The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 538027-2021

Submission deadline has been amended by:  595761-2021
22/10/2021    S206

Poland-Szczecin: Cleaning and sanitation services

2021/S 206-538027

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje"
National registration number: 000291411
Postal address: ul. Mączna 4
Town: Szczecin
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Postal code: 70-780
Country: Poland
Contact person: Bartosz Bobek
E-mail: org@zoz-zdroje.pl
Telephone: +48 918806227
Fax: +48 918806203
Internet address(es):
Main address: www.szpital-zdroje.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/spszozzdroje
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego oraz wykonywanie czynności pomocniczych w SPSZOZ „Zdroje" w pakietach

Reference number: 31/2021
II.1.2)Main CPV code
90900000 Cleaning and sanitation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego oraz wykonywanie czynności pomocniczych dla SPS ZOZ Zdroje w pakietach.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego oraz wykonywanie czynności pomocniczych w SPS ZOZ ZDROJE" ul. Mączna 4 w Szczecinie

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SPSZOZ Zdroje, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin, oraz ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego oraz wykonywanie czynności pomocniczych dla SPS ZOZ „Zdroje” w pakietach

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 60,00
Cost criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20,00
Cost criterion - Name: Wysokość kary umownej / Weighting: 10,00
Cost criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 10,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/02/2022
End: 31/01/2025
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje w trybie art. 214 ust. 1 pkt. 7) PZP możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, do wysokości 25% wartości zamówienia podstawowego.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego oraz wykonywanie czynności pomocniczych w SPS ZOZ „ZDROJE" przy ul. Św. Wojciecha 7 w Szczecinie

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SPSZOZ Zdroje, ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego oraz wykonywanie czynności pomocniczych dla SPS ZOZ „Zdroje” w pakietach

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 60,00
Cost criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20,00
Cost criterion - Name: Wysokość kary umownej / Weighting: 10,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/02/2022
End: 31/01/2025
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje w trybie art. 214 ust. 1 pkt. 7) PZP możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, do wysokości 25% wartości zamówienia podstawowego.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

W celu spełniania ww. warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia - dla każdego pakietu - nie niższą niż:

l. p. Nr pakietu Nazwa Pakietu za sumę ubezpieczenia w zł co najmniej

1. Nr 1 Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego oraz wykonywanie czynności pomocniczych w SPS ZOZ „ZDROJE” przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie 5 000 000,00 zł

2. Nr 2 Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego oraz wykonywanie czynności pomocniczych w SPS ZOZ „ZDROJE” przy ul. Św. Wojciecha 7 w Szczecinie 250 000,00 zł

Uwaga: W przypadku, gdy wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w kilku pakietach to ubezpieczenie musi obejmować łączną sumę ubezpieczenia dot. tych pakietów, w których wykonawca będzie składał ofertę.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek w ramach pakietu musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca w całości.

W celu wstępnego potwierdzenia, spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - załącznik nr 2 do SWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

2. Zgodnie z art. 126 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.: potwierdzających, że: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w dziale II pkt 1 i w celu wykazania tego obowiązany jest złożyć następujące dokumenty: potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w dziale II pkt. 1, ppkt. 2).

Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginale.

Uwaga: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Celem potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać:

a) w zakresie pakietu nr 1:

a. że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie minimum dwie usługi w zakresie usług kompleksowego, bieżącego utrzymania czystości w tym jedną usługę sprzątania u jednego Zamawiającego, której przedmiotem było świadczenie przez okres co najmniej 12 miesięcy usługi kompleksowego bieżącego utrzymania czystości w szpitalu obejmującą nie mniej niż 300 łóżek szpitalnych i w którym funkcjonuje co najmniej 1 blok operacyjny oraz oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii;

b. że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie minimum dwie usługi polegające na praniu i dezynfekcji bielizny szpitalnej i materacy, z których co najmniej jedna usługa opiewa na ilość nie mniejszą niż 8000 kg miesięcznie i była lub jest wykonywana w podmiocie leczniczym posiadającym oddział niemowlęcy oraz blok operacyjny;

c. że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą zarządzającą (kierownik obiektu) posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie higieny szpitalnej oraz w kierowaniu zespołem (min. 25 osobowym) wykonującym usługi w zakresie utrzymania czystości w obiektach ochrony zdrowia.

