Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538042-2021

22/10/2021    S206

Bulgaria-Sofia: Engineering design services

2021/S 206-538042

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MINISTERSTVO NA REGIONALNOTO RAZVITIE I BLAGOUSTROYSTVOTO
National registration number: 831661388
Postal address: ul. "KIRIL I METODIY" No. 17-19
Town: gr.Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1202
Country: Bulgaria
Contact person: Svetlana Nikolova Dimitrova
E-mail: op@mrrb.government.bg
Telephone: +359 029405413
Fax: +359 029405413
Internet address(es):
Main address: https://www.mrrb.bg/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/1152
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/133177
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/133177
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: регионално развитие и благоустройство

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

"Обследване на извършеното строителство и изготвяне на проектна документация за завършване на пречиствателна станция за питейни води, гр. Сливен"

II.1.2)Main CPV code
71320000 Engineering design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Ппреглед на наличната документация, обследване и заснемане на изпълненото строителство, изготвяне на необходимата проектна документация в съответствие с действащата нормативна уредба за завършване на пречиствателна станция за питейни води, гр. Сливен. Предвид дългия период на спиране на строителство, продължаването на строително-монтажните работи (СМР) на обекта трябва да бъде предшествано от пълно комплектоване на строителната документация, съхранявана през годините във всички участници в строителството и компетентните органи, обследване на извършените СМР и преценка за актуалното им състояние, изготвяне на проектна документация за завършване на строежа.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 300 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342 Сливен / Sliven
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

Услугите, предмет на настоящата обществена поръчка, ще се изпълняват на територията на Република България.

II.2.4)Description of the procurement:

В рамките на обществената поръчка следва да се извърши преглед на наличната документация, обследване и заснемане на изпълненото строителство, изготвяне на необходимата проектна документация в съответствие с действащата нормативна уредба за завършване на ПСПВ, гр. Сливен.Основните  дейности са:

Дейност 1: Преглед и анализ на наличната документация.

Дейност 2: Обследване и заснемане на изпълненото строителство на ПСПВ, гр. Сливен.

Дейност 3: Изготвяне на необходимата проектна документация за завършване на строителството в съответствие с действащата нормативна уредба.

Дейност 4: Съгласуване на изготвената документация с компетентните органи.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 300 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 15
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

На участниците в процедурата ще бъде предоставен достъп до съхраняваната в МРРБ документация, свързана с изграждането на ПСПВ, гр. Сливен, всеки делничен ден от 10:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 16:00ч. в стая № 305, ет. 3 в сградата на МРРБ на адрес гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17/19. Лице за осигуряване на документацията – Лиляна Зафирова, дирекция „ВиК“, сл. тел. 02/9405 313.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Възложителят не поставя изисквания по чл. 60 от ЗОП за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Участниците следва да са реализирали общ оборот за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за общ оборот се отнася общо за участниците в обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването за общ оборот се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие.

2. Участниците следва да са реализирали минимален *оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (специфичен оборот), изчислен на база годишните обороти, реализиран през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася общо за участниците в обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването за оборот се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие.

Информацията се попълва в Част ІV, Раздел Б от ЕЕДОП, а обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 62, ал. 1 от ЗОП, годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл.112 от ЗОП.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Изисква се участникът в процедурата да е реализирал минимален общ оборот в размер на: 360 000.00 лв. (триста и шестдесет хиляди лева) без ДДС, реализиран през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

2. Изисква се участникът в процедурата да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на: 180 000.00 лв. (сто и осемдесет хиляди лева) без ДДС, реализиран през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ следва да се разбира: оборот, реализиран от:

- изготвяне на инвестиционен проект за строителство на пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) и/или на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ);

и/или

- изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция на ПСПВ и/или на ПСОВ;

и/или

- изпълнение на авторски надзор на ПСПВ и/или на ПСОВ;

и/или

- изпълнение на строителен надзор на ПСПВ и/или на ПСОВ.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участниците следва да разполагат с екип от експерти за изпълнението на дейностите и постигането на резултатите, като следва да формират постоянен екип от експерти и при необходимост да привлекат други експерти със специфичен опит в областта на предмета на поръчката.

