Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537937-2021

22/10/2021    S206

Poland-Brzeźnio: Refuse and waste related services

2021/S 206-537937

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Brzeźnio
National registration number: R.271.7.2021
Postal address: Brzeźnio
Town: Brzeźnio
NUTS code: PL714 Sieradzki
Postal code: 98-275
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Kołaczek
E-mail: akolaczek@brzeznio.pl
Telephone: +48 438203026
Internet address(es):
Main address: https://www.brzeznio.finn.pl/
Address of the buyer profile: https://www.brzeznio.finn.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.brzeznio.finn.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeźnio

Reference number: R.271.7.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących od wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu gminy Brzeźnio oraz wyposażenie wszystkich właścicieli nieruchomości w pojemniki na odpady. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL714 Sieradzki
Main site or place of performance:

Teren Gminy Brzeźnio

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących od wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu gminy Brzeźnio oraz wyposażenie wszystkich właścicieli nieruchomości w pojemniki na odpady. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Gminy Brzeźnio.

3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarować odpady komunalne ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na terenie Gminy Brzeźnio. Powierzchnia gminy: 128,73 km2 . Łączna ilość osób według złożonych deklaracji na dzień 15.09.2021 r. wynosi 5201.

4. Ilość deklaracji na wywóz odpadów złożonych przez mieszkańców wg stanu na dzień 15.09.2021 r. wynosiła 1712 szt. Ilość deklaracji na wywóz odpadów złożonych przez przedsiębiorców według stanu na dzień 15.09.2021 r. wynosiła 101 szt.

Na dzień ogłoszenia postępowania przetargowego według złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 100% zadeklarowało segregację odpadów.

5. Ilość zebranych odpadów w 2020 roku wynosiła 1 585,44 Mg (szczegóły w zał. nr 9 do SWZ pkt. 1.2.5.)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: cena brutto / Weighting: 60
Cost criterion - Name: kryterium emisji spalin i hałasu / Weighting: 15
Cost criterion - Name: terminem płatności faktur / Weighting: 25
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

nie dotyczy

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności, na podstawie:

a) posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego dla Gminy Brzeźnio w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U, z 2021 r. poz. 888 ze zm.) oraz złoży oświadczenie, że posiada zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.),

b) posiadania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r,. poz. 779 ze zm.).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1 000 000,00 PLN (jeden milion PLN).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie przynajmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. usługi polegające na odbieraniu i/lub zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości za kwotę brutto nie mniejszą niż 500 000,00 zł każda.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu złożonego przez Wykonawcę (Załącznik nr 3 do SWZ) wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

b) będzie dysponował na czas i dla celów realizacji zadania:

- co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

- co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

- co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej.

Pojazdy uczestniczące w realizacji usług dla Gminy Brzeźnio muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne oraz muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz danych o miejscach wyładunku odpadów. Wymagany czas przechowywania danych to 12 miesięcy.

- bazą magazynowo – transportową spełniającą wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wykazu niezbędnego do wykonania zamówienia wyposażenia i urządzeń, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie ze Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/11/2021
Local time: 11:00
Place:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 listopada 2021 r. o godzinie 11:00 poprzez odszyfrowanie ofert na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl

Information about authorised persons and opening procedure:

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

a) w sprawach dotyczących procedury przetargowej – Agnieszka Kołaczek, tel. 43 8203026, email. akolaczek@brzeznio.pl

b) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – Stanisław Konieczny, tel. 43 8203026, email. skonieczny@brzeznio.pl

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

październik 2023 roku

VI.3)Additional information:

1.1. Wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym Formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ

1.2. wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA (DALEJ JAKO „JEDZ”) — Załącznik nr 2 do SWZ,

1.3. Potwierdzenie wniesienia wadium

1.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy)

1.5. Dokument pełnomocnictwa – (jeżeli dotyczy).

Szczegółowy opis zawarty został w SWZ

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krakowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021