Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537949-2021

22/10/2021    S206

Poland-Warsaw: IT services: consulting, software development, Internet and support

2021/S 206-537949

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
National registration number: 526-16-50-857
Postal address: ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 02-362
Country: Poland
Contact person: Artur Olborski
E-mail: zamowienia@gios.gov.pl
Internet address(es):
Main address: https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl
Address of the buyer profile: https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Modyfikacja systemu informatycznego Ekoinfonet w związku z wejściem w życie Dyrektywy Komisji (UW) 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu zgodnie z dyrektywą (...)

Reference number: ZP/220-37/21/AO
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Celem realizacji zamówienia jest modernizacja oraz rozbudowa bazy danych EKOINFONET – baza EHAŁAS, służącej do przechowywania, przetwarzania, przesyłania oraz analizowania danych dotyczących pomiarów hałasu w środowisku. Przyczyni się to do poprawienia jej wydajności oraz usprawnienia i rozszerzenia istniejących funkcjonalności.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 675 000.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Podstawowym celem pracy jest unowocześnienie istniejącej bazy Ehałas, poprawienie jej wydajności oraz usprawnienie i rozszerzenie istniejących funkcjonalności. Baza EHAŁAS będąca elementem systemu informatycznego Ekoinfonet, została opracowana w 2012 r. w ramach przedsięwzięcia „Implementacja i wdrożenie Systemu Informatycznego Państwowego Monitoringu Środowiska Ekoinfonet etap II”, które koncentrowało się na utworzeniu repozytorium i wybranych elementów hurtowni danych wielokomponentowego systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska, o którym mowa w art. 28h ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. System ten został zmodyfikowany w wyniku przedsięwzięcia „Przeniesienie danych monitoringu hałasu do systemu informatycznego Ekoinfonet wraz ze wspomaganiem wdrożenia systemu w Inspekcji Ochrony Środowiska” (lata 2014-2015).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Potencjał kadrowy / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Reakcja po wystąpieniu błędu krytycznego / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 675 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/10/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr POIS.02.01.00-00-003/19 z dnia 26.08.2019 r.

II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (zgodnie z art. 257 ustawy Pzp). Możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, usługi które łącznie spełniają następujące wymogi polegające na:

● modernizacji co najmniej 4 baz danych, o nakładzie pracochłonności co najmniej 1000 godzin pracy łącznie;

● stworzeniu od podstaw co najmniej jednej bazy danych – o nakładzie pracochłonności co najmniej 800 godzin pracy;

● udziale w przynajmniej 2 projektach o tematyce GIS w połączeniu z bazami danych – łącznie 400 godzin pracy.

2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia biegle władającym językiem polskim. Wykonawca wykaże, że dysponuje na potrzeby wykonania tego zamówienia osobami, zgodnie z poniższymi wymaganiami minimalnymi

1 )Backend Developer (2) - Wykształcenie wyższe, udział w co najmniej 4 projektach dot. tworzenia, utrzymywania lub modernizacji systemów bazodanowych.Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie.

2)Frontend Developer (2) - Wykształcenie wyższe, udział w co najmniej 4 projektach dot. tworzenia, utrzymywania lub modernizacji systemów bazodanowych. Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie.

3) Specjalista GIS/pomiary hałasu - Wykształcenie wyższe w zakresie Systemów informacji geograficznej (GIS) lub dyscyplin: akustyka lub ochrona środowiska lub inżynieria środowiska .

Posiada minimum 3 letnie doświadczenie* w pracy w laboratorium posiadającym akredytację w obszarze badań hałasu w zakresie obejmującym referencyjne metodyki wykonywania okresowych pomiarów poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych oparte na wymogach zawartych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego droga, linią kolejową, linia tramwajową lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 nr 140 poz. 824). Posiada doświadczenie w postaci współpracy przy tworzeniu baz danych (co najmniej 1 baza). Posiada doświadczenie w pracy z systemami informacji przestrzennej (GIS), obsłudze oprogramowania GIS, w analizowaniu, przetwarzaniu i prezentacji danych przestrzennych z zakresu jakości środowiska, co jest potwierdzone w wykonanej co najmniej 1 pracy oraz odbytych szkoleniach lub studiach z zakresu GIS (co najmniej 1).

4) Specjalista GIS/bazy danych - Wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub informatyki lub zarządzania,

doświadczenie w projektowaniu, tworzeniu, rozwoju i obsłudze relacyjnych baz danych i narzędzi informatycznych dotyczących danych z zakresu monitoringu jakości środowiska, potwierdzone wykonaniem co najmniej 3 prac, doświadczenie w pracy z systemami informacji przestrzennej (GIS), obsłudze oprogramowania GIS, w analizowaniu, przetwarzaniu i prezentacji danych przestrzennych z zakresu jakości środowiska, co jest potwierdzone w wykonanych co najmniej 2 pracach oraz odbytych szkoleniach lub studiach z zakresu GIS (co najmniej 1), doświadczenie w wytwarzaniu oraz przetwarzaniu plików XML lub GML o dowolnej tematyce, zgodnie ze schematem XSD określonym przez Komisję Europejską lub Europejską Agencję Środowiska, co jest potwierdzone w wykonanych co najmniej 3 pracach. Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie.

Potwierdzenie spełnienia warunku [rzez Wykonawcę dla każdej osoby zostało opisane w rozdziale V SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/11/2021
Local time: 10:30
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021