Services - 537992-2021

22/10/2021    S206

Poland-Staszów: Forestry services

2021/S 206-537992

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Staszów
Postal address: Ul. Oględowska 4
Town: Staszów
NUTS code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Postal code: 28-200
Country: Poland
Contact person: Joanna Drożdżowska
E-mail: joanna.drozdzowska@radom.lasy.gov.pl
Telephone: +48 158646842
Internet address(es):
Main address: https://www.staszow.radom.lasy.gov.pl/
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_staszow
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_staszow
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_staszow
I.4)Type of the contracting authority
Other type: jednostka organizacyjna SP nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Main activity
Other activity: leśnictwo

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Staszów w roku 2022.

Reference number: SA.270.67.2021
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 – : „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz szkółkarstwa i nasiennictwa, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Staszów w roku 2022.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictwa: Golejów, Wiśniówka, Szczeka, Pliskowola

Lot No: Pakiet I
II.2.2)Additional CPV code(s)
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Main site or place of performance:

Tereny w zarządzie Nadleśnictwa Staszów; leśnictwa Golejów, Wiśniówka, Szczeka, Pliskowola

II.2.4)Description of the procurement:

L. Golejów

Całkowity wyrób drewna M3 7092

Dopłata do poz. dr. z tyt. wydłuż. zrywki do 500 m M3 50, od 501 do 1000 m M3 100, powyżej 1000 m M3 50

Prace wyk. ręcz. z użyciem pilarki H 10

Sadzenie sadz. z zakrytym syst. korz. TSZT 22,30

Dowóz sadz. TSZT 22,30

Wykasz. chwastów w upr., usuw. nalotów w upr. pochodnych HA 83,71

CW HA 7,58

CP HA 9,02

Zabezpiecz. upraw przed zwierzyną - repelenty HA 16,76

Wykład. pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 530

Badanie zapędraczenia gleby - dół 0,5 m3 SZT 172

JPPS SZT 5

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw H 300

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 100

Wynosz. i układ. pozostał. w stosy nie wymiar. M3P 100

Wywiesz. budek lęg. i schronów dla nietoperzy SZT 10

Czyszcz. budek lęg. i schronów dla nietoperzy SZT 60

Kontrola i utrzym. pułapek, wybieranie i usuwanie ryjk. SZT 5 300

Prace wyk. ręcznie przy dogasz. i dozorowaniu pożarzysk H 48

Prace godz. ręcz. (8% VAT) H 472

Prace godz. ręcz. z urządzeniem (8% VAT) H 34

Prace godz. ciągn. (8% VAT) H 125

L. Wiśniówka

Całkowity wyrób drewna M3 9045

Dopłata do poz. dr. z tyt. wydłuż. zrywki do 500 m M3 50,

od 501 do 1000 m M3 100, powyżej 1000 m M3 50

Prace wyk. ręcz. z użyciem pilarki H 10

Sadz. 1-latek pod kostur TSZT 20

Sadz. wielolatek w jamkę TSZT 28

Sadz. sadzonek z zakrytym syst. korz. TSZT 20

Dowóz sadzonek TSZT 68

Wykasz chwastów w upr. oraz usuw nalotów w upr. pochodnych HA 73

CW HA 14,80

CP HA 13,98

Zabezpiecz. upraw przed zwierzyną - repelenty HA 5,43

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 652

Badanie zapędraczenia gleby - dół 0,5 m3 SZT 57

JPPS SZT 6

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw H 400

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 100

Wynosz i układ pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 100

Wywie. budek lęg. i schronów dla nietoperzy SZT 20

Czyszcz. budek lęg. i schronów dla nietoperzy SZT 140

Kontrola i utrzym. pułapek, wybieranie i usuwanie ryjk. SZT 6 520

Prace wyk. ręcz przy dogasz i dozorowaniu pożarzysk H 10

Prace godz. ręcz. (8% VAT) H 380

Prace godz. ręcz. (23% VAT) H 50

Prace godz. ręcz. z urządzeniem (8% VAT) H 38,40

Prace godz. ciągn. (8% VAT) H 105

Prace godz. ciągn. (23% VAT) H 10

L. Szczeka

Całkowity wyrób drewna M3 9242

Dopłata do poz. dr. z tyt. wydłuż. zrywki do 500 m M3 5, od 501 do 1000 m M3 100, powyżej 1000 m M3 50

