Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537975-2021

22/10/2021    S206

Poland-Skarżysko Kościelne: Refuse and waste related services

2021/S 206-537975

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Skarżysko Kościelne
National registration number: 6631338409
Postal address: Skarżysko Kościelne
Town: Skarżysko Kościelne
NUTS code: PL721 Kielecki
Postal code: 26-115
Country: Poland
Contact person: Robert Gładyś
E-mail: inwestycje@skarzysko.com.pl
Telephone: +48 2714466
Fax: +48 2714481
Internet address(es):
Main address: www.skarzysko.com.pl
Address of the buyer profile: https://www.ugskarzysko.bip.doc.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://skarzyskokoscielne.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://skarzyskokoscielne.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://skarzyskokoscielne.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne w latach 2022 - 2023

Reference number: In.III.271.21.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne w latach 2022 - 2023

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:

1) odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych,

2) odbieranie przeterminowanych leków,

3) odbieranie odpadów wielkogabarytowych, popiołu, zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego i innych odpadów bezpośrednio z terenu nieruchomości (wystawki), na których zamieszkują mieszkańcy,

4) dostarczenie pojemników i worków do gromadzenia odpadów zmieszanych i segregowanych, w odpowiedniej kolorystyce;

5) zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zebranych w punktach zbiórki przeterminowanych leków,

6) gospodarowanie odebranymi odpadami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Teren Gminy Skarżysko Kościelne

II.2.4)Description of the procurement:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne w latach 2022 - 2023

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:

1) odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych,

2) odbieranie przeterminowanych leków,

3) odbieranie odpadów wielkogabarytowych, popiołu, zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego i innych odpadów bezpośrednio z terenu nieruchomości (wystawki), na których zamieszkują mieszkańcy,

4) dostarczenie pojemników i worków do gromadzenia odpadów zmieszanych i segregowanych, w odpowiedniej kolorystyce;

5) zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zebranych w punktach zbiórki przeterminowanych leków,

6) gospodarowanie odebranymi odpadami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Poziom emisji spalin norma EURO / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 30.000,00 zł

2. Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4 % ceny ofertowej brutto.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający wymaga, w zakresie zamówienia, aby Wykonawca:

a) posiadał aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.).

b) wpis do rejestru BDO dokonywany na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

- odpowiednie zezwolenia, licencje, koncesje lub potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj.:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.).

b) wpis do rejestru BDO dokonywany na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej Zamawiający wymaga aby Wykonawca:

- posiadał odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia o której mowa w rozdziale XIV ust. 1 pkt. 3 niniejszej SWZ,

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 12, Wykonawca składa inne podmiotowe

Środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu co do sytuacji ekon. finans.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości dotyczące:

a) doświadczenia tj. Zamawiający uzna że warunek doświadczenia jest spełniony jeśli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 1 usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Za usługę odpowiadającą usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia Zamawiający uzna usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych na rzecz właścicieli nieruchomości, o łącznej masie minimum - 1500 Mg

b) potencjału technicznego Wykonawcy, tj.: Zamawiający uzna że warunek potencjału technicznego Wykonawcy jest spełniony, jeśli Wykonawca dysponuje:

- bazą magazynowo transportową usytuowaną w gminie Skarżysko Kościelne lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Skarżysko Kościelne na terenie, do którego posiada tytuł prawny.

- wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości tj.: co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert;

2) opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych stosowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia jakości;

3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Określono w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej: http://skarzyskokoscielne.ezamawiajacy.pl w dniu składania ofert 19.11.2021 r. o godzinie 11:00 i dokonywane będzie poprzez odszyfrowanie złożonych ofert i upublicznienie informacji z ofert na Platformie.

Information about authorised persons and opening procedure:

- Andrzej Skrzypczak, Robert Gładyś tel. 41 / 2714466 w. 18 - w sprawach proceduralnych

- Grzegorz Pypeć, Justyna Minda-Piotrowska tel. 41 / 2714466 w. 20 - w sprawach przedmiotu zamówienia

Procedura otwarcia ofert opisana w SWZ rozdział XII

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

III/IV kwartał 2023 roku

VI.3)Additional information:

Podstawy wykluczenia:

art. 108 ust. 1

art. 109 ust. 1 pkt. 1), 2) lit. c, 4), 7) ustawy Pzp

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt. 1).

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

9. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (zgodnie z art. 580 ustawy Pzp) w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

11. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021