Участникът трябва да разполага минимум с екип за изпълнение на поръчката, включващ Ръководител и четирима Ключови експерти.

Други (не ключови) експерти: Всеки участник може по своя преценка да предложи и неключови експерти за изпълнение на поръчката.

Информацията се попълва в Част ІV, Раздел В от ЕЕДОП, а обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, при условията на чл. 67, ал. 5 и чл.112 от ЗОП, а именно: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

Забележка: Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

При участие на подизпълнители доказателствата за техническите възможности се представят и за тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Когато участникът е чуждестранно лице, документът се представя и в превод, ако е на чужд език.

Участниците могат да използват капацитета на трети лица при условията на чл. 65, ал. 1-4 от ЗОП.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Участникът трябва да разполага минимум с екип за изпълнение на поръчката, както следва:

1 Ръководител, отговарящ на следните изисквания:

- Висше инженерно образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“, или „Хидротехническо строителство“, или „Хидромелиоративно строителство“, или „Хидростроителство“, или „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалент,

- С валидна към съответната година пълна проектантска правоспособност по специалността.

- Общ професионален опит – минимум 5 (пет) години.

- Опит на ръководна позиция в изпълнението на минимум 1 (една) дейност, свързана с изготвянето на инвестиционен/ни проект/и за строителство на ПСПВ и/или ръководна позиция в изготвянето на инвестиционен/ни проект/и за реконструкция на ПСПВ и/или ръководна позиция в изпълнение на строителен надзор на ПСПВ.

2 Ключов експерт № 1 експерт по част „Технологична, водоснабдяване и канализация“, отговарящ на следните изисквания:

- Висше инженерно образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалент,

- С валидна към съответната година пълна проектантска правоспособност по специалността.

- Общ професионален опит – минимум 3 (три) години.

- Опит в изпълнението на минимум 1 (една) от следните дейности: изготвянето на инвестиционен/ни проект/и за: строителство на ПСПВ и/или за реконструкция на ПСПВ; и/или изпълнение на авторски надзор на строителство на ПСПВ и/или авторски надзор на реконструкция на ПСПВ; и/или изпълнение на строителен надзор на строителство на ПСПВ и/или строителен надзор на реконструкция на ПСПВ.

3 Ключов експерт № 2 – експерт по част „Конструктивна“, отговарящ на следните изисквания:

- Висше инженерно образование, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалент,

- С валидна към съответната година пълна проектантска правоспособност по специалността.

- Общ професионален опит – минимум 3 (три) години.

- Опит в изпълнението на минимум 1 (една) от следните дейности: изготвянето на инвестиционен/ни проект/и по част „Конструктивна“ за: строителство на сгради и/или съоръжения и/или за реконструкция на сгради и/или съоръжения; изпълнение на авторски надзор по част „Конструктивна“ на: строителство на сгради и/или съоръжения и/или на реконструкция на сгради и/или съоръжения; и/или изпълнение на строителен надзор на: строителство на сгради и/или съоръжения и/или на реконструкция на сгради и/или съоръжения.

4 Ключов експерт № 3 – експерт по част „Електроинсталации“, отговарящ на следните изисквания:

- Висше инженерно образование, специалност „Електротехника“ или еквивалент,

- С валидна към съответната година пълна проектантска правоспособност по специалността. Общ професионален опит – минимум 3 (три) години.

- Опит в изпълнението на минимум 1 (една) от следните дейности: изготвянето на инвестиционен/ни проект/и на електромеханични оборудвания на ПСПВ и/или на ПСОВ; и/или изпълнение на авторски надзор по част „Електроинсталации“ при строителство и/или реконструкция на ПСПВ и/или при строителство и/или реконструкция на ПСОВ; и/или изпълнение на строителен надзор по част „Електроинсталации“ при строителство и/или реконструкция на ПСПВ и/или при строителство и/или реконструкция на ПСОВ.

5 Ключов експерт № 4 – експерт по част „Автоматизация на производствените процеси“, отговарящ на следните изисквания:

- Висше инженерно образование, специалност „Контролно измервателни прибори и автоматика“, или „Автоматика, информационна и управляваща техника“ или еквивалент,

- С валидна към съответната година пълна проектантска правоспособност по специалността.