Prace wyk. ręcz. z użyciem pilarki H 10

Sadz. wielolatek w jamkę TSZT 25,95

Sadz. sadzonek z zakrytym sys. korz. TSZT 40,15

Sadz. sadzonek z zakrytym syst. korz. w popraw. i uzupełnie. TSZT 1,90

Dowóz sadzonek TSZT 68,30

Wykasz. chwastów w upr. oraz usuwanie nalotów w upr. pochodnych HA 62,29

CW HA 8,21

CP HA 17,217

Zabezpiecz. upraw przed zwierz.- repelentów HA 7

Badanie zapędracz. gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 264

Próbne poszukiw. owadów w ściółce SZT 8

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw H 250

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 100

Wynosz. i układ. pozost. w stosy niewymiarowe M3P 100

Wywiesz. budek lęg. i schronów dla nietoperzy SZT 10

Czyszcz. budek lęg. i schronów dla nietoperzy SZT 31

Prace wyk. ręcz. przy dogasz. i dozorowaniu pożarzysk H 16

Prace godz. ręcz. (8% VAT) H 160

Prace godz. ręcz. z urządzeniem (8% VAT) H 70

Prace godz. ciągn. (8% VAT) H 108

L.Pliskowola

Całkowity wyrób drewna M3 5205

Dopłata do poz dr z tyt wydłuż. zrywki do 500 m M3 50, od 501 do 1000 m M3 100, powyżej 1000 m M3 50

Prace wykon. ręcz. z użyciem pilarki H 10

Wykasz. chwastów w upr. oraz usuw. nalotów w upr. pochodnych HA 30,65

CW HA 10,11

CP HA 13,61

Wykład. pułapek na ryjkow. - dołki chwytne, wałki itp. SZT 320

JPPS SZT 21

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw H 160

Spalanie gałęzi ułożon. w stosy M3P 100

Wynosz. i układ. pozostał. w stosy niewymiarowe M3P 100

Wywiesz. bud. lęg i schronów dla nietoperzy SZT 10

Czyszcz. bud. lęg i schronów dla nietoperzy SZT 20

Kontrola i utrzym. pułapek, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 3 840

Prace wyk. ręcz. przy dogasz. i dozorowaniu pożarzysk H 10

Prace godz. ręcz. (8% VAT) H 390

Prace godz. ciągn. (8% VAT) H 76,00

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 03/01/2022
End: 30/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Opis zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP został zawarty w rozdziale 3 SWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

3.6. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.12.2022 r. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 1 stycznia 2022 r., termin realizacji zamówienia nastąpi od dnia 3 stycznia 2022 r. Terminy wykonania poszczególnych prac (w każdym z Pakietów) będą określane w Zleceniach.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictwa: Strużki, Sichów, Łubnice

Lot No: Pakiet II
II.2.2)Additional CPV code(s)
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Main site or place of performance:

Tereny w zarządzie Nadleśnictwa Staszów; leśnictwa Strużki, Sichów, Łubnice

II.2.4)Description of the procurement:

l. Strużki

Całkowity wyrób drewna M3 7834

Dopłata do poz. dr. z tyt. wydłuż. zrywki do 500 m M3 50, od 501 do 1000 m M3 100, powyżej 1000 m M3 50

