Services - 537952-2021

22/10/2021    S206

Slovakia-Bratislava: Graffiti removal services

2021/S 206-537952

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
National registration number: 17330190
Postal address: Šafárikovo námestie 3
Town: Bratislava - Staré Mesto
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 81102
Country: Slovakia
Contact person: Ing. MIlan Hamala
E-mail: vo@marianum.sk
Telephone: +421 250700118
Internet address(es):
Main address: http://www.marianum.sk/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434857
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/15059/summary
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odstraňovanie grafitov, nanášanie antigrafitových náterov pre potreby MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Reference number: MAR 26/2021
II.1.2)Main CPV code
90690000 Graffiti removal services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je Odstraňovanie grafitov z pevných povrchov, murivo, kameň, hrobové miesta, pamätníky a nanášanie antigrafitového nástreku, náteru na rôzne povrchy.

1.Odstránenie grafitov z poréznych materiálov /steny, murivo, omietka, kameň.../, neošetrené antigrafitovým náterom. Pieskovanie plôch za účelom čistenia a odstraňovania graffitov, max. 3200 m2 na 4 roky,

2. Chemické odstránenie grafitov z plôch neošetrených antigrafitovým náterom , max. 800 m2 na 4 roky,

3. Chemické odstránenie grafitov z plôch ošetrených antigrafitovým náterom, max. 800 m2 na 4 roky,

4. Antigrafitový náter/nástrek v 3 vrstvách (hladké povrchy) max. 800 m2 na 4 roky,

5. Antigrafitový náter/ nástrek v minimálne 6 vrstvách na štruktúrovaných a poréznych plochách, max. 3200 m2 na 4 roky,

6. Výškové práce (lezeckou technikou bez obmedzenia /plošinou do 45 metrov) max. 800 m2 na 4 roky,

7. Čistenie fasád a povrchov vodným lúčom a odstraňovanie plesní, machov a nečistôt, max. 1600 m2 na 4 roky,

8. Nátery fasád ( kvalitné náterové systémy - fasády ,max. 1600 m2 na 4 roky,

Špecifikácia bodu 1.

Odstránenie grafitov z neošetrenej plochy antigrafitovým náterom. Odstránenie grafitov tu musí prebiehať na všetkých plochách špeciálnou metódou pieskovaním s použitím abrazíva s povinnou frakciou # 20/40. Použité zariadenie- pieskovací stroj musí byť vybavené nastaviteľným riadeným tlakom tryskaného abrazíva, aby bola zaručená možnosť a použiteľnosť na všetkých pamiatkovo chránených plochách a materiáloch.

Špecifikácia bodu 3.

Odstránenie grafitov z ošetrenej plochy antigrafitovým náterom. Odstránenie grafitov tu musí prebiehať na všetkých plochách šetrne bez odstránenia antigrafitového náteru

Špecifikácia bodov 4-5

Antigrafitový nástrek/náter v minimálne 3-6 vrstvách.

Tento nástrek musí byť permanentný s uvedeným a preukázateľným 100 násobným odstraňovacím cyklom. Nástrek musí byť transparentný a nesmie zmeniť vzhľad ošetrovaného podkladu.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia jednotlivých zložiek predmetu obstarávania, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 440 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45442000 Application work of protective coatings
51511300 Installation services of suspended access equipment
90512000 Refuse transport services
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Main site or place of performance:

Šafárikovo nám. š. 3, 811 02 Bratislava

II.2.4)Description of the procurement:

1.Odstránenie grafitov z poréznych materiálov /steny, murivo, omietka, kameň.../, neošetrené antigrafitovým náterom. Pieskovanie plôch za účelom čistenia a odstraňovania graffitov ( pieskovanie abrazívom granát / alebo ekvivalent/) max. 3200 m2 na 4 roky,

2. Chemické odstránenie grafitov z plôch neošetrených antigrafitovým náterom , max. 800 m2 na 4 roky,

3. Chemické odstránenie grafitov z plôch ošetrených antigrafitovým náterom, max. 800 m2 na 4 roky,

4. Antigrafitový náter/nástrek v 3 vrstvách (hladké povrchy) max. 800 m2 na 4 roky,

5. Antigrafitový náter/ nástrek v minimálne 6 vrstvách na štruktúrovaných a poréznych plochách, max. 3200 m2 na 4 roky,

6. Výškové práce (lezeckou technikou bez obmedzenia /plošinou do 45 metrov) max. 800 m2 na 4 roky,

7. Čistenie fasád a povrchov vodným lúčom (švédska chémia Trion BPS 7111 / alebo ekvivalent/) a odstraňovanie plesní, machov a nečistôt, max. 1600 m2 na 4 roky,

8. Nátery fasád ( kvalitné náterové systémy - fasády farba Helios Premium, Caparol / alebo ekvivalent/),max. 1600 m2 na 4 roky,

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 440 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Pre zaradenie do DNS musí záujemca spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného

postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO"). Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom uvedeným v § 32 ods. 2 až 7 ZVO.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 týmto oznamuje potenciálnym dodávateľom, že nemá prístup k

informačným systémom verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii), preto preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 3 nie je možné

Záujemca môže v zmysle § 152 ods. 4 ZVO preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. V prípade preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia prostredníctvom

zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že ich zaradenie bude trvať

len do doby platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov.

Záujemca môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym

dokumentom podľa § 39 ods. 1 ZVO. V prípade, ak záujemca využije možnosť predbežne nahradiť doklady na

preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom bude následne vyzvaný, aby predložil

doklady, a to za účelom overenia splnenia podmienok účasti.

V prípade záujemcu/uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje

preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa služieb bežne dostupných na trhu, v rámci DNS sa budú priebežne realizovať jednotlivé zákazky. DNS je zriadený na dobu trvania max. 4 roky (48 mesiacov).

Verejný obstarávateľ chce operatívnym zadávaním zákaziek umožniť účasť aj menším poskytovateľom služieb a preto

odporúča aj menším poskytovateľom, ktorí spĺňajú podmienky účasti, aby zaslali žiadosť o zaradenie do DNS, aby sa tak mali možnosť uchádzať o vyhlásené zákazky.

Verejný obstarávateľ bude v pravidelných asi 6 mesačných cykloch vyhlasovať zákazky na poskytovanie služieb. .

V nepravidelných intervaloch, podľa aktuálnej potreby bude vyhlasovať zákazky na poskytovanie špecializovaných služieb napríklad týkajúcich sa odstraňovania grafitov v ťažko prístupných miestach, s potrebou lezeckej výbavy,

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the setting up of a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 48 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021