Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537874-2021

22/10/2021    S206

Poland-Nowy Dwór: Refuse and waste related services

2021/S 206-537874

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.
National registration number: 555-20-72-738
Postal address: Chojnice
Town: Nowy Dwór 35
NUTS code: PL637 Chojnicki
Postal code: 89-620
Country: Poland
Contact person: Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.
E-mail: sekretariat@zzonowydwor.pl
Telephone: +48 523987846
Fax: +48 523355061
Internet address(es):
Main address: http://zzonowydwor.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/zzonowydwor/proceedings
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/zzonowydwor/proceedings
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spółka prawa handlowego sp. z o.o.
I.5)Main activity
Other activity: Gospodarka odpadami

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11,pochodzących z ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o

Reference number: ZP/ZZO/17/2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., który został podzielony na dwie części (zwane dalej Częściami lub Częściami zamówienia):

1) Część 1 – obejmująca odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa);

2) Część 2 – obejmująca odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (rozdrobnione odpady wielkogabarytowe).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 1 – odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90514000 Refuse recycling services
90511000 Refuse collection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL637 Chojnicki
Main site or place of performance:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., obejmująca odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa): a) odpady należy przetransportować, a następnie zagospodarować w instalacjach Wykonawcy, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów w procesie odzysku, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648). b) odbiór odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu i rozładunku. c) ilość odpadów wynosi około 4 000 Mg w okresie obowiązywania umowy. Miesięczna ilość wynosi około 330 Mg, natomiast tygodniowa około 83 Mg. Są to ilości szacunkowe, służące pomocniczo do przygotowania oferty, przy czym 4 000 Mg to maksymalna ilość do odbioru i odzysku, której Zamawiający nie musi zrealizować w pełnym wymiarze. Odbiór odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. d) Zamawiający zastrzega, iż podana ilość przedmiotu zamówienia jest wielkością prognozowaną i w zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec zmniejszeniu. Powyższe nie skutkuje odstąpieniem od umowy lub zmianą jej warunków. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższego, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu, którego niniejszym się zrzeka. e) odpady stanowią materiał posortowniczy (balast) pochodzący z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych na linii sortowniczej. f) odpady pozbawione są metali żelaznych i nieżelaznych, które wyłapywane są przez separator metali (dotyczy metali żelaznych) oraz wydzielane ręcznie w kabinach sortowniczych (dotyczy metali nieżelaznych). g) odpady wytworzone w mechanicznym procesie są magazynowane luzem pod zadaszeniem i w takiej formie będą załadowywane na podstawione środki transportu. Średnia waga 1 m3 odpadów wynosi około 0,25 Mg. Jest to wartość orientacyjna służąca Wykonawcy do skalkulowania kosztów, natomiast nie stanowi podstaw do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. h) średnia waga ładunków dla naczep typu ruchoma podłoga to około 20-22 Mg. i) Minimalna gwarantowana masa odpadów w ramach jednego środka transportu typu ruchowa podłoga wynosi 18 Mg.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin odbioru partii odpadów będącej przedmiotem zamówienia, liczony od dnia otrzymania informacji mailowej lub telefonicznej od Zamawiającego, stanowiącej zamówienie jednostkowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 04/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 2 – odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (rozdrobnione odpady wielkogabarytowe)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90514000 Refuse recycling services
90511000 Refuse collection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL637 Chojnicki
Main site or place of performance:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., obejmująca odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (rozdrobnione odpady wielkogabarytowe): a) odpady należy przetransportować, a następnie zagospodarować w instalacjach Wykonawcy, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów w procesie odzysku, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648). b) odbiór odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu i rozładunku. c) ilość odpadów wynosi około 1 500 Mg w okresie obowiązywania umowy. Miesięczna ilość wynosi około 125 Mg, natomiast tygodniowa około 31 Mg. Są to ilości szacunkowe, służące pomocniczo do przygotowania oferty, przy czym 1 500 Mg to maksymalna ilość do odbioru i odzysku, której Zamawiający nie musi zrealizować w pełnym wymiarze. Odbiór odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. d) Zamawiający zastrzega, iż podana ilość przedmiotu zamówienia jest wielkością prognozowaną i w zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec zmniejszeniu. Powyższe nie skutkuje odstąpieniem od umowy lub zmianą jej warunków. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższego, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu, którego niniejszym się zrzeka. e) Odpady stanowią materiał pochodzący z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych za pomocą mobilnego dwuwałowego rozdrabniacza. f) odpady pozbawione są metali żelaznych, które wyłapywane są przez separator metali, zamontowany na przenośniku wyładowczym rozdrabniacza. g) odpady wytworzone podczas rozdrabniania magazynowane są luzem na placu i w takiej formie będą załadowywane na podstawione środki transportu. Średnia waga 1 m3 odpadów wynosi około 0,20 Mg. Jest to wartość orientacyjna służąca Wykonawcy do skalkulowania kosztów, natomiast nie stanowi podstaw do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. h) średnia waga ładunków dla naczep typu ruchoma podłoga to około 18-20 Mg. i) Minimalna gwarantowana masa odpadów w ramach jednego środka transportu typu ruchowa podłoga wynosi 16 Mg.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin odbioru partii odpadów będącej przedmiotem zamówienia, liczony od dnia otrzymania informacji mailowej lub telefonicznej od Zamawiającego, stanowiącej zamówienie jednostkowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 04/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – dla Części 1 i Części 2 Wykonawca musi wykazać, że posiada:

- wpis do Rejestru Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa

w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648), który potwierdza posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia na transport odpadów o kodzie 19 12 12.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – dla Części 1 i Części 2 Wykonawca musi wykazać, że posiada:

- decyzje administracyjne na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów o kodzie 19 12 12.

- do dnia 05.03.2020 r. złożył wniosek o zmianę decyzji w zakresie gospodarowania odpadami do organu właściwego do wydania.

- w przypadku powierzenia niektórych zadań Podwykonawcom, również oni winni posiadać wymagane przepisami prawa stosowne zezwolenia, decyzje, wpisy, dotyczące wykonywania przez nich usług.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca musi wykazać, że posiada:

a) dla Części 1 – środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 400 000,00 zł oraz być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł.

b) dla Części 2 - środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 200 000,00 zł oraz być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

a) dla Części 1 – co najmniej 2 usługi związane z odbiorem, transportem oraz odzyskiem odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) o wartości minimum 600 000 zł brutto każda.

b) dla Części 2 – co najmniej 1 usługę związaną z odbiorem, transportem oraz odzyskiem odpadów o kodzie 19 12 12 (rozdrobnione odpady wielkogabarytowe) o wartości minimum 300 000 zł brutto.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla poszczególnych Części zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/11/2021
Local time: 10:15
Place:

Zamawiający nie przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 10:15.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021