Prace wyk. ręcz. z użyciem pilarki H 10

Sadz. wielolatek w jamkę TSZT 57,45

Sadz. sadzonek z zakryt. syst. korzen. w popraw. i uzupełn. TSZT 2,90

Dowóz sadz. TSZT 60,35

Wykasz. chwastów w upr. oraz usuw. nalotów w upr. pochod. HA 74,08

CW HA 11,72

CP HA 23,71

Zabezp. upr. przed zwierzyną - repelenty HA 7,40

Wykład. pułapek na ryjk.- dołki chwytne, wałki SZT 240,00

Badanie zapędr. gleby - dół 0,5 m3 SZT 136,00

JPPS SZT 2,00

Demontaż ogrodzeń HM 7,58

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw H 500

Spalanie gałęzi ułoż. w stosy M3P 250

Wynosz. i układ. pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 250

Wywiesz. budek lęg. i schronów dla nietoperzy SZT 5

Czyszcz. budek lęg. i schronów dla nietoperzy SZT 37

Kontrola i utrzym. pułapek, wybieranie i usuwanie ryjk. SZT 2 400

Odnowienie bruzdy na pasach ppoż KMTR 1,20

Porządk. terenów na pasach ppoż HA 4

Prace wyk. ręcz. przy dogasz. i dozorowaniu pożarzysk H 20

Prace godz. ręcz. (8% VAT) H 460

Prace godz. ręcz. z urządzeniem (8% VAT) H 90

Prace godz. ciąg. (8% VAT) H 75

L. Sichów

Całkowity wyrób drewna M3 10033

Dopłata do poz. dr. z tyt. wydłuż. zrywki do 500 m M3 50, od 501 do 1000 m M3 100, powyżej 1000 m M3 50

Prace wyk. ręcz. z użyciem pilarki H 10

Sadz. wielolatek w jamkę TSZT 52,85

Sadz. sadzonek z zakr. syst. korzeniowym TSZT 6,40

Sadz. sadzonek z zakr. syst. korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 3,50

Dowóz sadzonek TSZT 62,75

Wykasz. chwastów w upr. oraz usuw. nalotów w upr. pochodnych HA 70,12

CW HA 7,36

CP HA 4,45

Zabezp. Upr. przed zwierzyną - repelenty HA 25,05

Wyk. pułapek na ryjk. - dołki chwytne, wałki itp. SZT 90

JPPS SZT 8

Demontaż ogrodzeń HM 17,08

Naprawa (konserwacja) ogrodz. upraw H 800

Spal. gałęzi ułożonych w stosy M3P 100

Wynoszenie i układ. pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 100

Czyszcz. bud. lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 25

Kontrola i utrzym. pułapek, wybieranie i usuwanie ryjk. SZT 900

Prace wyk. ręcz. przy dog. i dozorowaniu pożarzysk H 40

Prace godz. ręczne (8% VAT) H 270

Prace godz. ręczne z urządzeniem (8% VAT) H 8

Prace godz. ciągnik. (8% VAT) H 130

L. Łubnice

Całkowity wyrób drewna M3 6574

Dopłata do poz. dr. z tyt. wydłuż. zrywki do 500 m M3 50, od 501 do 1000 m M3 100, powyżej 1000 m M3 50

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 33,55

Dowóz sadzonek TSZT 33,55

Wykasz. chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych HA 76,42

CW HA 9,22

CP HA 8,74

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 14

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 450

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 10

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 300

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 100,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 100

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20

Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 4 500

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 20

Prace godz. ręczne (8% VAT) H 201

Prace godz. ciągnikowe (8% VAT) H 165

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 03/01/2022
End: 30/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Opis zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP został zawarty w rozdziale 3 SWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

3.6. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.12.2022 r. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 1 stycznia 2022 r., termin realizacji zamówienia nastąpi od dnia 3 stycznia 2022 r. Terminy wykonania poszczególnych prac (w każdym z Pakietów) będą określane w Zleceniach.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictwa: Smerdyna, Zawidza, Bukowa

Lot No: Pakiet III
II.2.2)Additional CPV code(s)
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Main site or place of performance:

Tereny w zarządzie Nadleśnictwa Staszów; leśnictwa Smerdyna, Zawidza, Bukowa

II.2.4)Description of the procurement:

L. Smerdyna

Całkowity wyrób drewna M3 8025

Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki do 500 m M3 50, od 501 do 1000 m M3 100, powyżej 1000 m M3 50

Prace wyk.e ręcznie z użyciem pilarki H 10

Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 30,90

Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 30,90

Sadz. 1-latek pod kostur TSZT 37,60

Sadz. wielolatek w jamkę TSZT 74,82

Sadz. sadzonek z zakrytym syst. korz. w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 2,20

