Services - 537917-2021

22/10/2021    S206

Polska-Bielsko-Biała: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

2021/S 206-537917

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: Lipnicka 26
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Natalia Juraszek
E-mail: przetargi@zgm.eu
Tel.: +48 334757725
Faks: +48 334990611
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zgm.eu/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/29eff17f-b343-43de-932d-95ce4018dae3
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu wraz z termomodernizacją i przyłączeniem do sieci C.O. budynku przy ul. Szkolnej 20 wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń

Numer referencyjny: ZGM/DZ-NJ/123/2021/ADM
II.1.2)Główny kod CPV
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1) Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej robót budowlanych obejmujących wykonanie remontu wraz z termomodernizacją oraz przyłączeniem do sieci ciepłowniczej P. K. Therma sp. z o. o. budynku mieszkalno – użytkowego przy ul. Szkolnej 20 w Bielsku – Białej wraz z uzyskaniem wymaganymi przepisami uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, zgodnie z zakresem wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ;

2) opracowanie i złożenie we właściwym urzędzie kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i wydanie decyzji

o pozwoleniu na budowę,

3) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

zwane dalej łącznie „przedmiotem zamówienia”,

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 52 845.53 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL2 Makroregion południowy
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod NUTS: PL225 Bielski
II.2.4)Opis zamówienia:

1) Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej robót budowlanych obejmujących wykonanie remontu wraz z termomodernizacją oraz przyłączeniem do sieci ciepłowniczej P. K. Therma sp. z o. o. budynku mieszkalno – użytkowego przy ul. Szkolnej 20 w Bielsku – Białej wraz z uzyskaniem wymaganymi przepisami uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, zgodnie z zakresem wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ, obejmującej w szczególności:

a) projekt zagospodarowania działki / terenu,

b) projekt architektoniczno – budowlany,

c) projekt techniczny,

d) projekt wykonawczy, w tym szczegółowe kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne,

e) inne opracowania

zwanymi dalej łącznie „dokumentacją projektową”,

2) opracowanie i złożenie we właściwym urzędzie kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

3) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

zwane dalej łącznie „przedmiotem zamówienia”,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 52 845.53 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wskazuje w tym zakresie spełnienia wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta została wybrana, zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 11 do Specyfikacji.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wniesienia bezwarunkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnosi się przed zawarciem umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wekslach z poręczeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/11/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/11/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

ZGM Bielsko - Biała

Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału wykonawców i innych zainteresowanych osób (otwarcie niepubliczne) poprzez ich odszyfrowanie przy użyciu strony miniportal.uzp.gov.pl

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Natalia Juraszek, Dominika Niewdana, Magdalena Zabost

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:

1) przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/;

2) ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal ,

3) poczty elektronicznej pod adresem przetargi@zgm.eu

4) wszelkie pisma kierowane do Wykonawców, Zamawiający będzie przekazywał na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie Wykonawcy,

5) pisma Wykonawców kierowane do Zamawiającego, będą przekazywane Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej przetargi@zgm.eu

2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3. Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:

1) oferty sporządzonej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji,

(w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – z wykorzystaniem dodatkowego formularza stanowiącego załącznik nr 14 do Specyfikacji),

2) formularza ryczałtowej kalkulacji ceny sporządzonej na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji z uwzględnieniem postanowień Rozdziału VIII,

3) oświadczenia w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dale: JEDZ) – stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji, potwierdzającego wstępnie spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, sporządzonego w sposób określony w ust. 2,

4) oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictw osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę,

pełnomocnictwo dołączone do oferty musi być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w przypadku gdy Wykonawca nie posiada pełnomocnictwa w formie elektronicznej oryginalnej (tj. z kwalifikowanym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), a posiada dla danej osoby pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), może złożyć elektroniczną kopię pełnomocnictwa, ale notarialnie poświadczoną elektronicznie – stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14.02.1991 r. - prawo o notariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1192) elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

5) złożenie pełnomocnictwa w elektronicznej kopii zwykłej lub kopii poświadczonej za zgodność

z oryginałem nie przez notariusza (niepoświadczonej notarialnie) będzie uważane za niezłożenie pełnomocnictwa, co w konsekwencji będzie powodowało wdrożenie przez Zamawiającego odpowiednich procedur i sankcji określonych w ustawie na wypadek niezłożenia pełnomocnictwa w sytuacji, kiedy jest ono wymagane.

6) dowodu wniesienia wadium.

4. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy z nich indywidualnie składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym mowa w ust 1 pkt 3.

5. Wykonawca, który powołuje się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na zasoby innych podmiotów, dołącza do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dotyczący tego podmiotu oraz zobowiązanie tego podmiotu, sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji.

6. Zamawiający wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium o wartości 1.000,00. zł (sł.: jeden tysiące zł brutto 00/100 ). 3. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wymaganego wadium lub wadium wniesione zostało nieprawidłowo, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

§ 1. Podmiot uprawniony.

1. W prowadzonym postępowaniu przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, środki ochrony prawnej zawarte w Dziale IX ustawy, w szczególności:

1) odwołanie,

2) skarga do sądu.

2. Organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców, na podstawie art. 505 pkt 2 ustawy, przysługują środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia.

§ 2. Odwołanie.

1. Odwołanie przysługuje od:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

2) zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,

3) zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

4. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma

w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, jeżeli pisma te składane są w formie pisemnej.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021