Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537893-2021

Submission deadline has been amended by:  595855-2021
22/10/2021    S206

Nederland-Zaandam: Dienstverlening door ingenieurs

2021/S 206-537893

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Zaanstad
Nationaal identificatienummer: 49675616
Postadres: Stadhuisplein 100
Plaats: Zaandam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1506MZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Jaap Groeneveld
E-mail: inkoop.contracten@zaanstad.nl
Telefoon: +31 14075
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zaanstad.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/21ba8ac8b898f6ddb41a02019523cfb0
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/21ba8ac8b898f6ddb41a02019523cfb0
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst Back Office Ingenieursdiensten Projectorganisatie Aanpak Thorbeckeweg (AVANT)

Referentienummer: 2021-320
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Raamovereenkomst betreft de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en de levering van Back-Office producten aan het IPM-projectteam. Voor een uitgebreide omschrijving van de achtergronden, scope en omvang van de aan te besteden opdracht wordt verwezen naar het in de bijlagen opgenomen Programma van Eisen ROK & NOK’s Samenwerking Backoffice Ingenieursdiensten Projectorganisatie Aanpak Thorbeckeweg (AVANT).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
NUTS-code: NL325 Zaanstreek
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Zaanstad

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

>214.000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: BPKV-1 Uitvoeringsaanpak Kwaliteit & Continuïteit (maximaal € 1.250.000 fictieve korting) / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: BPKV-2 Duurzaam (maximaal € 250.000 fictieve korting) / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 14/01/2022
Einde: 31/12/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/11/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/11/2021
Plaatselijke tijd: 12:10

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Het project Aanpak Verkeersdruk Ambacht N515 Thorbeckeweg (hierna AVANT) is een samenwerking

tussen de overheden gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoersregio Amsterdam, Provincie

Noord-Holland. Zij hebben als partners met elkaar afgesproken dat het AVANT project gerealiseerd wordt

en hebben dit vastgelegd in een Uitvoeringsovereenkomst. In deze samenwerking is afgesproken dat

gemeente Zaanstad specifiek voor het project Aanpak Thorbeckeweg een Raamovereenkomst

Samenwerking backoffice ingenieursdiensten projectorganisatie Aanpak Thorbeckeweg (AVANT) sluit.

Gemeente Zaanstad is daarmee opdrachtgever voor de Raamovereenkomst.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Haarlem
Postadres: Postbus 1621
Plaats: Haarlem
Postcode: 2003 BR
Land: Nederland
E-mail: kanton.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtbankhaarlem.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gemeente Zaanstad
Postadres: Postbus 2000
Plaats: Zaandam
Postcode: 1500 GA
Land: Nederland
E-mail: inkoop.contracten@zaanstad.nl
Internetadres: http://WWW.Zaanstad.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/10/2021