d. dysponuje minimum dwoma środkami transportu do przewozów bielizny szpitalnej z zachowaniem wymogów sanitarno – epidemiologicznych (tj. posiadających pozytywną opinię właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego)

b) w zakresie pakietu nr 2

a. że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie minimum dwie usługi w zakresie usług kompleksowego, bieżącego utrzymania czystości w tym jedną usługę sprzątania u jednego Zamawiającego, której przedmiotem było świadczenie przez okres co najmniej 12 miesięcy usługi kompleksowego utrzymania czystości w podmiotach leczniczych o powierzchni obejmującej nie mniej niż 400 m2;

b. że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą zarządzającą (kierownik obiektu) posiadającą co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie kierowania zespołem (minimum 10-osobowym) wykonującym usługi w zakresie utrzymania czystości w obiektach ochrony zdrowia.

Uwaga:

Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w kilku pakietach te same usługi, o najwyższej wartości spośród pakietów, na które zostanie złożona oferta mogą posłużyć mu do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej w różnych pakietach. Usługi te należy jednak za każdym razem przyporządkować do odpowiedniego pakietu. W przypadku, gdy w wykazie zostanie zamieszczone zadanie obejmujący szerszy zakres, to wykonawca jest zobowiązany osobno wyszczególnić wartość, przedmiot, datę wykonania i zamawiającego dotyczącego usługi odpowiadającej rodzajem i wartością określonej przez Zamawiającego.

W celu wstępnego potwierdzenia, spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - załącznik nr 2 do SWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

2. Zgodnie z art. 126 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.: potwierdzających, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w dziale II pkt 1 i w celu wykazania tego obowiązany jest złożyć następujące dokumenty, 2) wykaz dostaw, o których mowa w dziale II pkt 1 ppkt 2) - wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

3) dowody, że dostawy z wykazu dostaw zostały wykonane przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane należycie, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

4) wykaz osób, o których mowa w dziale II pkt 1 ppkt 2) – skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji zamówienia zostały określone w SWZ, tj. rozdział XIII, rozdział XIV oraz załączniki do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 11:35
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 11:40
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy e-usług SmartPZP.

Otwarcie ofert na platformie e-usług SmartPZP dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Otwarcie ofert jest jawne

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania.

2. Wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu i zasady ich składania zostały określone w SWZ.

3. Zamawiający wymaga złożenia przez wykonawców zagranicznych dokumentów określonych w SWZ (Rozdział IV).

4. Zasady wspólnego ubieganie się o udzielenie zamówienia określa SWZ (Rozdział III).

5. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o .Art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego z zastrzeżeniem art. 139

W niniejszym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 139 ustawy Pzp. Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski(w tym o wyjaśnienie treści SWZ, zawiadomienia i informacje przekazywane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy portal SmartPZP (zwanej dalej: „Platformą”) pod adresem:https://portal.smartpzp.pl/spszozzdroje.

Zamawiający odstępuje od wymogu komunikacji elektronicznej wyłącznie w zakresie złożenia wymaganych próbek oferowanych produktów. Próbki należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2021 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres zamawiającego w sposób opisany w Rozdziale VI, dziale III, pkt. 2, ppkt 5)..

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych w SWZ (rozdział XIV –wzory umów).

8. Zamawiający przewiduje w trybie art. 214 ust. 1 pkt. 7) PZP możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, do wysokości 25% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zostanie udzielone na warunkach cenowych zaoferowanych przez Wykonawcę dla zamówienia podstawowego, a w przypadku braku odniesienia cen zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego na warunkach najbardziej zbliżonych cen do zamówienia podstawowego.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021