Dienstleistungen - 537936-2018

06/12/2018    S235    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren

2018/S 235-537936

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
368302575
ul. Grzybowska 80/82
Warszawa
00-844
Polen
Kontaktstelle(n): Jarosław Tyrlik
Telefon: +48 684527601
E-Mail: jaroslaw.tyrlik@wody.gov.pl
Fax: +48 683270208
NUTS-Code: PL91

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://wody.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Krośnie Odrzańskim z podziałem na 2 części

Referenznummer der Bekanntmachung: WR.ZOZ.7.281.16.2018.JT
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90721800
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych z podziałem na 2 części:

Część 1: Wał Raduszec Stary – Kosarzyn w km 0+000 – 20+000 (20,000km), gm. Krosno Odrzańskie, Maszewo, Gubin

Część 2: Wał Miłów – Krzesin w km 0+000 – 4+000 (4,000km), gm. Maszewo

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 131 701.89 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wał Raduszec Stary – Kosarzyn w km 0+000 – 20+000 (20,000km), gm. Krosno Odrzańskie, Maszewo, Gubin

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800
77310000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432
Hauptort der Ausführung:

Gmina Gubin, Maszewo, Krosno Odrz., województwo lubuskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Roboty będą polegały w szczególności na: mechanicznym wykoszeniu wału.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Jednostka realizująca postępowanie:

Zarząd Zlewni w Zielonej

Górze ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Góra, POLSKA

Tel.: +48 (68) 452 76 00, faks: +48 (68) 327 02 08

e-mail: zzzielonagora@wody.gov.pl

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wał Miłów – Krzesin w km 0+000 – 4+000 (4,000km), gm. Maszewo

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800
77310000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432
Hauptort der Ausführung:

Gmina Maszewo, województwo lubuskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Roboty będą polegały w szczególności na: mechanicznym koszeniu, wycięciu krzaków, oczyszczeniu terenu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zamawiający zdecydował się zastosować art. 43 ust. 2b pkt 2 Pzp. Wały rzeki Odry stanowią szczególnie istotny element ochrony przeciwpowodziowej, dlatego też konieczne jest ciągle utrzymywanie ich w stanie odpowiednim do spełniania funkcji ochronnych. W związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym wykonanie prac konserwacyjnych obejmujących m.in. wykoszenie roślinności i usunięcie zakrzaczeń ze skarp i korony wałów staje się bardzo pilne. Z uwagi na pogarszanie się w okresie jesiennym warunków terenowych do wykonania zarówno prac konserwacyjnych jak i samych przeglądów i badań wałów, wykonanie tych prac powinno nastąpić jak najszybciej. Należy liczyć się także z potrzebą wykonania napraw uszkodzeń wałów stwierdzonych podczas przeglądu, co powinno być ukończone przed nastaniem zimy.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 194-439309
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Wał Raduszec Stary – Kosarzyn w km 0+000 – 20+000 (20,000km), gm. Krosno Odrzańskie, Maszewo, Gubin

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/11/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zdzisław Przybyłek
970228522
Dąbrowa Łużycka 34
Przewóz
68-132
Polen
E-Mail: p.w.zdzislawprzybylek@wp.pl
NUTS-Code: PL432
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 114 052.30 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 64 380.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Wał Miłów – Krzesin w km 0+000 – 4+000 (4,000km), gm. Maszewo

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/11/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Hurtownia Artykułów Przemysłowych Stanisław Kołoszyc
977802711
ul. Dąbrowskiego 1
Cybinka
69-108
Polen
E-Mail: transkoloszyc@o2.pl
NUTS-Code: PL432
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 17 649.59 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 10 562.35 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga do sądu.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie wykonania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu w terminie określonym w art. 182 ustawy tj:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/12/2018