Dowóz sadzonek TSZT 114,60

Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych HA 135,02

CW HA 13,02

CP HA 13,77

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną - repelenty HA 69,03

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 959

Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 66

JPPS SZT 6

Demontaż ogrodzeń HM 89,68

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 200

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 90

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 90

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 79

Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 9 590

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 10

Prace godz. ręczne (8% VAT) H 250,00

Prace godz. ciągnikowe (8% VAT) H 55,00

L. Bukowa

Całkowity wyrób drewna M3 7228

Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki do 500 m M3 50, od 501 do 1000 m M3 100, powyżej 1000 m M3 50

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10

Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 34,55

Dowóz sadzonek TSZT 34,55

Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych HA 81,24

CW HA 8,89

CP HA 11,14

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 11

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 42

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 480

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 80

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 8000

Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 85

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 10

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 296

Prace godzinowe ręczne z urządzeniem (8% VAT) H 67

Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT) H 92

L. Zawidza

Całkowity wyrób drewna M3 6015

Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki do 500 m M3 50, od 501 do 1000 m M3 100, powyżej 1000 m M3 50

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10

Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 2,45

Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 14,65

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 5,40

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 2,45

Dowóz sadzonek TSZT 22,50

Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych HA 79,12

Chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym HA 21,77

CW HA 2,85

Podkrzesywanie i formowanie drzewek na uprawach TSZT 0,40

Czyszczenia póżne HA 24,56

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 22,40

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 130

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 6

Demontaż ogrodzeń HM 94,03

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 400

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 100

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 100

Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 64

Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 1 300

Odnowienie bruzdy na pasach przeciwpożarowych KMTR 2,50

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 10

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 300,00

Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT) H 125,00

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 03/01/2022
End: 30/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Opis zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP został zawarty w rozdziale 3 SWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

3.6. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.12.2022 r. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 1 stycznia 2022 r., termin realizacji zamówienia nastąpi od dnia 3 stycznia 2022 r. Terminy wykonania poszczególnych prac (w każdym z Pakietów) będą określane w Zleceniach.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictwa: Żyznów, Malkowice, Przyjmy, Mokre

Lot No: Pakiet IV
II.2.2)Additional CPV code(s)
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Main site or place of performance:

Tereny w zarządzie Nadleśnictwa Staszów; leśnictwa Żyznów, Malkowice, Przyjmy, Mokre

II.2.4)Description of the procurement:

L. Żyznów

Całkowity wyrób drewna M3 6198

Dopłata do poz. dr. z tyt. wydł. zrywki do 500 m M3 60, od 501 do 1000 m M3 160, powyżej 1000 m M3 80

Prace wyk. ręcz. z użyciem pilarki H 10

Oczyszcz. zrębów, gruntów porol. halizn i płazowin z krzewów, jeżyn, malin poprzez wycinanie i wynosz. wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierz. HA 0,75

Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 18,05

Przekop. gleby na talerzach w miejscu sadz. TSZT 5,40

Sadz. wielolatek w jamkę TSZT 58,95

Dowóz sadz. TSZT 58,95

Wykasz. chwastów w upr. oraz usuw. nalotów w upr. pochodnych HA 115,26

CW HA 3,89

Podkrzesyw. i formow. drzewek na upr. TSZT 13,30

CP HA 23,80

Zabezp. upraw przed zwierz. - repelenty HA 38,95

Badanie zapędracz. gleby - dół 0,5 m3 SZT 46

Demontaż ogrodzeń HM 18,23

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw H 200

Spalanie gałęzi ułożon. w stosy M3P 50

Wynosz. i układ. pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 50

Prace wyk. ręcz. przy dogasz. i dozorow. pożarzysk H 10

Prace godz. ręcz. (8% VAT) H 300

Prace godz. ciągnik. (8% VAT) H 123

L. Malkowice

Całkowity wyrób drewna M3 8246

Dopłata do poz. d. z tyt. wydł. zrywki do 500 m M3 55, od 501 do 1000 m M3 110, powyżej 1000 m M3 55

