Dienstleistungen - 537944-2018

06/12/2018    S235    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Zabierzów: Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste

2018/S 235-537944

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Urząd Gminy Zabierzów
Rynek 1
Zabierzów
32-080
Polen
Kontaktstelle(n): Lidia Kuć
Telefon: +48 122830742
E-Mail: zrp@zabierzow.org.pl
Fax: +48 122852109
NUTS-Code: PL214

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zabierzow.org.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w miejscowości Zabierzów na terenie Gminy Zabierzów – Sektor I

Referenznummer der Bekanntmachung: ZRP.271.1.116.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w miejscowości Zabierzów na terenie Gminy Zabierzów – Sektor I

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 175 236.57 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000
90513100
90510000
90513000
90514000
34928480
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL214
Hauptort der Ausführung:

Gmina Zabierzów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w miejscowości Zabierzów na terenie Gminy Zabierzów – Sektor I

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający udziela zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp, ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Dringende Gründe im Zusammenhang mit für den öffentlichen Auftraggeber unvorhersehbaren Ereignissen, die den strengen Bedingungen der Richtlinie genügen
Erläuterung:

W związku z rażącym niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków określonych w umowie nr ZRP.272.1.45.2018 z dnia 19.7.2018 r. dotyczącej realizacji usług pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w miejscowości Zabierzów na terenie Gminy Zabierzów – sektor I”, w szczególności w zakresie terminowości odbioru odpadów od mieszkańców w terminach wskazanych precyzyjnie w harmonogramach, z dniem 27.7.2018 r. na podstawie art. 746 § 1 w zw. z art. 750 Kodeksu cywilnego Wójt Gminy Zabierzów wypowiedział Wykonawcy przedmiotową umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn wskazanych poniżej.

Tutejszy organ posiada obszerną dokumentację opisową oraz fotograficzną, stanowiącą środki dowodowe potwierdzające liczne i zarazem rażące naruszenia postanowień umownych, które w pełni uzasadniają wypowiedzenie umowy z wyłącznej winy Wykonawcy.

Do podstawowych zarzutów w zakresie nierzetelnego wykonywania usługi w Sektorze 1 – miejscowość Zabierzów, uzasadniających wypowiedzenie ww. umowy ze skutkiem natychmiastowym w pierwszej kolejności zaliczono znaczne i ciągle nawarstwiające się opóźnienia w odbiorze odpadów (dotyczy m.in. ulic: Śląska, Dębowa, Źródlana, Sportowa, Gazowa, Wąska, Radosna). Świadczy to niewątpliwie o całkowitym nieprzygotowaniu do realizacji usługi Wykonawcy, który tym samym składając ofertę w ramach postępowania przetargowego zapewnił Zamawiającego o możliwości wykonywania umowy. Wykonawca pomimo wielu pisemnych i telefonicznych uwag, jakie kierowane były do niego na bieżąco przez Zamawiającego, doprowadził do sytuacji, w której systematycznie narastały zaległości w terenie, co w rezultacie mogło doprowadzić do trudnych do odwrócenia skutków zarówno w kontekście funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych, a także groziło wystąpieniem niebezpiecznych sytuacji dla środowiska (w tym zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego z uwagi na aktualne wysokie temperatury). Nie można przy tym pominąć równie istotnej okoliczności, jaką jest zagrożenie komunikacyjne, związane z zaleganiem odpadów przy drogach i na chodnikach, skoro nie są odbierane w przewidzianych terminach (tj. w dniu ich wystawienia), zgodnie z obowiązującym harmonogramem znanym Wykonawcy zarówno na etapie składania oferty jak i podpisywania umowy. Nadto Zamawiający dostrzegł występowanie po stronie Wykonawcy od samego początku przystąpienia do realizowania usługi dezorganizacji i chaosu w zakresie funkcjonowania systemu w terenie. Brak wystarczających sił w terenie oraz nieprzygotowanie w tej materii przedsiębiorcy doprowadziło do sytuacji, w jakiej po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o wykonaniu usługi w zastępstwie przez podmiot trzeci na jego koszt i ryzyko, Wykonawca nadal nie przystąpił do zebrania zalegających odpadów. Powyższe in extenso wskazuje, że Wykonawca w chwili nie tyle składania oferty, co nawet podpisywania umowy nie był gotów do realizacji usługi.

Odrębną, choć niemniej istotną kwestią pozostają również liczne reklamacje mieszkańców, kierowane do siedziby tut. Urzędu, a następnie na bieżąco wysyłane mailowo do Wykonawcy. Skala reklamacji była tak duża, że konieczne stało się uruchomienie dodatkowej infolinii w Urzędzie. Poza przypadkami zaniechania przez Wykonawcę odbioru odpadów z terenu wielu posesji, innym problemem zgłaszanym przez mieszkańców, który świadczy o nierzetelnym świadczeniu usługi było także niepozostawienie worków na odpady na wymianę, co prowadziło do sytuacji, w której mieszkańcy nie mieli gdzie wrzucać nowo produkowanych odpadów, wszak nieodebrane odpady powodowały, że kosze były pełne, a nowe worki nie były dostarczane.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/10/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Remondis Kraków Sp. z o.o.
ul. Półłanki 64
Kraków
30-740
Polen
NUTS-Code: PL213
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 193 481.29 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/12/2018