TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 538027-2021

Submission deadline has been amended by:  595761-2021
22/10/2021    S206

Polska-Szczecin: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania

2021/S 206-538027

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje"
Krajowy numer identyfikacyjny: 000291411
Adres pocztowy: ul. Mączna 4
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-780
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Bobek
E-mail: org@zoz-zdroje.pl
Tel.: +48 918806227
Faks: +48 918806203
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-zdroje.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spszozzdroje
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego oraz wykonywanie czynności pomocniczych w SPSZOZ „Zdroje" w pakietach

Numer referencyjny: 31/2021
II.1.2)Główny kod CPV
90900000 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego oraz wykonywanie czynności pomocniczych dla SPS ZOZ Zdroje w pakietach.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego oraz wykonywanie czynności pomocniczych w SPS ZOZ ZDROJE" ul. Mączna 4 w Szczecinie

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SPSZOZ Zdroje, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin, oraz ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego oraz wykonywanie czynności pomocniczych dla SPS ZOZ „Zdroje” w pakietach

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60,00
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20,00
Kryterium kosztu - Nazwa: Wysokość kary umownej / Waga: 10,00
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 10,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/02/2022
Koniec: 31/01/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje w trybie art. 214 ust. 1 pkt. 7) PZP możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, do wysokości 25% wartości zamówienia podstawowego.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego oraz wykonywanie czynności pomocniczych w SPS ZOZ „ZDROJE" przy ul. Św. Wojciecha 7 w Szczecinie

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SPSZOZ Zdroje, ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego oraz wykonywanie czynności pomocniczych dla SPS ZOZ „Zdroje” w pakietach

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60,00
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20,00
Kryterium kosztu - Nazwa: Wysokość kary umownej / Waga: 10,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/02/2022
Koniec: 31/01/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje w trybie art. 214 ust. 1 pkt. 7) PZP możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, do wysokości 25% wartości zamówienia podstawowego.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu spełniania ww. warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia - dla każdego pakietu - nie niższą niż:

l. p. Nr pakietu Nazwa Pakietu za sumę ubezpieczenia w zł co najmniej

1. Nr 1 Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego oraz wykonywanie czynności pomocniczych w SPS ZOZ „ZDROJE” przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie 5 000 000,00 zł

2. Nr 2 Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego oraz wykonywanie czynności pomocniczych w SPS ZOZ „ZDROJE” przy ul. Św. Wojciecha 7 w Szczecinie 250 000,00 zł

Uwaga: W przypadku, gdy wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w kilku pakietach to ubezpieczenie musi obejmować łączną sumę ubezpieczenia dot. tych pakietów, w których wykonawca będzie składał ofertę.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek w ramach pakietu musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca w całości.

W celu wstępnego potwierdzenia, spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - załącznik nr 2 do SWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. Zgodnie z art. 126 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.: potwierdzających, że: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w dziale II pkt 1 i w celu wykazania tego obowiązany jest złożyć następujące dokumenty: potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w dziale II pkt. 1, ppkt. 2).

Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginale.

Uwaga: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Celem potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać:

a) w zakresie pakietu nr 1:

a. że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie minimum dwie usługi w zakresie usług kompleksowego, bieżącego utrzymania czystości w tym jedną usługę sprzątania u jednego Zamawiającego, której przedmiotem było świadczenie przez okres co najmniej 12 miesięcy usługi kompleksowego bieżącego utrzymania czystości w szpitalu obejmującą nie mniej niż 300 łóżek szpitalnych i w którym funkcjonuje co najmniej 1 blok operacyjny oraz oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii;

b. że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie minimum dwie usługi polegające na praniu i dezynfekcji bielizny szpitalnej i materacy, z których co najmniej jedna usługa opiewa na ilość nie mniejszą niż 8000 kg miesięcznie i była lub jest wykonywana w podmiocie leczniczym posiadającym oddział niemowlęcy oraz blok operacyjny;

c. że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą zarządzającą (kierownik obiektu) posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie higieny szpitalnej oraz w kierowaniu zespołem (min. 25 osobowym) wykonującym usługi w zakresie utrzymania czystości w obiektach ochrony zdrowia.