Prace wyk. ręcz. z użyciem pilarki H 10

Sadz. wielolatek w jamkę TSZT 31,90

Dowóz sadz. TSZT 31,95

Wykasz. chwastów w upr. oraz usuw. nalotów w upr. pochodnych HA 78,34

CW HA 26,58

CP HA 11,65

Zabezpiecz. upraw przed zwierz. - repelenty HA 13,28

Wykład. pułapek na ryjk.- dołki chwytne, wałki itp. SZT 70,00

Badanie zapędracz. gleby - dół 0,5 m3 SZT 111

JPPS SZT 11

Demontaż ogrodzeń HM 3,26

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw H 400

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 100

Wynosz. i układ. pozostał. w stosy niewymiarowe M3P 100

Wywiesz. budek lęg. i schronów dla nietop. SZT 10

Czyszcz. budek lęg. i schronów dla nietop. SZT 174

Kontrola i utrzym. pułapek, wybieranie i usuwanie ryjk. SZT 70

Prace wyk. ręcznie przy dogasz. i dozorow. pożarzysk H 10

Prace godz. ręcz. (8% VAT) H 100,00

Prace godz. ciągnik. (8% VAT) H 59

L. Przyjmy

Całkowity wyrób drewna M3 8918

Dopłata do poz. dr. z tyt. wydł. zrywki do 500 m M3 50, od 501 do 1000 m M3 100, powyżej 1000 m M3 50

Prace wyk. ręcznie z użyciem pilarki H 10

Sadz. 1-latek pod kostur TSZT 54

Sadz. wielolatek w jamkę TSZT 31,50

Dowóz sadz. TSZT 86

Wykasz. chwastów w upr. oraz usuw. nalotów w upr. pochodnych HA 35,38

CW HA 21,09

CP HA 19,94

Zabezpiecz. upraw przed zwierzyną - repelenty HA 15,31

Wykład. pułapek na ryjk. - dołki chwytne, wałki SZT 560

Demontaż ogrodzeń HM 25,46

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw H 200

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 100

Wynosz. i układ. pozostał. w stosy niewymiarowe M3P 100

Wywiesz. budek lęg. i schronów dla nietoperzy SZT 10

Czyszcz. budek lęg. i schronów dla nietoperzy SZT 27

Kontrola i utrzym. pułapek, wybieranie i usuwanie ryjk. SZT 5 600

Prace wyk. ręcz. przy dogasz. i dozorow. pożarzysk H 10

Prace godz. ręcz. (8% VAT) H 550

Prace godz. ciągnik. (8% VAT) H 65

L. Mokre

Całkowity wyrób drewna M3 6464

Dopłata do poz. dr. z tyt. wydł. zrywki do 500 m M3 50, od 501 do 1000 m M3 100, powyżej 1000 m M3 50

Prace wyk. ręcznie z użyciem pilarki H 10

Sadz. wielolatek w jamkę TSZT 60,80

Dowóz sadz. TSZT 60,80

Wykasz. chwastów w upr. oraz usuw. nalotów w upr. pochodnych HA 78,17

CW HA 9,15

Podkrzes. i formowanie drzewek na upr. TSZT 0,50

CP HA 11,27

Zabezp. upraw przed zwierzyną - repelenty HA 23,10

Wykład. pułapek na ryjk. - dołki chwytne, wałki SZT 200

JPPS SZT 8

Demontaż ogrodzeń HM 50,56

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw H 300

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 300

Wynosz. i układ. pozostał. w stosy niewymia. M3P 300

Wywiesz. budek lęg. i schronów dla nietop. SZT 20

Czyszcz. budek lęg. i schronów dla nietop. SZT 60

Kontrola i utrzym. pułapek, wybieranie i usuwanie ryjk. SZT 2 000

Porządk. terenów na pasach ppoż HA 1,50

Prace wyk.. ręcz. przy dogasz. i dozorow. pożarzysk H 10

Prace godz. ręcz. (8% VAT) H 410

Prace godz. ręcz. z urządzeniem (8% VAT) H 30

Prace godz. ciągnik. (8% VAT)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 03/01/2022
End: 30/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Opis zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP został zawarty w rozdziale 3 SWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

3.6. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.12.2022 r. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 1 stycznia 2022 r., termin realizacji zamówienia nastąpi od dnia 3 stycznia 2022 r. Terminy wykonania poszczególnych prac (w każdym z Pakietów) będą określane w Zleceniach.