- Общ професионален опит – минимум 3 (три) години.

- Опит в изпълнението на минимум 1 (една) дейност, свързана с изготвянето на инвестиционен/ни проект/и за автоматизирани систeми за управление на процесите в ПСПВ и/или в ПСОВ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/11/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 9 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/11/2021
Local time: 15:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Уч-ците следва да представят сл. документи и образци: 1.Док. за личното състояние на уч-ка–Образец №1(ЕЕДОП). 2.Док. за доказване на предприетите мерки за надеждност (ако е прилож.). 3.Док. при особености на уч-ка (когато е прилож.)–без ограничение за вида на док-та, който се представя в изпълнение на съответното условие: участник-обединение, което не е ЮЛ – док-тът може да е заверено копие, но от него да е видно: а) правата и задълж. на уч-те в обед.; б) разпр. на отговорността между членовете на обед.; в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обед.; клаузи за солидарна отговорност на членовете на обед. за уч. в общ. поръчка и за пер. за изпълн. на договора. Представл. обед., което не е ЮЛ, подава ЕЕДОП за обстоят. по чл.54, ал.1, т.3-6 и чл.55, ал.1, т.3 и т.4 от ЗОП, както и тези, свързани с критер. за подбор; участник-клон на чуждестранно лице и за уч. си в поръчката се позовава на ресурсите на търговеца-съгл. чл.36, ал.2 от ППЗОП, уч. трябва да представи док., че при изпълн. на поръчката ще има на разположение тези ресурси; уч-к, ползващ капацитета на трети лица – трябва да докаже, че разполага с техните ресурси; третите лица трябва да отгов. на критер. за подбор, за доказването на които уч-кът се позов. на техния капацитет и за тях да не са налице осн. за отстраняване от проц.; третите лица представят ЕЕДОП; уч-к, ползващ подизп.–уч-кът посочва подизп. и дела, който те ще изпълняват; представят доказ. за поетите от подизп. задължения, уч. попълва информ. в част ІV, Разд. В от ЕЕДОП; подизп. трябва да нямат свързаност с друг уч-к и да отговарят на съотв. критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата; подизпълн. представят ЕЕДОП. 4. Техническо предложение–Образец №2, включващо: Предложение за изпълнение на поръчката; Декларация, че при изготв. на офертата са спазени задълженията, св. с данъци и осигуровки, опазв. на ок. среда, закрила на заетостта и усл. на труд - по образец №4. 5. Ценово предложение – Образец №3. 6. Отстр. се уч-к: при който са налице обст. по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1, т.3, т.4, т.5 от ЗОП. Отстр. поради несъотв. с изискв. на възл. за лично състояние се прилага съгласно чл.57 от ЗОП. Основ. по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 и чл.55, ал.1,т.5 от ЗОП се прилаг. по отн. на лицата по чл.54, ал.2 и ал.3 от ЗОП; участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявл. за общ. поръчка или в док.; уч-к, който е представил оферта, която не отговаря на предв. обявените условия за изпълн. на поръчката; уч-к, който е представил оферта, която не отговаря на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, соц. и тр. право, прил. колективни споразумения и/или разпоредби на межд. екологично, социално и тр. право; уч-ци, които са свързани лица, като информация за това обстоятелство се попълва в част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП; уч-к, който не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3-5 от ЗОП; уч-к, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, вкл. за форма, начин, срок и валидност; уч-ци, за които важат забраните по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, свързаните с тях лица и техните действ. собственици, освен ако са приложили изкл. по чл.4 от него; уч-ци, за които важат забраните по чл.69, ал.1 и ал.2 от ЗПКОНПИ; лице, което е нарушило забрана по чл.101, ал.9 или 10 от ЗОП; уч-к, който не е декриптирал офертата си, в т.ч. съдърж. се в нея ценово предл-е, в срока по чл.9л, ал.4 от ППЗОП, се отстранява от участие на основание чл.107, т.5 от ЗОП; Възл. отстр. уч-к, който в опр. в поканата срок, откаже да удължи ср. на валидност на оферт. или ако представи оферта с по-кратък ср. за валидн., както и уч-к, чието ЦП надвиш. прогн. ст. на об. пор.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021