Dienstleistungen - 537933-2018

06/12/2018    S235    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Piła: Softwarepaket und Informationssysteme

2018/S 235-537933

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica
ul. Rydygiera 1
Piła
64-920
Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Kozłowska
Telefon: +48 672106298
E-Mail: joanna.kozlowska@szpital.pila.pl
NUTS-Code: PL411

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.szpitalpila.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa opieki serwisowej nad szpitalnymi systemami informatycznymi.

Referenznummer der Bekanntmachung: NO-ZP.VII-240/55/18
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki serwisowej, wraz z dostępem do nowych wersji i nadzorem autorskim systemów informatycznych posiadanych przez Zamawiającego: Eskulap wraz z oprogramowaniem bazodanowym do systemu Eskulap, IT-CUBE, Simple. ERP, Planowanie Pracy rozszerzone o wersję web, BI Hospitals.

Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 990 400.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72267000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL411
Hauptort der Ausführung:

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, 64-920 Piła, ul. Rydygiera 1, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmować będzie w szczególności:

a) nabycie przez Zamawiającego prawa do eksploatacji nowych wersji produktów oraz dostarczanie Zamawiającemu wszystkich nowych wersji produktów w okresie realizacji niniejszej umowy zgodnie z zał. Nr 2 do SIWZ;

b) konsultacje i pomoc serwisową udzielaną w siedzibie Zamawiającego, zdalnie bądź telefonicznie w zakresie funkcjonowania programów oraz wszelkich zmian definiowalnych elementów programów zgodnie z zał. Nr 2 do SIWZ;

c) konsultacje w zakresie nowych wersji programów zgodnie z zał. Nr 2 do SIWZ;

d) konsultacje w zakresie administracji programów zgodnie z zał. Nr 2 do SIWZ;

e) przeszkolenie administratora Zamawiającego;

f) konsultacja w zakresie administracji bazami danych Oracle i MS SQL będącymi w posiadaniu Zamawiającego, wgrywanie aktualnych poprawek producenta w terminie do 4 tygodni od pojawienia się na oficjalnej stronach Oracle i Microsoft’u;

g) konserwacja baz danych – raz na kwartał;

h) prace zlecone przez Zamawiającego w zakresie uzgodnionym z Wykonawcą;

Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane w wymiarze pakietu 2000 roboczogodzin wraz z kosztami dojazdu przez cały okres trwania umowy tj. 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: CZAS USUNIĘCIA AWARII / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 180-408367
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Usługa opieki serwisowej nad szpitalnymi systemami informatycznymi.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
09/11/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
KONSULTANT IT Sp. z o.o.
ul. Romana Maya 1
Poznań
61-371
Polen
Telefon: +61 6624222
E-Mail: biuro@konsultant-it.pl
NUTS-Code: PL411
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
KONSULTANT KOMPUTER Sp. z o.o.
ul. Krzywa 21
Poznań
60-118
Polen
Telefon: +61 8654406
E-Mail: biuro@kkom.pl
NUTS-Code: PL411
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 990 400.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 115 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert zgodnie z zapisami SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta o treści niezgodnej z SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie odrzucona.

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

— wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru załączonego do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy,

— wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – w postaci elektronicznej zgodnie z pkt. 6 SIWZ

— potwierdzenie wniesienia wadium

— w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie,

— dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy,

— uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczność spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia zgodnie z pkt. 7 SIWZ.

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy PZP, przewiduje zastosowanie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego procedury, w której najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie złoży w terminie lub złoży nieprawidłowe dokumenty na wezwanie Zamawiającego to Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert (bez ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy).

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z uwarunkowań zewnętrznych, niezależnych od stron umowy oraz na warunkach określonych w umowie, zapisy w niej zawarte traktuje się, jako warunki udzielenia zamówienia

Termin związania oferta upływa po 60 dniach od terminu składania ofert.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z zapisami SIWZ oraz zgodnie z ustawą Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/12/2018