Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538018-2021

22/10/2021    S206

Poland-Leżajsk: Refuse and waste related services

2021/S 206-538018

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Leżajsk
National registration number: 690581703
Postal address: Rynek 1
Town: Leżajsk
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Postal code: 37-300
Country: Poland
Contact person: Jadwiga Szkodzińska
E-mail: przetargi@miastolezajsk.pl
Telephone: +48 172427333
Internet address(es):
Main address: http://www.miastolezajsk.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Leżajska w latach 2022 - 2023”

Reference number: ZP.271.1.5.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Leżajska odpadów komunalnych i ich transport do odpowiednich instalacji. Zmieszane odpady komunalne przekazywane będą do komunalnej instalacji przetwarzania odpadów w Sigiełkach zaś selektywnie zebrane odpady do uprawnionych odbiorców odpadów, w sposób zapewniający osiągnięcie wyznaczonych przepisami prawa poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Teren miasta Leżajska

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Leżajska odpadów komunalnych i ich transport do odpowiednich instalacji. Zmieszane odpady komunalne przekazywane będą do komunalnej instalacji przetwarzania odpadów w Sigiełkach zaś selektywnie zebrane odpady do uprawnionych odbiorców odpadów, w sposób zapewniający osiągnięcie wyznaczonych przepisami prawa poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Leżajska,

2) transport i przekazanie odebranych odpadów zmieszanych do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostowania m. Sigiełki, 37-418 Krzeszów – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Krzeszów, ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów,

3) transport i przekazanie odebranych odpadów ulegających biodegradacji do instalacji odpadów zielonych oraz innych bioodpadów tj. do Kompostowni osadów i biokomponentów KOMWITA ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk,

4) odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych segregowanych (zbieranych w sposób selektywny) ich transport oraz przekazanie do uprawnionej instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami,

5) wszystkie pojazdy odbierające i transportujące odpady muszą spełniać co najmniej normy emisji spalin EURO 4 wg Europejskiego standardu emisji spalin,

6) dostawa pojemników oraz worków na odpady komunalne właścicielom nieruchomości oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.

Minimalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 80%

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SWZ

Stosownie do treści art. 95 ust. 1 uPzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących następujące czynności: czynności bezpośrednio związane z odbiorem odpadów z nieruchomości (tj. kierowcy pojazdów i czynności pracowników obsługujących pojazdy służące do odbioru i transportu odpadów). Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu weryfikacji zatrudnienia oraz uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem, a także sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Aspekt środowiskowy / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) i art.109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7-10 ustawy (fakultatywne przesłanki wykluczenia) oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:

a)wpis do rejestru działalności regulowanej, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Leżajsk prowadzonego przez Burmistrza Leżajska, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. – Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.),

b)aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. – Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

3. sytuacja ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

4. zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, jeżeli:

A) Wykonali lub wykonują należycie usługi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości co najmniej 500 000 zł brutto.

B) Dysponują lub będą dysponować co najmniej w celu realizacji zamówienia:

1) dwoma pojazdami z funkcją kompaktującą, przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych wyposażonym w urządzenie do ważenia odpadów,

2) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

3) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

Pojazdy winny być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi. Wszystkie pojazdy do odbioru i transportu odpadów muszą spełnić co najmniej normy emisji spalin EURO 4 wg Europejskiego standardu emisji spalin.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczególnych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości, w zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów Wykonawca zobowiązany jest zapewnić aby pojazdy wyposażone były w:

a) system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającym trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach ich postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów – umożliwiając weryfikację tych danych,

b) urządzenie do ważenia odpadów (dotyczy pojazdów do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych),

c) narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnianiu pojemników

C) Dysponują lub będą dysponować bazą magazynowo - transportową.

Wymagane dysponowanie bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie miasta Leżajska lub w odległości nie większej niż 60 kilometrów od jego granic, położoną na terenie, do którego posiada tytuł prawny. Na jej terenie powinny znajdować się:

a) miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów,

b)pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób

c)miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych.

Ciąg dalszy w sekcji III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Baza magazynowa powinna być wyposażona w:

a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,

b) urządzenia i systemy zapewniające zagospodarowanie wód odpadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,

c) urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z grupy odpadów komunalnych, umożliwiających ich czasowe przechowywanie zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób oraz spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) zalegalizowaną samochodową wagę najazdową.

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt .2 jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane

Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlega Wykonawca, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7-10 ustawy Pzp

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ” – wg załącznika nr 4 do SWZ

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy- według załącznika nr 5 do swz

Ciąg dalszy w sekcji III.1.3

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania ) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:]

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ

– w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.2.4 SWZ,

2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 6a do SWZ

3) wpis do rejestru działalności regulowanej, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Leżajsk prowadzonego przez Burmistrza Leżajska, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. – Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.),

– w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.2.2, lit. a) SWZ,

4) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. – Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika nr 7 do SWZ;

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

ciąg dalszy poniżej

Minimum level(s) of standards possibly required:

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

6) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),

f) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 ustawy Pzp

- wg załącznika nr 8 do SWZ.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem JEDZ, także oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie JEDZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2021
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
VI.3)Additional information:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych);

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: p. Jadwigę Szkodzińską – adres email: przetargi@miastolezajsk.pl

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej na stronie prowadzonego postępowania- https://miniportal.uzp.gov.pl/

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021