Services - 537935-2018

06/12/2018    S235    - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte 

Pologne-Toruń: Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage

2018/S 235-537935

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Gmina Miasta Toruń
Wały gen. Sikorskiego 8
Toruń
87-100
Pologne
Point(s) de contact: Kamila Góral
Téléphone: +48 566118698
Courriel: k.goral@um.torun.pl
Fax: +48 566118636
Code NUTS: PL613

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.bip.torun.pl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej wraz z podwórzem przy ul. Kopernika 22 w Toruniu”.

Numéro de référence: 158/2018
II.1.2)Code CPV principal
71250000
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej wraz z podwórzem przy ul. Kopernika 22 w Toruniu”.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 79 268.29 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL
Code NUTS: PL613
Lieu principal d'exécution:

Gmina Miasta Toruń

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej wraz z podwórzem przy ul. Kopernika 22 w Toruniu”.

2. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

— kompleksowy remont i przebudowę budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z zagospodarowaniem terenu podwórza. Obecny stan budynku ogranicza jego użytkowanie i całkowicie uniemożliwia dostęp do budynku m.in. osobom niepełnosprawnym.

W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace:

— odrestaurowanie klatki schodowej,

— naprawa lub wymiana posadzek,

— odświeżenie ścian i sufitów wraz z miejscową naprawą,

— wymiana pokrycia dachowego na części budynku wraz z pracami towarzyszącymi,

— wymiana instalacji C.O. i C.W.,

— wymiana lub naprawa instalacji wod.-kan.,

— wymiana lub naprawa stolarki okiennej i drzwiowej,

— wymiana instalacji elektrycznej, domofonowej, CCTV, p.poż.,

— odrestaurowanie elewacji wraz z dociepleniem od strony wejścia,

— w miarę możliwości docieplenie ścian i stropodachu,

— przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (winda),

— rekultywacja terenu podwórza wraz z ogrodzeniem dla mieszkańców zespołu staromiejskiego.

3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

1) projekt koncepcyjny (zawierający: zagospodarowanie terenu, rzuty kondygnacji, opis),

2) projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego,

3) projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz,

4) ocena stanu technicznego budynku,

5) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) + wersja elektroniczna (format pdf + wersja edytowalna),

7) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath),

8) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath),

9) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji („ZZK”), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, wyposażenia i innych,

10) inne opracowania wynikające z otrzymanych warunków technicznych przyłączenia oraz niezbędne do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji w budynku i uzyskania pozwolenia na budowę / lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane – do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu,

11) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg (AutoCAD 2008).

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie przewiduje wykluczeń na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy.

8. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą na podstawie art. 24aa ustawy Pzp.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Okres rękojmi w miesiącach - nie mniej niż 36 miesięcy i nie więcej niż 72 miesiące / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Termin realizacji:

Etap I (projekt koncepcyjny): rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy, zakończenie: nie później niż 3 tyg. od zawarcia umowy,

Etap II (projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego i pozostałe opracowania przedmiotu umowy): rozpoczęcie: po zaakceptowaniu przez Zamawiającego proj. koncepcyjnego, zakończenie: nie później niż 20 tyg. od zawarcia umowy

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 181-410217
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej wraz z podwórzem przy ul. Kopernika 22 w Toruniu”.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
03/12/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan Sp. z o.o.
ul. Mahoniowa 14
Bydgoszcz
85-390
Pologne
Code NUTS: PL613
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 79 268.29 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 119 000.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Projekt branży konstrukcyjno - budowlanej, projekt branży elektrycznej wykonaca zleci firmie Biosfera Projekt Sp. z o.o. z Bydgoszczy oraz Przedsiębiorstwu Publicznych Projektów Elektroenergetycznych z Warszawy

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Oświadczenia i dok. składane przez Wykonawcę:

1. Oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,

2. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

3. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

6. Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmioty, na zdolnościach, których Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

7. Dowód wniesienia wadium,

8. Formularz ofertowy,

9. Oryginał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w wersji elektronicznej, o treści zgodnej z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (załącznik nr 4 do SIWZ), wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt 5 SIWZ,

10. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w pkt 3. oraz oświadczenia o których mowa w pkt 4 oraz pkt 5,

11. Wykonawca na podstawie art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp składa oświadczenie jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – oświadczenie składane w przypadku korzystania z podwykonawców – załącznik nr 9,

12. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie ma dostarczyć Wykonawca krajowy lub Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej znajduje się w punkcie 4.3 SIWZ.

13. Wadium w wysokości 500,00 PLN powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu na konto UMT

Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto Zamawiającego.

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,

c) gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
00-676
Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Adresse internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz podniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno:

— wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,

— zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

— określać żądanie oraz

— wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.1. Odwołanie na treść ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia jego publikacji w DUUE, a wobec postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.

4.2. Wobec czynności innych niż określone w punkcie 4.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub

Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

6. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO.

7. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego.

8. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
00-676
Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Adresse internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
04/12/2018