Servicios - 538051-2019

13/11/2019    S219

Polonia-Varsovia: Servicios de apoyo informático técnico

2019/S 219-538051

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Skarb Państwa – Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Dirección postal: Al. Jerozolimskie 94
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-807
País: Polonia
Persona de contacto: Anna Jurczak
Correo electrónico: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Teléfono: +48 220-46-31
Fax: +48 220-48-99
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.gitd.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługa utrzymania elementów elektronicznego systemu poboru opłat działających w obszarze mobilnych jednostek kontrolnych i miejsc obsługi klienta

Número de referencia: BDG.ZPB.230.4.2019
II.1.2)Código CPV principal
72611000 Servicios de apoyo informático técnico
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Głównym przedmiotem postępowania w ramach części I jest usługa utrzymania MJK realizowana przez Wykonawcę na potrzeby GITD (Zamawiającego).

Przedmiotem postępowania w ramach części II jest usługa utrzymania sprzętu i wsparcie dla MOK będących częścią ESPO.

Celem realizacji zamówienia jest: utrzymanie ciągłości działania wymienionych elementów ESPO, tj. MJK i MOK w celu zachowania ciągłości działania całości ESPO.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 068 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Usługa utrzymania MJK realizowana przez Wykonawcę na potrzeby GITD

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000 Equipo y material informático
50312000 Mantenimiento y reparación de equipo informático
72720000 Servicios de red de amplia cobertura
30230000 Equipo relacionado con la informática
72253200 Servicios de apoyo a sistemas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Usługa utrzymania MJK realizowana przez Wykonawcę na potrzeby GITD (Zamawiającego), na którą składają się następujące czynności:

a) wsparcie techniczne obecnie eksploatowanych MJK;

b) obsługa systemu ITSM służącego do zarządzania zgłoszeniami;

c) aktualizacja, instalacja oraz reinstalacja aplikacji MJK oraz innego oprogramowania działającego w ramach MJK;

d) dokumentowanie wszystkich wykonywanych w ramach zgłoszeń prac oraz występujących sytuacji,

e) instalacja i konfiguracja sprzętu dostarczanego do MJK;

f) wymiana sprzętu funkcjonującego w ramach MJK;

g) odbiór wadliwych (uszkodzonych) urządzeń MJK;

h) logistyka i dystrybucja urządzeń i części zamiennych pomiędzy serwisem a magazynami Wykonawcy

i) weryfikacja i wymiana wadliwego sprzętu;

j) proste naprawy wadliwego sprzętu – na zasadach dalej opisanych;

k) resetowanie, restartowanie oraz podstawowa weryfikacja podłączenia, okablowania i funkcjonowania routerów (podstawowego i zapasowego) będących wyposażeniem MJK;

l) usługi logistyczne dot. obsługi wymiany sprzętu [obieg pomiędzy producentem (dystrybutorem), magazynami oraz MJK];

m) magazynowanie oraz zarządzanie częściami zamiennymi;

n) ewidencja, w tym utrzymywanie stosownego zapasu części zamiennych adekwatnego do awaryjności danego komponentu;

o) dokonanie skutecznego przejęcia części zamiennych od dotychczasowego Wykonawcy, Zamawiającego lub podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiającego, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 3.11.2019 roku, godz. 00:00, w taki sposób, aby została zachowana ciągłość świadczenia usług.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: czas naprawy o priorytecie 1 / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: czas naprawy o priorytecie 2 / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Usługa utrzymania sprzętu i wsparcie dla MOK będących częścią ESPO

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000 Equipo y material informático
50312000 Mantenimiento y reparación de equipo informático
72720000 Servicios de red de amplia cobertura
30230000 Equipo relacionado con la informática
72253200 Servicios de apoyo a sistemas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Usługa utrzymania sprzętu i wsparcie dla MOK będących częścią ESPO:

a) wsparcie obecnie funkcjonującej sieci MOK;

b) montaż i instalacja sprzętu oraz oprogramowania dla nowych stanowisk MOK, w ramach ilości przewidzianej przez Zamawiającego w OPZ;

c) sparametryzowanie i konfiguracja stanowisk MOK pod ESPO, w tym zgodnie z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa oraz procedurami producentów i dostawców;

d) usługa serwisowa dla obecnie eksploatowanych stanowisk MOK oraz nowych stanowisk MOK (na zasadach i w ilości szczegółowo określonych poniżej);

e) resetowanie, restartowanie oraz podstawowa weryfikacja podłączenia, okablowania i funkcjonowania routerów (podstawowego i zapasowego) będących wyposażeniem MOK;

f) proste naprawy wadliwego sprzętu – na zasadach dalej opisanych w OPZ;

g) dokumentowanie wszystkich prac (raportowanie);

h) logistyka i dystrybucja urządzeń i części zamiennych pomiędzy serwisem, Zamawiającym lub podmiotem produkującym lub zapewniającym części zamienne a magazynami Wykonawcy

i) usługi logistyczne dot. obsługi wymiany sprzętu [obieg pomiędzy producentem (dystrybutorem), magazynami oraz MOK];

j) dokonanie skutecznego przejęcia części zamiennych od Dotychczasowego Wykonawcy, Zamawiającego lub podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiającego, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 3.11.2019 roku, godz. 00:00, w taki sposób, aby została zachowana ciągłość świadczenia usług.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: czas naprawy o priorytecie 1 / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: czas naprawy o priorytecie 2 / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 114-279951
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 374/2019
Lote nº: 1
Denominación:

Usługa utrzymania MJK realizowana przez Wykonawcę na potrzeby GITD

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
31/10/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: S&T Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dirección postal: Postępu 21d
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 02-676
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 630 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 358 800.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 374/2019
Lote nº: 2
Denominación:

Usługa utrzymania sprzętu i wsparcie dla MOK będących częścią ESPO

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
31/10/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: S&T Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dirección postal: Postępu 21d
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 02-676
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 050 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 709 200.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@odwolania.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem, że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Przysługujące Wykonawcom i innym podmiotom środki ochrony prawnej zależne są od wartości zamówienia. Z uwagi na wartość zamówienia równą lub przekraczającą kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp:

1) odwołanie przysługuje od wszystkich niezgodnych z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp;

2) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni, jeśli została przesłana w inny sposób;

3) odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a postanowień SIWZ - w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, a w przypadku, gdy SIWZ jest przekazywana Wykonawcom – od dnia jej przekazania;

4) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2) i 3) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5) jeżeli Zamawiający - mimo takiego obowiązku – nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż:

a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie powinno:

1) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp;

2) określać żądanie odwołującego;

3) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1) nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy Pzp;

2) uiszczono wpis.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca doręcza Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@odwolania.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2019