czym: (a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z takich wykonawców powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 30% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku, (b) w przypadku polegania na doświadczeniu podmiotów udostępniających zasoby, co najmniej jeden z takich podmiotów lub wykonawca (a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - co najmniej jeden z takich wykonawców) powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 30% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku;

Minimum level(s) of standards possibly required:

cd. wykazu i krótkiego opisu kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

I) dla Pakietu I

a) co najmniej 1 maszyną typu harwester i 1 maszyną typu forwarder,

b) ciągnikiem zrywkowym wraz z przyczepą samozaładowczą do podwozu drewna w rozliczeniu co najmniej 1 szt. na leśnictwo,

II) dla Pakietu II

a) co najmniej 1 maszyną typu harwester i 1 maszyną typu forwarder,

b) ciągnikiem zrywkowym wraz z przyczepą samozaładowczą do podwozu drewna w rozliczeniu co najmniej 1 szt. na leśnictwo,

III) dla Pakietu III

a) ciągnikiem rolniczym o mocy 60 KM z biegiem pełzającym,

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

I) dla Pakietu I

a) co najmniej 15 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;

b) co najmniej 5 osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 554 z późn. zm.) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

c) co najmniej 1 operatorem harvestera i 1 operatorem forwardera posiadającymi zaświadczenia o odbyciu z wynikiem pozytywnym szkolenia uprawniającego do pracy sprzętem specjalistycznym.

II) dla Pakietu II

a) co najmniej 13 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;

b) co najmniej 5 osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 554 z późn. zm.) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

c) co najmniej 1 operatorem harvestera i 1 operatorem forwardera posiadającymi zaświadczenia o odbyciu z wynikiem pozytywnym szkolenia uprawniającego do pracy sprzętem specjalistycznym.

III) dla Pakietu III

a) co najmniej 1 osobą, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 554 z późn. zm.) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/11/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/11/2021
Local time: 09:15
Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy e-ProPublico (https://e-propublico.pl),

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO (bez opcji i zamówień uzupełniających):

Pakiet I - 3 556 785,24 zł

Pakiet II - 3 737 347,31 zł

Pakiet III - 578 940,91 zł

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r., jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej niż przed dniem 1 stycznia 2022 r., termin realizacji zamówienia nastąpi od dnia 1 stycznia 2022 r. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości do 50% wartości poszczególnych części zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:

dla Pakietu I w wysokości 106 000,00 zł

dla Pakietu II w wysokości 112 000,00 zł

dla Pakietu III w wysokości 17 000 zł

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, określonych w ustawie PZP. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Banku Gospodarstwa Krajowego nr rachunku: 61 1130 1033 0018 81 77 7590 0002 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zdroje w roku 2022, Pakiet __.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą wynosi: 90 dni, tj. do dnia 23.02.2022 r.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021