Services - 537917-2021

22/10/2021    S206

Poland-Bielsko-Biała: Architectural services for buildings

2021/S 206-537917

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
National registration number: PL
Postal address: Lipnicka 26
Town: Bielsko-Biała
NUTS code: PL225 Bielski
Postal code: 43-300
Country: Poland
Contact person: Natalia Juraszek
E-mail: przetargi@zgm.eu
Telephone: +48 334757725
Fax: +48 334990611
Internet address(es):
Main address: http://www.zgm.eu/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/29eff17f-b343-43de-932d-95ce4018dae3
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu wraz z termomodernizacją i przyłączeniem do sieci C.O. budynku przy ul. Szkolnej 20 wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń

Reference number: ZGM/DZ-NJ/123/2021/ADM
II.1.2)Main CPV code
71221000 Architectural services for buildings
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1) Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej robót budowlanych obejmujących wykonanie remontu wraz z termomodernizacją oraz przyłączeniem do sieci ciepłowniczej P. K. Therma sp. z o. o. budynku mieszkalno – użytkowego przy ul. Szkolnej 20 w Bielsku – Białej wraz z uzyskaniem wymaganymi przepisami uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, zgodnie z zakresem wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ;

2) opracowanie i złożenie we właściwym urzędzie kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i wydanie decyzji

o pozwoleniu na budowę,

3) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

zwane dalej łącznie „przedmiotem zamówienia”,

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 52 845.53 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL2 Makroregion południowy
NUTS code: PL22 Śląskie
NUTS code: PL225 Bielski
II.2.4)Description of the procurement:

1) Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej robót budowlanych obejmujących wykonanie remontu wraz z termomodernizacją oraz przyłączeniem do sieci ciepłowniczej P. K. Therma sp. z o. o. budynku mieszkalno – użytkowego przy ul. Szkolnej 20 w Bielsku – Białej wraz z uzyskaniem wymaganymi przepisami uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, zgodnie z zakresem wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ, obejmującej w szczególności:

a) projekt zagospodarowania działki / terenu,

b) projekt architektoniczno – budowlany,

c) projekt techniczny,

d) projekt wykonawczy, w tym szczegółowe kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne,

e) inne opracowania

zwanymi dalej łącznie „dokumentacją projektową”,

2) opracowanie i złożenie we właściwym urzędzie kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

3) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

zwane dalej łącznie „przedmiotem zamówienia”,

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 52 845.53 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 9
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wskazuje w tym zakresie spełnienia wymagań.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta została wybrana, zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 11 do Specyfikacji.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wniesienia bezwarunkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnosi się przed zawarciem umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wekslach z poręczeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 24/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/11/2021
Local time: 10:30
Place:

ZGM Bielsko - Biała

Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału wykonawców i innych zainteresowanych osób (otwarcie niepubliczne) poprzez ich odszyfrowanie przy użyciu strony miniportal.uzp.gov.pl

Information about authorised persons and opening procedure:

Natalia Juraszek, Dominika Niewdana, Magdalena Zabost

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:

1) przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/;

2) ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal ,

3) poczty elektronicznej pod adresem przetargi@zgm.eu

4) wszelkie pisma kierowane do Wykonawców, Zamawiający będzie przekazywał na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie Wykonawcy,

5) pisma Wykonawców kierowane do Zamawiającego, będą przekazywane Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej przetargi@zgm.eu

2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3. Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:

1) oferty sporządzonej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji,

(w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – z wykorzystaniem dodatkowego formularza stanowiącego załącznik nr 14 do Specyfikacji),

2) formularza ryczałtowej kalkulacji ceny sporządzonej na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji z uwzględnieniem postanowień Rozdziału VIII,

3) oświadczenia w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dale: JEDZ) – stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji, potwierdzającego wstępnie spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, sporządzonego w sposób określony w ust. 2,

4) oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictw osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę,

pełnomocnictwo dołączone do oferty musi być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w przypadku gdy Wykonawca nie posiada pełnomocnictwa w formie elektronicznej oryginalnej (tj. z kwalifikowanym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), a posiada dla danej osoby pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), może złożyć elektroniczną kopię pełnomocnictwa, ale notarialnie poświadczoną elektronicznie – stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14.02.1991 r. - prawo o notariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1192) elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

5) złożenie pełnomocnictwa w elektronicznej kopii zwykłej lub kopii poświadczonej za zgodność

z oryginałem nie przez notariusza (niepoświadczonej notarialnie) będzie uważane za niezłożenie pełnomocnictwa, co w konsekwencji będzie powodowało wdrożenie przez Zamawiającego odpowiednich procedur i sankcji określonych w ustawie na wypadek niezłożenia pełnomocnictwa w sytuacji, kiedy jest ono wymagane.

6) dowodu wniesienia wadium.

4. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy z nich indywidualnie składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym mowa w ust 1 pkt 3.

5. Wykonawca, który powołuje się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na zasoby innych podmiotów, dołącza do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dotyczący tego podmiotu oraz zobowiązanie tego podmiotu, sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji.

6. Zamawiający wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium o wartości 1.000,00. zł (sł.: jeden tysiące zł brutto 00/100 ). 3. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wymaganego wadium lub wadium wniesione zostało nieprawidłowo, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

§ 1. Podmiot uprawniony.

1. W prowadzonym postępowaniu przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, środki ochrony prawnej zawarte w Dziale IX ustawy, w szczególności:

1) odwołanie,

2) skarga do sądu.

2. Organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców, na podstawie art. 505 pkt 2 ustawy, przysługują środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia.

§ 2. Odwołanie.

1. Odwołanie przysługuje od:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

2) zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,

3) zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

4. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma

w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, jeżeli pisma te składane są w formie pisemnej.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021