Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538008-2021

Submission deadline has been amended by:  609539-2021
22/10/2021    S206

Poland-Zielona Góra: Refuse disposal and treatment

2021/S 206-538008

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra
National registration number: PL432
Postal address: ul.Podgórna 22
Town: Zielona Góra
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Postal code: 65-424
Country: Poland
E-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
Telephone: +48 684564100
Fax: +48 684564455
Internet address(es):
Main address: http://www.zielonagora.pl
Address of the buyer profile: www.zielonagora.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://bip.zielonagora.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie.

Reference number: DO-ZP.271.74.2021
II.1.2)Main CPV code
90510000 Refuse disposal and treatment
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia jest likwidacja zagrożenia dla środowiska poprzez usunięcie odpadów, w tym także odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w miejscu nieprzeznaczonym (z terenu nieruchomości przy ul. Przylep-Zakładowa 6 w Zielonej Górze) w ramach art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.2 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Zielona Góra

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia:

Likwidacja zagrożenia dla środowiska poprzez usunięcie odpadów, w tym także odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w miejscu nieprzeznaczonym (z terenu nieruchomości przy ul. Przylep-Zakładowa 6 w Zielonej Górze) w ramach art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).

1. Zakres prac obejmuje: Opróżnienie magazynu i wywóz odpadów z magazynu i terenu przy magazynie do miejsca docelowego zagospodarowania, w tym ważenie każdego transportu odpadów, przygotowanie odpadów do transportu w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla ludzi oraz środowiska, przetransportowanie odpadów w miejsce ich przetworzenia (odzysku lub unieszkodliwienia) lub tymczasowo w inne miejsce, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny i dopuszcza się w nim magazynowanie odpadów na podstawie stosownych decyzji administracyjnych. Zabezpieczenie osób przebywających na terenie magazynu oraz zapewnienie bezpieczeństwa, w tym chemicznego i ekologicznego w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. Identyfikacja zmagazynowanych odpadów, w tym wstępna ocena odpadów (stan skupienia, zapach, rodzaj odpadów np. opakowania, pojemniki ciśnieniowe, czyściwo, szlamy, rozpuszczalniki, ropopochodne itp.) celem określenia sposobu transportu i wstępnej klasyfikacji dla procesu unieszkodliwiania oraz ocena możliwości ich dalszego ostatecznego przetworzenia (odzysk lub unieszkodliwienie). Poddanie odpadów odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z hierarchią określoną przepisami ustawy o odpadach. Sporządzanie comiesięcznych zestawień oraz raportu końcowego zawierającego dane o rodzajach i ilości poszczególnych odpadów, sposobie i miejscu ich przetworzenia. Szacunkowa ilość odpadów wynosi 4180 Mg.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.2 do SWZ.

3. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SWZ wraz z załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia, w żadnym stopniu nie może obniżać standardu i nie może zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w niniejszej SWZ, w szczególności w dokumentacji projektowej, a tym samym pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających ze SWZ.

4. Zamawiający informuje, iż w przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ wraz z załącznikami do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, przez które rozumie się takie rozwiązania techniczne, eksploatacyjne i użytkowe, które zapewniają spełnienie wymagań minimalnych na poziomie nie gorszym niż określono to odpowiednio w ww. dokumentach, umożliwiającego uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą wskazanych w SWZ wraz z załącznikami rozwiązań technicznych. W przypadku odwołania się w SWZ wraz z załącznikami do konkretnych norm lub innych przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt, urządzenia i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm lub przepisów, o ile w dokumentach zamówienia nie wskazano inaczej.

Z uwagi na ograniczenia techniczne pozostały opis zamówienia zawarty jest w dokumentach zamówienia (SWZ).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 910
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

2. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal; https://miniportal.uzp.gov.pl/.

3. Termin wykonania zamówienia: do 910 dni od dnia podpisania umowy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

zgodnie z pkt 5.1.1 SWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika ta z odrębnych przepisów tj. Wykonawca musi posiadać zezwolenie w zakresie zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów lub posiadać koncesję na podziemne składowanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane lub posiadać wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz.779 z późn. zm.), w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

zgodnie z pkt 5.1.2 i 5.1.3 i 5.1.4 SWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, dotyczące:

1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę o minimalnej wartości 1.000.000,00 zł brutto w zakresie przeprowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów - potwierdzone dowodem/dowodami określającym czy te usługi zostały wykonane należycie.

Uwaga:

Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.2. SIWZ również w przypadku, gdy zdolność techniczna wykazana przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres usług od wymaganego w pkt 5.1.2. SIWZ - Zamawiający wymaga, aby w wykazie usług (wg załącznika nr III.1 do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych usług spełniających wymagania pkt 5.1.2. SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań.

2. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) tj. do realizacji zamówienia skierowane zostaną przez Wykonawcę następujące osoby:

1) doradcą w zakresie ADR (przewozu towarów niebezpiecznych) – zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 154 z późn. zm.), posiadającym ważne świadectwo (1 osoba);

2) koordynatorem realizacji zadania, posiadający co najmniej trzyletni staż pracy w firmie przetwarzającej odpady (1 osoba).

3. zdolności technicznej (w zakresie potencjału technicznego) tj. w celu wykonania zamówienia dostępne są Wykonawcy nw. narzędzia / wyposażenie zakładu/ urządzenia techniczne:

1) waga lub urządzenie wyposażone w wagę posiadające legalizację w miejscu likwidacji nielegalnego magazynu odpadów (Zielona Góra, ul. Przylep - Zakładowa 6) – min. 1 szt.;

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/11/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/11/2021
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, określone w pkt 5.1 SWZ oraz niewykluczeni z uwagi na okoliczności określone w pkt 5.2 SWZ.

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

3. Informacja na temat dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania zawarta jest w pkt 6 SWZ.

4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje odwróconą kolejność oceny wynikającą z art. 139 ustawy pzp.

5. Zamawiający dopuszcza aby w części IV JEDZ (kryteria kwalifikacji) Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub podmiot udostępniający zasoby złożyli ogólne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (sekcja alfa), bez konieczności wypełniania sekcji A-D, odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 255 ustawy pzp lub art. 256 ustawy pzp.

7. Kryteria oceny ofert:

— cena oferty „C” – 60 %,

— skrócenie terminu realizacji zamówienia „T” – 40 %.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z dokumentami zamówienia (SIWZ)

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postepu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021