Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537918-2021

22/10/2021    S206

Poland-Kielce: Cleaning services

2021/S 206-537918

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SKARB PAŃSTWA-ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Postal address: al.IX WIEKÓW KIELC 3
Town: KIELCE
NUTS code: PL721 Kielecki
Postal code: 25-516
Country: Poland
Contact person: Dominika Domagała
E-mail: sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl
Telephone: +48 413421174
Fax: +48 413430696
Internet address(es):
Main address: http://www.kielce.uw.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://suw-kielce.ezamawiajacy.pl/app/login
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://suw-kielce.ezamawiajacy.pl/app/login
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Świadczenie usługi utrzymania czystości i wykonywania prac porządkowych na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach”

Reference number: AG.I.272.1.14.2021
II.1.2)Main CPV code
90910000 Cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz budynków oraz wykonywanie prac porządkowych na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w budynkach umiejscowionych na terenie miasta Kielce.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90911200 Building-cleaning services
90919200 Office cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

W budynkach umiejscowionych na terenie miasta Kielce.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz budynków oraz wykonywanie prac porządkowych na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w budynkach umiejscowionych na terenie miasta Kielce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

2. Przed złożeniem oferty na wykonanie usług, objętych niniejszym zamówieniem, zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w celu określenia na własną odpowiedzialność możliwości występowania wszelkiego ryzyka mającego wpływ na koszty realizacji zamówienia niezbędne do przygotowania oferty. Nieskorzystanie z uprawnienia do dokonania wizji lokalnej przez wykonawcę nie może stanowić podstawy formułowania jakichkolwiek roszczeń na etapie realizacji zamówienia w przypadku uznania oferty wykonawcy za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu. Ryzyko niewłaściwej oceny warunków istniejących w miejscu realizacji przedmiotu umowy obciąża wykonawcę.

3. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp i określa je stosownie do art. 95 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp i określa je stosownie do art. 95 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności, składające się na przedmiot umowy, które muszą być realizowane przez pracowników wykonawcy lub pracowników podwykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) będą wykonywane przez osoby wskazane przez wykonawcę w Wykazie osób.

6. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych opisanych w Rozdz. IV ust. 9-11 SWZ.

7. Zamawiający wymaga, aby wykonawca przy realizacji zamówienia w celu prawidłowego wykonania usługi sprzątania zapewnił min. 18 osób (w tym dwóch brygadzistów zmiany) – w tym min. 11 osób dla serwisu zwykłego oraz 7 osób dla serwisu dyżurnego (1 osoba na nie więcej niż 851 m² powierzchni sprzątanej).

8. Zamawiający wymaga aby większość osób serwisu dyżurnego i zwykłego (min. 60 %) realizujących przedmiot zamówienia posiadała uprawnienia do wykonywania prac na wysokościach powyżej 3 m potwierdzone aktualnym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości SWZ.

9. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

10. Wszystkie wymagania dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia zostały opisane w Rozdz. XVI SWZ.

11. Wykaz wymaganych przez zamawiającego dokumentów opisano w Rozdz. XVII SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena oferty brutto, częstotliwość mycia okien oraz doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej opisano w Rozdz. XXIV SWZ.

2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została zawarta w Załączniku nr 8 do SWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 12 osobami zdolnymi do realizacji zamówienia (bezpośrednio wykonujących usługę utrzymania czystości wewnątrz budynków) posiadających co najmniej 2 letnie doświadczenie w utrzymaniu czystości w obiektach biurowych lub innych obiektach użyteczności publicznej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia w formularzu JEDZ oraz wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje profesjonalnym sprzętem przeznaczonych do powierzchni występującej u Zamawiającego niezbędnym do rzetelnego realizowania zamówienia m.in.:

• minimum jednym średnim urządzeniem automatycznym zasilanym bateryjnie, przeznaczonym do mycia w trybie szorująco-zbierającym powierzchni płytek w korytarzach piwnic bud. A i C;

• minimum dwoma średnimi urządzeniami automatycznymi zasilanymi bateryjnie, przeznaczonymi do mycia w trybie szorująco-zbierającym powierzchni w korytarzach, holach itp. w bud. A, B, C;

• minimum dwoma odkurzaczami piorącymi;

• minimum pięcioma odkurzaczami z filtrem do pracy na sucho.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia w formularzu JEDZ oraz wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania niniejszego zamówienia wraz z informacjami o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

3. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie –

co najmniej 1 usługę polegającą na świadczeniu usług sprzątania pomieszczeń biurowych, gospodarczych oraz sanitarnych wykonywaną na powierzchni całkowitej co najmniej 7 000 m2 każda.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia w formularzu JEDZ oraz wykazu wykonanych usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączaniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

4. Ponadto Wykonawca musi wykazać, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania:

- na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia w formularzu JEDZ oraz informacji z KRK oraz złożonego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp oraz dokumentów, o których mowa w Rozdz. XVII ust. 3 pkt 2 lit. a-d SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy opisano w Projektowanych postanowieniach umowy - Projekcie umowy - Załączniku nr 7 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/11/2021
Local time: 11:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2021
Local time: 13:00
Place:

1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z instrukcją korzystania z Platformy zawartą w Rozdz. XVIII ust. 4 SWZ.

2. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy - https://suw-kielce.ezamawiajacy.pl

Information about authorised persons and opening procedure:

Określono w SWZ

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: III lub IV kwartał 2022

VI.3)Additional information:

I. WADIUM:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego

w Narodowym Banku Polskim O/Kielce Nr: 56 1010 1238 0853 4213 9120 0000 z dopiskiem: Wadium w postępowaniu pn.: „Świadczenie usługi utrzymania czystości i wykonywania prac porządkowych na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach”.

4. Szczegółowe informacje dot. wadium zawarto w Rozdz. XIX SWZ.

II. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w ustawy Pzp przysługują Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego

w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

12. Szczegółowe informacja dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021