Dienstleistungen - 537939-2018

06/12/2018    S235    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen

2018/S 235-537939

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
00603295
Šíravská 7
Bratislava-Vrakuňa
821 07
Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Dagmar Melotíková
Telefon: +421 903520052
E-Mail: dagmar.melotikova@gmail.com
Fax: +421 240204804
NUTS-Code: SK010

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.uvo.gov.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.ezakazky.sk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Zimná údržba komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov, priechodov pre chodcov a verejných priestranstiev v katastrálnom území mestskej časti Bratislava–Vrakuňa“

Referenznummer der Bekanntmachung: 51/ME/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90600000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom obstarávania sú služby, ktoré zahŕňajú kompletný výkon zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov, priechodov pre chodcov a verejných priestranstiev (ďalej aj ako komunikácie) v katastrálnom území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a to:

— pohotovosť mechanizmov a pracovníkov počas dohodnutého zimného obdobia,

— výkony na komunikáciách a ich nasadenie,

— ručné výkony na chodníkoch,

— strojné výkony na chodníkoch,

— posyp,

— posypový materiál (soľ, inertný materiál), dovoz posypového materiálu, skladovanie posypového materiálu, nakladanie posypového materiálu, presun zamestnancov,

— strojové čistenie komunikácií,

— ručné zametanie chodníkov.

Za zimné obdobie sa považuje obdobie od 15.11. do 15.3. nasledujúceho roka.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK010
Hauptort der Ausführung:

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, katastrálne územie Vrakuňa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Posúdenie stavu komunikácii (situačné stupne) na základe posúdenia stavu zjazdnosti a schodnosti pozemných komunikácií a chodníkov podľa poveternostných podmienok na komunikáciách sa určujú tieto situačné stupne zabezpečovania zimnej údržby:

I. stupeň - stav ostražitosti nastáva pri:

— očakávanej zrážkovej činnosti, mrznúcom mrholení, mrznúcom daždi,

— pri snežení so zosilnením vetra, podľa meteorologických predpovedí počasia, ktoré majú vplyv na zjazdnosť pozemných komunikácií, zvýšenom výskyte takých závad zjazdnosti spôsobených vplyvom počasia, ktoré nemôže vodič predvídať, šmykľavosti na pozemných komunikáciách v ojedinelých miestach spôsobených námrazou.

— pri stave ostražitosti poskytovateľ služby uvádza do pohotovosti prostriedky a pracovné sily vlastné, alebo prostriedky a pracovné sily, s ktorými má zmluvné vzťahy.

II. stupeň - stav pohotovosti nastáva pri:

— pretrvávajúcich vytrvalých snehových zrážkach, ktoré vytvárajú na komunikáciách neutlačenú snehovú vrstvu nad 10 cm, tvoriacu prekážku pre jednostopové vozidlá a nemotorové vozidlá alebo pre osobné motorové vozidlá v stúpaní,

— zvýšenom výskyte miest na pozemných komunikáciách, na ktorých sa vytvárajú snehové jazyky a záveje, v dôsledku čoho je neuvoľnená prejazdná šírka jazdného pruhu pre každý smer,

— šmykľavosti vozovky, spôsobenej utlačenou snehovou vrstvou, rozmočeným snehom, mrznúcim mrholením, mrznúcim dažďom v dôsledku nepriaznivých klimatických pomerov, ktoré vytvárajú závady v zjazdností väčšiny komunikácii. Pri stave pohotovosti poskytovateľ služby zabezpečuje nasadenie prostriedkov a pracovných síl ako pri I. stupni.

IIl. stupeň - stav ohrozenia je vvhlásený pri:

— pretrvávajúcich trvalých snehových zrážkach, ktoré vytvárajú na komunikáciách neutlačenú snehovú vrstvu tvoriacu prekážku pre všetky motorové vozidlá, zvýšenom výskyte miest na pozemných komunikáciách, na ktorých je uvoľnená prejazdná šírka len jedného jazdného pruhu pre obidva smery bez riadenia dopravy,

— pretrvávajúcich trvalých snehových zrážkach alebo silnom vetre, vytvárajúcom na celom území mestskej časti Bratislava- Vrakuňa záveje, alebo súvislé snehové jazyky znemožňujúce prejazdnosť komunikácii pre iné ako špeciálne vozidlá. Pri stave ohrozenia poskytovateľ služby a verejný obstarávateľ musí nasadiť všetky svoje prostriedky a pracovné sily a ďalej sa môžu nasadiť všetky dostupné prostriedky a pracovné sily orgánov a organizácií v územnom obvode mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Ďalšie pracovné sily môžu byť nasadené po rozhodnutí členov štábu zimnej údržby verejného obstarávateľa a riadiaceho centra Magistrátu hl. m. SR Bratislavy.

Vyhlásenie situačných stupňov

1. I. a II. stupeň vyhlasuje preventívna pohotovostná služba poskytovateľa služby a dodatočne ohlási zodpovednému zamestnancovi mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

2. III. stupeň vyhlasuje starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, alebo nim poverený zástupca na doporučenie centrálneho dispečingu poskytovateľa služby.

2. Spôsob zadávania, preberania a kontroly vykonaných služieb zimnej údržby komunikácii:

3. Časový postup a rozsah vykonávania zimnej údržby na komunikáciách:

Zoznam a výmera všetkých komunikácií v dĺžke 27, 117 km a zoznam chodníkov v celkovej ploche cca 70 000 m2 tvorí Prílohu č. 6 súťažných podkladov, ktorá bude nedeliteľnou Prílohou č. 1 Zmluvy o poskytovaní služieb.

4. Výkony zimnej údržby

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 218-499276
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Verejný obstarávateľ doplní predmet obstarania a vyhlási opätovne nové verejné obstarávanie. Zrušenie verejného obstarávania v súlade s §57 ods.2 ZVO.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/12/2018