II.2)Description
II.2.1)Title:

wykonywanie usług leśnych z zakresu mechanicznego przygotowania gleby i melioracji agrotechnicznych

Lot No: Pakiet V
II.2.2)Additional CPV code(s)
77211400 Tree-cutting services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Main site or place of performance:

Tereny w zarządzie Nadleśnictwa Staszów

II.2.4)Description of the procurement:

Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą HA 191,00

Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 618,77

Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda) KMTR 2,07

Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 91,99

Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np. gniazda) KMTR 67,56

Przygotowanie gleby pługiem aktywnym z pogłębiaczem KMTR 244,86

Przygotowanie gleby pługiem aktywnym bez pogłębienia KMTR 22,55

Wykonanie rabatowałków pługiem specjalistycznym 1-odkładnicowym KMTR 208,83

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: samodzielna realizacja kluczowych elementów (zadań) zamówienia / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 80 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 03/01/2022
End: 30/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Opis zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP został zawarty w rozdziale 3 SWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

3.6. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.12.2022 r. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 1 stycznia 2022 r., termin realizacji zamówienia nastąpi od dnia 3 stycznia 2022 r. Terminy wykonania poszczególnych prac (w każdym z Pakietów) będą określane w Zleceniach.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu szkółkarstwa i nasiennictwa

Lot No: Pakiet VI
II.2.2)Additional CPV code(s)
77211300 Tree-clearing services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Main site or place of performance:

Tereny w zarządzie Nadleśnictwa Staszów; w szczególności szkółka leśna w Czernicy.

II.2.4)Description of the procurement:

Opryskiwanie upraw - opryskiwaczem ciągnikowym HA 109,34

Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 155,00

Spulchnianie gleby na międzyrzędach opielaczem wielorzędowym AR 4 600,00

Spulchnianie gleby AR 2 120,00

Bronowanie AR 2 450,00

Orka pełna AR 2 230,00

Wyorywanie i podcinanie sadzonek ciągnikowym wyorywaczem klamrowych AR 178,00

Wyorywanie lub podcinanie sadzonek ciągnikowym podcinaczem sekcyjnym AR 310,00

Wyrównywanie powierzchni włóką AR 800,00

Wałowanie pełnej orki - jednokrotne AR 1 320,00

Wyciskanie rządków siewnych lub wyciskanie szpar AR 280,00

Spulchnianie gleby na międzyrzędach dla DB i BK również w okresie wschodów AR 250,00

Spulchnianie gleby na międzyrzędach w okresie wschodów motyką. AR 280,00

Nawożenie mineralne w sadzonkach -wykonywane ręcznie AR 400,00

Opryskiwanie szkółek opryskiwaczem ciągnikowym HA 63,00

Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i Bk również w okresie wschodów AR 3 200,00

Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów AR 28,00

Osłona szkółki przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi AR 1 020,00

Wyjęcie 1-latek TSZT 170,00

Wyjęcie 2-3 latek TSZT 620,00

Załadunek lub rozładunek sadzonek - 1 latek TSZT 113,00

Załadunek lub rozładunek sadzonek - 2-3 latek TSZT 470,00

Siew nasion drobnych AR 10,00

Siew nasion AR 280,00

Wygrabianie powierzchni z korzeni i pozostałości drzewnych AR 280,00

Wiązanie sadzonek w pęczki i etykietowanie TSZT 583,00

Wykonanie termoterapii żołędzi KG 15 000,00

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 884,00

Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT) H 61,00

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 03/01/2022
End: 30/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Opis zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP został zawarty w rozdziale 3 SWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.12.2022 r. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 1 stycznia 2022 r., termin realizacji zamówienia nastąpi od dnia 3 stycznia 2022 r. Terminy wykonania poszczególnych prac (w każdym z Pakietów) będą określane w Zleceniach.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Szczegóły w SWZ,

