Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537904-2021

22/10/2021    S206

Poland-Gdansk: Tree-cutting services

2021/S 206-537904

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Postal address: ul. Chmielna 54/57
Town: Gdańsk
NUTS code: PL634 Gdański
Postal code: 80-748
Country: Poland
Contact person: Krystyna Molenda
E-mail: krystyna.molenda.gdansk@rdos.gov.pl
Telephone: +48 586836835
Fax: +48 586836803
Internet address(es):
Main address: https://www.gov.pl/web/rdos-gdansk
Address of the buyer profile: https://www.gov.pl/web/rdos-gdansk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.gov.pl/web/rdos-gdansk
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniPortal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Administracja rządowa terenowa
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wycinka sosny z wydmy szarej w rezerwacie przyrody „Helskie Wydmy”

Reference number: OI.I.261.1.28.2021
II.1.2)Main CPV code
77211400 Tree-cutting services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Wycinka sosny z wydmy szarej w rezerwacie przyrody „Helskie Wydmy”. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63 Pomorskie
II.2.4)Description of the procurement:

Wycinka sosny z wydmy szarej w rezerwacie przyrody „Helskie Wydmy” Przedmiot umowy obejmuje: usuwanie samosiewów sosny (nalotu i podrostu) dochodzącego do ok. 5 m wysokości z wskazanych płatów wydmy szarej, tj. 10 płatów o łącznej powierzchni ok. 6,5 ha.

Rezerwat „Helskie Wydmy” położony jest w gminie Hel na terenie znajdującym się w zarządzie Nadleśnictwa Wejherowo, w obrębie obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi na powierzchni nie mniejszej niż 2 ha w zakresie wycinki drzew w rezerwatach przyrody lub parkach narodowych lub wycinki drzew na siedliskach przyrodniczych w obszarach Natura 2000. Przez jedną wykonaną usługę Zamawiający rozumie realizację przedmiotu jednej umowy. Weryfikacja na podstawie wykazu usług wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca oraz informacji na rzecz kogo została wykonana oraz załączeniem dowodów potwierdzających należyte i bezusterkowe wykonanie zlecenia.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Załącznik nr 6 do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Jedno postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak spełnienia warunków przez Wykonawców. Chcąc zapewnić jak najbardziej efektywne wykorzystanie przyznanych przez WFOŚiGW w Gdańsku środków oraz ze względu na możliwość wykonania prac w terenie do 10 grudnia 2021 r., zdecydowano o ponownym podjęciu procedury przetargu nieograniczonego ale w procedurze skróconej..

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/11/2021
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 03/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/11/2021
Local time: 10:00
Place:

RDOŚ w Gdańsku, ul. chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg do sądu na wyroki i postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień publicznych – od art. 179 do 198.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021