Services - 537925-2021

22/10/2021    S206

Polska-Kruszwica: Usługi wywozu odpadów

2021/S 206-537925

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kruszwica
Krajowy numer identyfikacyjny: 5562751234
Adres pocztowy: ul.Nadgoplańska 4
Miejscowość: Kruszwica
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
Kod pocztowy: 88-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Winiarczyk
E-mail: monika.winiarczyk@kruszwica.um.gov.pl
Tel.: +48 523515010
Faks: +48 523516021
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kruszwica

Numer referencyjny: PIFZ-Z.271.34.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zadanie I: Przedmiotem zamówienia w zadaniu I jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Kruszwica, obejmującej miasto Kruszwica oraz 30 sołectw

Zadanie II: Przedmiotem zamówienia w zadaniu II jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącym się na terenie Spółki Wodnej Sp. z o.o., Szarlej 18, oraz wyposażenie punktu i innych miejsc określonych przez Zamawiającego w odpowiednią ilość i rodzaje pojemników do zbierania odpadów komunalnych

Zadanie III: Przedmiotem zamówienia w zadaniu III jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych należących do Gminy Kruszwica. Lokalizacja oraz rodzaje pojemników i nieruchomości określone są w załączniku nr 4 do wzoru umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gminy Kruszwica

II.2.4)Opis zamówienia:

I. Zadanie I:

1. Przedmiotem zamówienia w zadaniu I jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Kruszwica, obejmującej miasto Kruszwica oraz 30 sołectw oraz odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe obejmującej miasto Kruszwica i miejscowości: Grodztwo, Mietlica, Ostrówek, Popowo, Złotowo.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych), odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, zgromadzonych w pojemnikach przy budynkach mieszkalnych i nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe oraz odbieranie i zagospodarowanie wyszczególnionych w SWZ odpadów komunalnych, gromadzonych w sposób selektywny.

3. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych, odbieranych w okresie realizacji zamówienia na terenie miasta i gminy Kruszwica, wyniesie:

- niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych ok. 7 644 Mg zbieranych selektywnie:

- papier ok. 240 Mg

- szkło ok. 800 Mg

- metale i tworzywa sztuczne ok. 900 Mg

- bioodpady ok. 2 460 Mg.

Ostateczna ilość odpadów będzie znana w wyniku realizacji zadania. Ilość odpadów komunalnych może być uzależniona od pory roku.

4. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i sposobu realizacji zamówienia opisane są w „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania I, II i III” stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

II. Zadanie II:

1. Przedmiotem zamówienia w zadaniu II jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącym się na terenie Spółki Wodnej Sp. z o.o., Szarlej 18, oraz wyposażenie punktu i innych miejsc określonych przez Zamawiającego w odpowiednią ilość i rodzaje pojemników do zbierania odpadów komunalnych: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady, przeterminowane leki, chemikalia, igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, papa odpadowa, tekstylia i odzież, popioły.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia PSZOK w odpowiednią ilość i rodzaje pojemników do zbierania odpadów komunalnych. Ilość i rodzaje pojemników określa „Wykaz pojemników w PSZOK” stanowiący załącznik nr 2 do wzoru umowy”.

III. Zadanie III:

Przedmiotem zamówienia w zadaniu III jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych należących do Gminy Kruszwica. Lokalizacja oraz rodzaje pojemników i nieruchomości określone są w załączniku nr 4 do wzoru umowy.

2. Wykonawca zobowiązuję się do odbierania odpadów komunalnych na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia nieczystości z terenu wokół pojemników po każdorazowym ich opróżnieniu oraz odstawienia opróżnionych pojemników na ich stałe miejsce lokalizacji.

3. Szacunkowa ilość i rodzaje pojemników przeznaczona do wywozu w okresie trwania zamówienia wynosi około:

- Kontener KP-10 – bioodpady – 40 szt.

- Kontener KP-7 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 560 szt.

- Pojemnik 1100 litrów – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 120 szt.

- Pojemnik 1100 litrów – papier – 70 szt.

- Pojemnik 1100 litrów – metale i tworzywa sztuczne– 140 szt.

- Pojemnik 1100 litrów – szkło – 70 szt. (...)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w zał. nr 6 do SWZ "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania I, II i III".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Norma emisji spalin EURO / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

- o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że:

1. posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i 1648), obejmujące odpady o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 03 80, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, ex 20 01 10, 20 01 11, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 34, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07, ex 20 03 99.

2. posiada wpis dokonany przez właściwego marszałka województwa w zakresie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 poz. 779 ze zm.), dotyczącym podmiotów transportujących odpady, w zakresie rodzaju odpadów komunalnych, których odbiór stanowi przedmiot umowy.

Szczegółowe informacje dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty składane potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zostały zawarte w dokumentach zamówienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że:

1. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:

a) jedną usługę w ramach której odbierał niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w ilości co najmniej 3 800 Mg/rok oraz

b) jedną usługę w ramach której odbierał odpady komunalne gromadzone selektywnie (np. szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, przeterminowane leki, chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, papa odpadowa, bioodpady, tekstylia i odzież oraz popioły) w ilości łącznie co najmniej 2 200 Mg/rok.

2. dysponują następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami) zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

a) co najmniej sześcioma pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz spełniających normy emisji spalin EURO w tym:

- co najmniej trzy pojazdy przystosowane do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;

- co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych

odpadów komunalnych;

- co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;

Pojazdy te powinny umożliwiać odbiór i transport odpadów gromadzonych, jako zmieszane i selektywnie gromadzone w następujących typach pojemników:

- metalowe lub plastikowe pojemniki o poj. co najmniej 110 l;

- kontenery o poj. 5 m3; 7m3, 10 m3;

- worki na odpady o poj. 60 l, 110 l i 120 l;

Pojazdy te powinny być we właściwym stanie technicznym, oznaczone widocznym logo i numerem telefonu Wykonawcy oraz wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu zbierania odpadów po opróżnieniu pojemników.

b) bazą magazynowo - transportową na terenie gminy Kruszwica lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Kruszwica, zlokalizowaną na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny, spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Szczegółowe informacje dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty składane potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zostały zawarte w dokumentach zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/11/2021
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/11/2021
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Wrzesień 2023 r.

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego

BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017

z podaniem tytułu: Wadium- / Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kruszwica /

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium. W formularzu ofertowym należy podać również numer konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium.

6. Jeśli wadium wniesiono w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, poprzez dołączenie do oferty za pośrednictwem Platformy do upływu terminu składania ofert.

7. Zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (niewynikające z odrębnych, ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy w art. 98 ust. 6 Ustawy i spełniać co najmniej poniższe wymagania:

1) wadium musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Ustawie;

2) z treści gwarancji lub poręczenia powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;

3) wadium powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

5) w treści gwarancji lub poręczenia powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;

6) beneficjentem gwarancji lub poręczenia jest: Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Ustawy), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy zostanie odrzucona .

Szczegółowe informacje dot. wadium zostały zawarte w SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021