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”). Szczegóły wypełniania w SWZ. Na wezwanie zamawiającego wykonawca złoży:

a) informację z KRK w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP, art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a) PZP, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) PZP, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzona karę aresztu; - sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

b) oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

c) zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

e) odpisu lub informacje z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

f) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzone karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c PZP, art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzone karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 PZP.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:

pakiet dysponowanie kwotą [zł]

pakiet dysponowanie kwotą [zł]

I 381 000,00

II 306 000,00

III 355 000,00

IV 399 000,00

V 102 000,00

VI 87 000,00

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji finansowej

– informacje nt. środków finansowych lub zdolności kredytowej, którymi dysponuje wykonawca, które podać należy w Części IV lit. B (pkt6) JEDZ;

i informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa wyżej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy), na podstawie jednej lub większej ilości umów, usługi:

dla Pakietów od I do IV

polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż:

pakiet doświadczenie [zł brutto]

I 1 500 000,00

II 1 200 000,00

III 1 400 000,00

IV 1 600 000,00

dla Pakietu V

polegającą na wykonywaniu prac z zakresu mechanicznego przygotowania gleby i melioracji agrotechnicznych na kwotę nie mniejszą niż 400 000 zł brutto

dla Pakietu VI

polegającą na wykonywaniu prac z zakresu z zakresu nasiennictwa i szkółkarstwa na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł brutto

PRZY CZYM: (a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z takich wykonawców powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku, (b) w przypadku polegania na doświadczeniu podmiotów udostępniających zasoby, co najmniej jeden z takich podmiotów lub wykonawca (a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - co najmniej jeden z takich wykonawców) powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku;

b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

dla Pakietu I - IV maszynami leśnymi typu harwester i ciągnikami zrywkowymi lub ciągnikami przystosowanymi do zrywki drewna w ilości co najmniej:

pakiet dysponowanie harwesterem [szt.] dysponowanie ciągnikami [szt.]

I 1 3

II 1 2

III 1 2

IV 1 3

dla Pakietu V co najmniej 4 ciągnikami uniwersalnymi w tym minimum dwoma o mocy 120 KM i jeden 100 KM, 2 maszynami rozdrabniającymi oraz sprzętem do przygotowania gleby – minimum LPŻ z pogłębiaczem, pługo-frezarką z elementem wyrównującym rabatę, pługiem aktywnym

dla Pakietu VI co najmniej 1 ciągnikiem uniwersalnym i sprzętem do prac szkółkarskich - minimum pługiem dwuskibowym, broną talerzową, glebogryzarką lub kultywatorem, wyciskaczem, rozsiewaczem nawozów,

c) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

dla Pakietów I do IV osobami („pilarzami”), które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej w ilości co najmniej:

pakiet Dysponowanie pilarzami [osoby]

I 5

II 4

III 6

IV 7

dla Pakietu V nie precyzuje się

dla Pakietu VI co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadająca odpowiadające im uprawnienie wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

7.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 9.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowaniu oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”). Szczegóły wypełniania w SWZ.

Na wezwanie zamawiającego:a) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat (wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych usług), dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji usług) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór wykazu wykonanych usług stanowi Załącznik nr 9 do SWZ).

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz, o których mowa wyżej dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

b) dowodów określających, czy wskazane przez Wykonawcę w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie,

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert).

d) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ),

e) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - (wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia stanowi Załącznik nr 11 do SWZ).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

warunki realizacji umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

Zamawaijacy przewiduje wprowadzenie zmian do umowy - szczegóły zawiera SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/11/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/11/2021
Local time: 09:35
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. - „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP.; zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne; zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 - 4 PZP.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:

pakiet wadium [zł]

I 68 000,00

II 55 000,00

III 63 000,00

IV 71 000,00

V 18 000,00

VI 15 000,00

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.

11.2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Bank PeKaO S.A. I Oddział w Staszowie nr rachunku: 40 1240 2803 1111 0000 3290 9465 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Staszów w roku 2022, Pakiet ___________________.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

11.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.

11.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.

11.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i/lub członków spółki cywilnej), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia

3) kwotę gwarancji/poręczenia,

4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.

11.7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: WARSZAWA
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

19.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

19.2. Odwołanie przysługuje na: niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP; zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

19.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

19.6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem. .

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Town: WARSZAWA
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021