Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537873-2021

22/10/2021    S206

Poland-Włoszakowice: Refuse and waste related services

2021/S 206-537873

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Włoszakowice
National registration number: ZP.271.6.2021
Postal address: ul. Karola Kurpińskiego 29
Town: Włoszakowice
NUTS code: PL417 Leszczyński
Postal code: 64-140
Country: Poland
Contact person: Barbara Dąbkowska, Albert Cygan
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telephone: +48 655252999
Internet address(es):
Main address: https://www.wloszakowice.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Włoszakowice oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK

Reference number: ZP.271.6.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w szczególności przez:

1. cykliczny odbiór niesegregowanych (zmieszanych) oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, z częstotliwością określoną w dalszej części opisu zamówienia;

2. transport i zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w instalacjach komunalnych wynikających z wojewódzkich planów gospodarki odpadami;

3. transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych w instalacjach komunalnych albo instalacjach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.);

4. zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Włoszakowice, o którym szczegółowo mowa w dalszej części opisu zamówienia;

5. sprawowanie kontroli nad prawidłowym działaniem systemu gospodarowania.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90511200 Household-refuse collection services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL417 Leszczyński
Main site or place of performance:

Gmina Włoszakowice

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w szczególności przez:

1. cykliczny odbiór niesegregowanych (zmieszanych) oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, z częstotliwością określoną w dalszej części opisu zamówienia;

2. transport i zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w instalacjach komunalnych wynikających z wojewódzkich planów gospodarki odpadami;

3. transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych w instalacjach komunalnych albo instalacjach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.);

4. zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Włoszakowice, o którym szczegółowo mowa w dalszej części opisu zamówienia;

5. sprawowanie kontroli nad prawidłowym działaniem systemu gospodarowania.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Częstotliwość otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.779 ze zm.) w zakresie transportu odpadów;

2. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) prowadzonego przez Gminę Włoszakowice.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje)należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum: jedną lub więcej usług odbioru odpadów komunalnych na rzecz właściciela/li nieruchomości, w sposób ciągły przez okres co najmniej 10 miesięcy, które łącznie swym zakresem obejmowały odbiór odpadów komunalnych o masie nie mniejszej niż 2 500,00 Mg. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie wykonanie zamówienia na rzecz jednego podmiotu/Zamawiającego w ramach jednego kontraktu/umowy/zlecenia.

2. Wykonawca wykaże, że posiada bazę magazynowo-transportową, o jakiej mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122) oraz dysponuje lub będzie dysponował wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w ilości:

1) co najmniej 2 pojazdów z zabudową typu śmieciarka, przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;

2) co najmniej 2 pojazdów z zabudową skrzyniową, przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych;

3) co najmniej 1 pojazdu specjalistycznego przeznaczonego do zbiórki odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji – zabudowa typu śmieciarka;

4) co najmniej 1 pojazdu do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej;

5) co najmniej 1 pojazdu lekkiego umożliwiającego wjazd na nieutwardzone drogi, o masie całkowitej do 6 ton, – wszystkie pojazdy winny być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, – minimum 2 pojazdy spośród wskazanych powinny posiadać normę emisji spalin minimum EURO III oraz minimum 2 pojazdy normę emisji spalin minimum EURO IV, – wszystkie pojazdy i urządzenia muszą być sprawne, pojazdy muszą posiadać aktualne badania techniczne, aktualne dowody rejestracyjne i ubezpieczenie OC.

3. Będzie dysponował na czas realizacji zadania bazą magazynowo-transportową, monitorowaną, dozorowaną, oświetloną, utwardzoną, z miejscem do parkowania pojazdów: – usytuowaną w gminie Włoszakowice, z której terenu odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60km od jej granicy,- usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny, – wyposażoną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,- wyposażoną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, – wyposażoną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, – wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, – na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do ich mycia i dezynfekcji lub przedstawi Zamawiającemu umowę, że usługi te będą zlecane podmiotom zewnętrznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11.1.2013 (Dz.U. z 2013 r., poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawiera załącznik nr 9 do SWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/12/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/12/2021
Local time: 09:10
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi poprzez ich odszyfrowanie.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

październik 2022 r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawarto w rozdziale VII do SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021