Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538018-2021

22/10/2021    S206

Polska-Leżajsk: Usługi związane z odpadami

2021/S 206-538018

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Leżajsk
Krajowy numer identyfikacyjny: 690581703
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Leżajsk
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Kod pocztowy: 37-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jadwiga Szkodzińska
E-mail: przetargi@miastolezajsk.pl
Tel.: +48 172427333
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.miastolezajsk.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Leżajska w latach 2022 - 2023”

Numer referencyjny: ZP.271.1.5.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Leżajska odpadów komunalnych i ich transport do odpowiednich instalacji. Zmieszane odpady komunalne przekazywane będą do komunalnej instalacji przetwarzania odpadów w Sigiełkach zaś selektywnie zebrane odpady do uprawnionych odbiorców odpadów, w sposób zapewniający osiągnięcie wyznaczonych przepisami prawa poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren miasta Leżajska

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Leżajska odpadów komunalnych i ich transport do odpowiednich instalacji. Zmieszane odpady komunalne przekazywane będą do komunalnej instalacji przetwarzania odpadów w Sigiełkach zaś selektywnie zebrane odpady do uprawnionych odbiorców odpadów, w sposób zapewniający osiągnięcie wyznaczonych przepisami prawa poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Leżajska,

2) transport i przekazanie odebranych odpadów zmieszanych do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostowania m. Sigiełki, 37-418 Krzeszów – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Krzeszów, ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów,

3) transport i przekazanie odebranych odpadów ulegających biodegradacji do instalacji odpadów zielonych oraz innych bioodpadów tj. do Kompostowni osadów i biokomponentów KOMWITA ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk,

4) odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych segregowanych (zbieranych w sposób selektywny) ich transport oraz przekazanie do uprawnionej instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami,

5) wszystkie pojazdy odbierające i transportujące odpady muszą spełniać co najmniej normy emisji spalin EURO 4 wg Europejskiego standardu emisji spalin,

6) dostawa pojemników oraz worków na odpady komunalne właścicielom nieruchomości oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.

Minimalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 80%

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SWZ

Stosownie do treści art. 95 ust. 1 uPzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących następujące czynności: czynności bezpośrednio związane z odbiorem odpadów z nieruchomości (tj. kierowcy pojazdów i czynności pracowników obsługujących pojazdy służące do odbioru i transportu odpadów). Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu weryfikacji zatrudnienia oraz uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem, a także sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt środowiskowy / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) i art.109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7-10 ustawy (fakultatywne przesłanki wykluczenia) oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:

a)wpis do rejestru działalności regulowanej, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Leżajsk prowadzonego przez Burmistrza Leżajska, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. – Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.),

b)aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. – Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

3. sytuacja ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

4. zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, jeżeli:

A) Wykonali lub wykonują należycie usługi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości co najmniej 500 000 zł brutto.

B) Dysponują lub będą dysponować co najmniej w celu realizacji zamówienia:

1) dwoma pojazdami z funkcją kompaktującą, przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych wyposażonym w urządzenie do ważenia odpadów,

2) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

3) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

Pojazdy winny być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi. Wszystkie pojazdy do odbioru i transportu odpadów muszą spełnić co najmniej normy emisji spalin EURO 4 wg Europejskiego standardu emisji spalin.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczególnych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości, w zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów Wykonawca zobowiązany jest zapewnić aby pojazdy wyposażone były w:

a) system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającym trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach ich postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów – umożliwiając weryfikację tych danych,

b) urządzenie do ważenia odpadów (dotyczy pojazdów do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych),

c) narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnianiu pojemników

C) Dysponują lub będą dysponować bazą magazynowo - transportową.

Wymagane dysponowanie bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie miasta Leżajska lub w odległości nie większej niż 60 kilometrów od jego granic, położoną na terenie, do którego posiada tytuł prawny. Na jej terenie powinny znajdować się:

a) miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów,

b)pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób

c)miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych.

Ciąg dalszy w sekcji III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Baza magazynowa powinna być wyposażona w:

a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,

b) urządzenia i systemy zapewniające zagospodarowanie wód odpadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,

c) urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z grupy odpadów komunalnych, umożliwiających ich czasowe przechowywanie zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób oraz spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) zalegalizowaną samochodową wagę najazdową.

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt .2 jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane

Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlega Wykonawca, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7-10 ustawy Pzp

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ” – wg załącznika nr 4 do SWZ

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy- według załącznika nr 5 do swz

Ciąg dalszy w sekcji III.1.3

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania ) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:]

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ

– w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.2.4 SWZ,

2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 6a do SWZ

3) wpis do rejestru działalności regulowanej, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Leżajsk prowadzonego przez Burmistrza Leżajska, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. – Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.),

– w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.2.2, lit. a) SWZ,

4) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. – Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika nr 7 do SWZ;

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

ciąg dalszy poniżej

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

6) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),

f) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 ustawy Pzp

- wg załącznika nr 8 do SWZ.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem JEDZ, także oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie JEDZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/11/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/01/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/11/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.3)Informacje dodatkowe:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych);

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: p. Jadwigę Szkodzińską – adres email: przetargi@miastolezajsk.pl

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej na stronie prowadzonego postępowania- https://miniportal.uzp.gov.pl/

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021