Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537880-2021

22/10/2021    S206

Belgium-Vilvoorde: Architectural, construction, engineering and inspection services

2021/S 206-537880

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: stad Vilvoorde
National registration number: BE 0207.514.474
Postal address: stadhuis - Grote Markt
Town: Vilvoorde
NUTS code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Postal code: 1800
Country: Belgium
Contact person: Mevrouw Audrey Merckaert
E-mail: audrey.merckaert@vilvoorde.be
Telephone: +32 22554771
Fax: +32 22554785
Internet address(es):
Main address: www.vilvoorde.be
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1707/4C/2021
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

overeenkomst voor het opmaken van ontwerpen in het kader van de wijkcontracten op grondgebied Vilvoorde

Reference number: ODM/inv 2021-06
II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

zie II.2.4

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71220000 Architectural design services
71242000 Project and design preparation, estimation of costs
71420000 Landscape architectural services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Main site or place of performance:

volledig grondgebied Vilvoorde

II.2.4)Description of the procurement:

de opdracht omvat

- Het capteren van de behoeftes inzake infrastructuur openbaar domein in de publieke ruimte, het begeleiden en opvolgen van 2 panels, het opmaken van wervende ideeën die een antwoord bieden op de behoeftes van de wijk aan de hand van schetsen en referentiebeelden (met een eerste ruwe raming), de terugkoppeling naar het college, de inhoudelijke en projectmatige bijdrage aan een eerste wijkbevraging.

- Het concreter uitwerken van de weerhouden ontwerpideeën voor de panels aan de hand van referentiebeelden en schetsen, het begeleiden en opvolgen van de participatiemomenten met de buurt,

- Het uitwerken van de weerhouden acties tot op schetsontwerpniveau en deze voor te leggen op een bewonersvergadering,

- het uitwerken en gunnen van mogelijke aanbestedingsprocedures voor opdrachten van werken zoals een design en build,

- de inhoudelijke en projectmatige opvolging van de diverse ontwerpideeën.

- in optie: indien de deskundige landschap en beleving er op dat moment nog niet is, volgt de projectleider ook de uitvoeringswerken op.

- De ideeënmarkten en panels per wijk worden georganiseerd door de werkgroep stakeholdermanagement die instaat voor de volledige praktische organisatie van de participatiemomenten. De inhoudelijke input van deze participatiemomenten wordt samengesteld door de werkgroep Infrastructuur waar de opdrachthouder deel van uitmaakt.

- Stad Vilvoorde stelde ook een studiebureau aan voor de technische uitwerking van diverse infrastructurele maatregelen op grondgebied Vilvoorde. Dit studiebureau zal het schetsontwerp vertalen naar een definitief ontwerp en omgevingsvergunning (indien nodig).

De projectleider Wijkwerven is projectmanager (staat dus zelf in voor de projectplanning en -opvolging) en aanspreekpunt voor de organisatie (zowel naar beleid als naar burger). De projectleider kan binnen de dienst ODM administratief ondersteund worden (bvb invoeren van collegebesluiten), kan terugvallen op de strategische aanpak rond communicatie en participatie door het communicatie- en participatiebureau The Middle Men (TMM) en rapporteert de voortgang van het project aan de projectcoördinator/ het diensthoofd Openbaar Domein en Mobiliteit.

Er wordt van de externe opdrachthouder een deeltijdse aanwezigheid gevraagd in het administratief centrum Portaels te Vilvoorde in functie van de interne samenwerking, zowel binnen de dienst als binnen de organisatie.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Visie en plan van aanpak / Weighting: 50
Quality criterion - Name: Inzet van het team en expertise en referenties / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 30
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Vereiste opties (opvolging van de uitvoeringswerken)

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. NVT

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Samenstelling van het ontwerpteam. Om deze opdracht te kunnen uitvoeren is een kwaliteitsvol multidisciplinair ontwerpteam nodig.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. De inschrijver toont aan dat het team minstens bestaat uit deskundigen op vlak van inrichting publieke ruimte, landschapsarchitectuur, en grafische vormgeving.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/11/2021
Local time: 15:00
Place:

Stadhuis (inkom Lange Molensstraat), zaal Frans Poot, 2de verdieping

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel (Etterbeek)
Postal code: 1040
Country: Belgium
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

U kan binnen een termijn van 15 dagen, vanaf de kennisgeving een vordering tot schorsing indienen bij de Raad van State.

U kan een beroep tot nietigverklaring instellen binnen een termijn van zestig dagen na kennisgeving van de beslissing.

Het verzoekschrift moet ofwel per post aangetekend verzonden worden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel volgens de elektronische procedure ingediend worden op de website http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021