d. dysponuje minimum dwoma środkami transportu do przewozów bielizny szpitalnej z zachowaniem wymogów sanitarno – epidemiologicznych (tj. posiadających pozytywną opinię właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego)

b) w zakresie pakietu nr 2

a. że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie minimum dwie usługi w zakresie usług kompleksowego, bieżącego utrzymania czystości w tym jedną usługę sprzątania u jednego Zamawiającego, której przedmiotem było świadczenie przez okres co najmniej 12 miesięcy usługi kompleksowego utrzymania czystości w podmiotach leczniczych o powierzchni obejmującej nie mniej niż 400 m2;

b. że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą zarządzającą (kierownik obiektu) posiadającą co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie kierowania zespołem (minimum 10-osobowym) wykonującym usługi w zakresie utrzymania czystości w obiektach ochrony zdrowia.

Uwaga:

Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w kilku pakietach te same usługi, o najwyższej wartości spośród pakietów, na które zostanie złożona oferta mogą posłużyć mu do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej w różnych pakietach. Usługi te należy jednak za każdym razem przyporządkować do odpowiedniego pakietu. W przypadku, gdy w wykazie zostanie zamieszczone zadanie obejmujący szerszy zakres, to wykonawca jest zobowiązany osobno wyszczególnić wartość, przedmiot, datę wykonania i zamawiającego dotyczącego usługi odpowiadającej rodzajem i wartością określonej przez Zamawiającego.

W celu wstępnego potwierdzenia, spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - załącznik nr 2 do SWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. Zgodnie z art. 126 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.: potwierdzających, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w dziale II pkt 1 i w celu wykazania tego obowiązany jest złożyć następujące dokumenty, 2) wykaz dostaw, o których mowa w dziale II pkt 1 ppkt 2) - wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

3) dowody, że dostawy z wykazu dostaw zostały wykonane przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane należycie, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

4) wykaz osób, o których mowa w dziale II pkt 1 ppkt 2) – skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji zamówienia zostały określone w SWZ, tj. rozdział XIII, rozdział XIV oraz załączniki do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 11:35
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/03/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 11:40
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy e-usług SmartPZP.

Otwarcie ofert na platformie e-usług SmartPZP dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Otwarcie ofert jest jawne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania.

2. Wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu i zasady ich składania zostały określone w SWZ.

3. Zamawiający wymaga złożenia przez wykonawców zagranicznych dokumentów określonych w SWZ (Rozdział IV).

4. Zasady wspólnego ubieganie się o udzielenie zamówienia określa SWZ (Rozdział III).

5. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o .Art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego z zastrzeżeniem art. 139

W niniejszym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 139 ustawy Pzp. Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski(w tym o wyjaśnienie treści SWZ, zawiadomienia i informacje przekazywane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy portal SmartPZP (zwanej dalej: „Platformą”) pod adresem:https://portal.smartpzp.pl/spszozzdroje.

Zamawiający odstępuje od wymogu komunikacji elektronicznej wyłącznie w zakresie złożenia wymaganych próbek oferowanych produktów. Próbki należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2021 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres zamawiającego w sposób opisany w Rozdziale VI, dziale III, pkt. 2, ppkt 5)..

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych w SWZ (rozdział XIV –wzory umów).

8. Zamawiający przewiduje w trybie art. 214 ust. 1 pkt. 7) PZP możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, do wysokości 25% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zostanie udzielone na warunkach cenowych zaoferowanych przez Wykonawcę dla zamówienia podstawowego, a w przypadku braku odniesienia cen zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego na warunkach najbardziej zbliżonych cen do zamówienia podstawowego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2021