TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 537873-2021

22/10/2021    S206

Poland-Włoszakowice: Refuse and waste related services

2021/S 206-537873

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Włoszakowice
National registration number: ZP.271.6.2021
Postal address: ul. Karola Kurpińskiego 29
Town: Włoszakowice
NUTS code: PL417 Leszczyński
Postal code: 64-140
Country: Poland
Contact person: Barbara Dąbkowska, Albert Cygan
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telephone: +48 655252999
Internet address(es):
Main address: https://www.wloszakowice.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Włoszakowice oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK

Reference number: ZP.271.6.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w szczególności przez:

1. cykliczny odbiór niesegregowanych (zmieszanych) oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, z częstotliwością określoną w dalszej części opisu zamówienia;

2. transport i zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w instalacjach komunalnych wynikających z wojewódzkich planów gospodarki odpadami;

3. transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych w instalacjach komunalnych albo instalacjach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.);

4. zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Włoszakowice, o którym szczegółowo mowa w dalszej części opisu zamówienia;

5. sprawowanie kontroli nad prawidłowym działaniem systemu gospodarowania.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90511200 Household-refuse collection services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL417 Leszczyński
Main site or place of performance:

Gmina Włoszakowice

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w szczególności przez:

1. cykliczny odbiór niesegregowanych (zmieszanych) oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, z częstotliwością określoną w dalszej części opisu zamówienia;

2. transport i zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w instalacjach komunalnych wynikających z wojewódzkich planów gospodarki odpadami;

3. transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych w instalacjach komunalnych albo instalacjach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.);

4. zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Włoszakowice, o którym szczegółowo mowa w dalszej części opisu zamówienia;

5. sprawowanie kontroli nad prawidłowym działaniem systemu gospodarowania.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Częstotliwość otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.779 ze zm.) w zakresie transportu odpadów;

2. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) prowadzonego przez Gminę Włoszakowice.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje)należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum: jedną lub więcej usług odbioru odpadów komunalnych na rzecz właściciela/li nieruchomości, w sposób ciągły przez okres co najmniej 10 miesięcy, które łącznie swym zakresem obejmowały odbiór odpadów komunalnych o masie nie mniejszej niż 2 500,00 Mg. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie wykonanie zamówienia na rzecz jednego podmiotu/Zamawiającego w ramach jednego kontraktu/umowy/zlecenia.

2. Wykonawca wykaże, że posiada bazę magazynowo-transportową, o jakiej mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122) oraz dysponuje lub będzie dysponował wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w ilości:

1) co najmniej 2 pojazdów z zabudową typu śmieciarka, przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;

2) co najmniej 2 pojazdów z zabudową skrzyniową, przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych;

3) co najmniej 1 pojazdu specjalistycznego przeznaczonego do zbiórki odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji – zabudowa typu śmieciarka;

4) co najmniej 1 pojazdu do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej;

5) co najmniej 1 pojazdu lekkiego umożliwiającego wjazd na nieutwardzone drogi, o masie całkowitej do 6 ton, – wszystkie pojazdy winny być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, – minimum 2 pojazdy spośród wskazanych powinny posiadać normę emisji spalin minimum EURO III oraz minimum 2 pojazdy normę emisji spalin minimum EURO IV, – wszystkie pojazdy i urządzenia muszą być sprawne, pojazdy muszą posiadać aktualne badania techniczne, aktualne dowody rejestracyjne i ubezpieczenie OC.

3. Będzie dysponował na czas realizacji zadania bazą magazynowo-transportową, monitorowaną, dozorowaną, oświetloną, utwardzoną, z miejscem do parkowania pojazdów: – usytuowaną w gminie Włoszakowice, z której terenu odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60km od jej granicy,- usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny, – wyposażoną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,- wyposażoną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, – wyposażoną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, – wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, – na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do ich mycia i dezynfekcji lub przedstawi Zamawiającemu umowę, że usługi te będą zlecane podmiotom zewnętrznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11.1.2013 (Dz.U. z 2013 r., poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawiera załącznik nr 9 do SWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/12/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/12/2021
Local time: 09:10
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi poprzez ich odszyfrowanie.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

październik 2022 r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawarto w rozdziale VII do SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021