Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538008-2021

Submission deadline has been amended by:  609539-2021
22/10/2021    S206

Polska-Zielona Góra: Usuwanie i obróbka odpadów

2021/S 206-538008

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra
Krajowy numer identyfikacyjny: PL432
Adres pocztowy: ul.Podgórna 22
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 65-424
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
Tel.: +48 684564100
Faks: +48 684564455
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zielonagora.pl
Adres profilu nabywcy: www.zielonagora.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.zielonagora.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie.

Numer referencyjny: DO-ZP.271.74.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia jest likwidacja zagrożenia dla środowiska poprzez usunięcie odpadów, w tym także odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w miejscu nieprzeznaczonym (z terenu nieruchomości przy ul. Przylep-Zakładowa 6 w Zielonej Górze) w ramach art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.2 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zielona Góra

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia:

Likwidacja zagrożenia dla środowiska poprzez usunięcie odpadów, w tym także odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w miejscu nieprzeznaczonym (z terenu nieruchomości przy ul. Przylep-Zakładowa 6 w Zielonej Górze) w ramach art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).

1. Zakres prac obejmuje: Opróżnienie magazynu i wywóz odpadów z magazynu i terenu przy magazynie do miejsca docelowego zagospodarowania, w tym ważenie każdego transportu odpadów, przygotowanie odpadów do transportu w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla ludzi oraz środowiska, przetransportowanie odpadów w miejsce ich przetworzenia (odzysku lub unieszkodliwienia) lub tymczasowo w inne miejsce, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny i dopuszcza się w nim magazynowanie odpadów na podstawie stosownych decyzji administracyjnych. Zabezpieczenie osób przebywających na terenie magazynu oraz zapewnienie bezpieczeństwa, w tym chemicznego i ekologicznego w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. Identyfikacja zmagazynowanych odpadów, w tym wstępna ocena odpadów (stan skupienia, zapach, rodzaj odpadów np. opakowania, pojemniki ciśnieniowe, czyściwo, szlamy, rozpuszczalniki, ropopochodne itp.) celem określenia sposobu transportu i wstępnej klasyfikacji dla procesu unieszkodliwiania oraz ocena możliwości ich dalszego ostatecznego przetworzenia (odzysk lub unieszkodliwienie). Poddanie odpadów odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z hierarchią określoną przepisami ustawy o odpadach. Sporządzanie comiesięcznych zestawień oraz raportu końcowego zawierającego dane o rodzajach i ilości poszczególnych odpadów, sposobie i miejscu ich przetworzenia. Szacunkowa ilość odpadów wynosi 4180 Mg.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.2 do SWZ.

3. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SWZ wraz z załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia, w żadnym stopniu nie może obniżać standardu i nie może zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w niniejszej SWZ, w szczególności w dokumentacji projektowej, a tym samym pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających ze SWZ.

4. Zamawiający informuje, iż w przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ wraz z załącznikami do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, przez które rozumie się takie rozwiązania techniczne, eksploatacyjne i użytkowe, które zapewniają spełnienie wymagań minimalnych na poziomie nie gorszym niż określono to odpowiednio w ww. dokumentach, umożliwiającego uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą wskazanych w SWZ wraz z załącznikami rozwiązań technicznych. W przypadku odwołania się w SWZ wraz z załącznikami do konkretnych norm lub innych przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt, urządzenia i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm lub przepisów, o ile w dokumentach zamówienia nie wskazano inaczej.

Z uwagi na ograniczenia techniczne pozostały opis zamówienia zawarty jest w dokumentach zamówienia (SWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 910
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

2. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal; https://miniportal.uzp.gov.pl/.

3. Termin wykonania zamówienia: do 910 dni od dnia podpisania umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zgodnie z pkt 5.1.1 SWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika ta z odrębnych przepisów tj. Wykonawca musi posiadać zezwolenie w zakresie zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów lub posiadać koncesję na podziemne składowanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane lub posiadać wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz.779 z późn. zm.), w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

zgodnie z pkt 5.1.2 i 5.1.3 i 5.1.4 SWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, dotyczące:

1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę o minimalnej wartości 1.000.000,00 zł brutto w zakresie przeprowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów - potwierdzone dowodem/dowodami określającym czy te usługi zostały wykonane należycie.

Uwaga:

Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.2. SIWZ również w przypadku, gdy zdolność techniczna wykazana przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres usług od wymaganego w pkt 5.1.2. SIWZ - Zamawiający wymaga, aby w wykazie usług (wg załącznika nr III.1 do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych usług spełniających wymagania pkt 5.1.2. SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań.

2. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) tj. do realizacji zamówienia skierowane zostaną przez Wykonawcę następujące osoby:

1) doradcą w zakresie ADR (przewozu towarów niebezpiecznych) – zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 154 z późn. zm.), posiadającym ważne świadectwo (1 osoba);

2) koordynatorem realizacji zadania, posiadający co najmniej trzyletni staż pracy w firmie przetwarzającej odpady (1 osoba).

3. zdolności technicznej (w zakresie potencjału technicznego) tj. w celu wykonania zamówienia dostępne są Wykonawcy nw. narzędzia / wyposażenie zakładu/ urządzenia techniczne:

1) waga lub urządzenie wyposażone w wagę posiadające legalizację w miejscu likwidacji nielegalnego magazynu odpadów (Zielona Góra, ul. Przylep - Zakładowa 6) – min. 1 szt.;

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/11/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/11/2021
Czas lokalny: 12:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, określone w pkt 5.1 SWZ oraz niewykluczeni z uwagi na okoliczności określone w pkt 5.2 SWZ.

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

3. Informacja na temat dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania zawarta jest w pkt 6 SWZ.

4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje odwróconą kolejność oceny wynikającą z art. 139 ustawy pzp.

5. Zamawiający dopuszcza aby w części IV JEDZ (kryteria kwalifikacji) Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub podmiot udostępniający zasoby złożyli ogólne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (sekcja alfa), bez konieczności wypełniania sekcji A-D, odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 255 ustawy pzp lub art. 256 ustawy pzp.

7. Kryteria oceny ofert:

— cena oferty „C” – 60 %,

— skrócenie terminu realizacji zamówienia „T” – 40 %.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z dokumentami zamówienia (SIWZ)

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2021