Dienstleistungen - 537953-2018

06/12/2018    S235    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Toruń: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste

2018/S 235-537953

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Miasta Toruń
Wały gen. Sikorskiego 8
Toruń
87-100
Polen
Kontaktstelle(n): Kamila Góral
Telefon: +48 566118698
E-Mail: k.goral@um.torun.pl
Fax: +48 566118636
NUTS-Code: PL613

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.torun.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Remont i przebudowa budynków przy ul. Włocławskiej 179 i 181 w Toruniu na cele lokali mieszkalnych”.

Referenznummer der Bekanntmachung: 154/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71250000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Remont i przebudowa budynków przy ul. Włocławskiej 179 i 181 w Toruniu na cele lokali mieszkalnych”.

1.2. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

— kompleksowy remont i przebudowę budynków we wszystkich branżach,

— projekt zagospodarowania terenu,

— w zakresie sygnału telewizji satelitarnej należy uwzględnić również budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Włocławskiej 183,

— przełożenie rozdzielni elektrycznej dla budynku przy ul. Włocławskiej 183,

— ocenę stanu technicznego budynków (w tym, w razie potrzeby, niezbędne odkrywki),

— uzupełnienie inwentaryzacji budowlanej wielobranżowej, łącznie z terenem działki.

Budynki po przeprowadzonym remoncie i przebudowie zostaną przeznaczone na lokale mieszkalne.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 121 951.22 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613
Hauptort der Ausführung:

Gmina Miasta Toruń

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Remont i przebudowa budynków przy ul. Włocławskiej 179 i 181 w Toruniu na cele lokali mieszkalnych”.

2. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: kompleksowy remont i przebudowę budynków we wszystkich branżach, projekt zagospodarowania terenu, w zakresie sygnału telewizji satelitarnej należy uwzględnić również budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Włocławskiej 183, przełożenie rozdzielni elektrycznej dla budynku przy ul. Włocławskiej 183, ocenę stanu technicznego budynków (w tym, w razie potrzeby, niezbędne odkrywki), uzupełnienie inwentaryzacji budowlanej wielobranżowej, łącznie z terenem działki.

Budynki po przeprowadzonym remoncie i przebudowie zostaną przeznaczone na lokale mieszkalne.

3. Dodatkowe wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia:

— lokalizacja budynków w dzielnicy „Rudak” przy ul. Włocławskiej 179 i 181 w Toruniu, działki nr 27, 29, 30 46, 50, 51, 54 w obrębie 76,

— opracowanie obejmuje 2 budynki: pierwszy 3 kondygnacyjny budynek biurowy, drugi 3 kondygnacyjny internat z podpiwniczeniem. Budynki są ze sobą połączone. Łączna planowana powierzchnia użytkowa to ok. 1 380 m2,

— materiałem wyjściowym do prac projektowych jest projekt koncepcyjny wraz z inwentaryzacją pn. „Przebudowa i modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Włocławskiej 179 i 181 w Toruniu” (opracowanie wyk. przez mgr inż. arch. Jacka Murawskiego w grudniu 2016 r., stanowiące załącznik do SIWZ w pozycji: „materiały poglądowe”),

— budynki należą do obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Aleksandrowskiej i Włocławskiej w Toruniu – Uchwała RMT nr 446/16 z dnia 8.11.2016 r., stanowiąca załącznik do SIWZ w pozycji: „materiały poglądowe”,

— w projekcie należy zawrzeć analizę, o której jest mowa w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.4.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462, z 2013 r. poz. 762 i z 2015 r. poz. 1554),

— w ramach prac projektowych należy przewidzieć także udział spotkaniach w charakterze prelegenta oraz wykonać prezentację multimedialną wykonanych opracowań,

— do wszystkich projektowanych robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. Materiały i technologie przyjęte przez projektanta powinny mieć określone wymagane parametry techniczne oraz podane warunki, jakie należy spełnić dla zapewnienia równoważności materiałów,

— opracowany przedmiot zamówienia winien uwzględniać wytyczne zawarte w opracowaniu pn. „Regionalne zasady i standardy kształtowania ładu przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego” (oprac. z 28.10.2015 r. ze zm. 15.6.2016 r., stanowiące załącznik do SIWZ),

— opracowany przedmiot umowy winien uwzględniać wytyczne zawarte w opracowaniu pn. „Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski” (oprac. Ministerstwa Gospodarki z października 2014 r., stanowiące załącznik do SIWZ),

— opracowany przedmiot zamówienia winien uwzględniać wytyczne zawarte w opracowaniu pn. „Finansowanie termomodernizacji budynków ze środków dostępnych w ramach polityki spójności” (oprac. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z 2014 r., stanowiące załącznik do SIWZ).

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie przewiduje wykluczeń na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy.

7. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą na podstawie art. 24aa ustawy Pzp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres rękojmi w miesiącach - nie mniej niż 36 miesięcy i nie więcej niż 72 miesiące / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin realizacji:

Etap I (proj. koncepcyjny):

Rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy, zakończenie: nie później niż 3 tyg. od zawarcia umowy

Etap II (proj. bud. zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego i pozostałe opracowania przedmiotu umowy):

Rozpoczęcie: po zaakceptowaniu przez Zamawiającego proj. koncepcyjnego, zakończenie: nie później niż 20 tyg. od zawarcia umowy

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 181-410219
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Remont i przebudowa budynków przy ul. Włocławskiej 179 i 181 w Toruniu na cele lokali mieszkalnych”.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/12/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Budprojekt Sp. z o.o.
ul. Szosa Chełmińska 119
Toruń
87-100
Polen
NUTS-Code: PL613
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 121 951.22 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 106 641.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Oświadczenia i dok. składane przez Wykonawcę:

1. Oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,

2. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

3. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

6. Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmioty, na zdolnościach, których Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

7. Dowód wniesienia wadium,

8. Formularz ofertowy,

9. Oryginał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wyłącznie w wersji elektronicznej, o treści zgodnej z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (załącznik nr 6 do SIWZ), wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt 5 SIWZ.

10. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w pkt 3. oraz oświadczenia o których mowa w pkt 4 oraz pkt 5,

11. Wykonawca na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp składa oświadczenie jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – oświadczenie składane w przypadku korzystania z podwykonawców,

12. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie ma dostarczyć Wykonawca krajowy lub Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej znajduje się w punkcie 4.3 SIWZ.

13. Wadium w wysokości 1 500,00 PLN powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu na konto UMT

Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto Zamawiającego.

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,

c) gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
00-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz podniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno:

— wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,

— zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

— określać żądanie oraz

— wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.1. Odwołanie na treść ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia jego publikacji w DUUE, a wobec postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.

4.2. Wobec czynności innych niż określone w punkcie .4.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

5. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub

Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

6. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego

Właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO.

7. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego.

8. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
00-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/12/2018